Xóa khung trong word 2003

     
","product_id":0,"type":0,"date":1397373012,"date_text":"7 nu0103m","link":"/hoidap/4104/475012/cach-xoa-duong-vien-trong-word-2003.html","num_reply":1,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"hiien","name":"Hiu1ec1n Nu1ea5m","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"hnam.tn8

Bạn đang xem: Xóa khung trong word 2003

*

- chúng ta chọnFile=>Options=>Advancedsau kia lăn thanh cuộn mang đến phầnShow Document Contentvà tích quăng quật chọn PhầnShow text boundariesnhư trong hình phía dẫn sau đó OK:
*

Bạn chọn Office button => Word Options => Advanced sau đó lăn thanh cuộn đến phầnShow Document Contentvà tích quăng quật chọn PhầnShow text boundariesnhư trong hình hướng dẫn tiếp đến OK (Sự khác nhau rõ rệt giữa bộ office word 2007 cùng 2010 đó là tùy lựa chọn thanh công cụFileOffice button. 2 tên biệt lập nhưng 2 nhóm hiện tượng này có chức năng giống nhau vào 2 môi trường xung quanh office khác versions này)
Chọn menuTool => Optionsdi chuyển loài chuột để chọn tab công tụViewvà tích bỏ chọn vào lựa chọnText boundaries => OK
*

Xem thêm: Hoàn Châu Cách Cách - Hoàn Châu Công Chúa Phần 3 Tập 1 Thuyết Minh

*

*

File=>Options=>Advancedsau u0111u00f3 lu0103n thanh cuu1ed9n u0111u1ebfn phu1ea7nShow Document Contentvu00e0 tu00edch bu1ecf chu1ecdn Phu1ea7nShow text boundariesnhu01b0 vào hu00ecnh hu01b0u1edbng du1eabn sau u0111u00f3 OK:
Bu1ea1n chu1ecdn Office button => Word Options => Advanced sau u0111u00f3 lu0103n thanh cuu1ed9n u0111u1ebfn phu1ea7nShow Document Contentvu00e0 tu00edch bu1ecf chu1ecdn Phu1ea7nShow text boundariesnhu01b0 trong hu00ecnh hu01b0u1edbng du1eabn sau u0111u00f3 OK (Su1ef1 khu00e1c nhau ru00f5 ru1ec7t giu1eefa bu1ed9 office word 2007 vu00e0 2010 chu00ednh lu00e0 tu00f9y chu1ecdn thanh cu00f4ng cu1ee5Filevu00e0Office button. 2 tu00ean khu00e1c biu1ec7t nhu01b0ng 2 nhu00f3m cu00f4ng cu1ee5 nu00e0y cu00f3 tu00e1c du1ee5ng giu1ed1ng nhau trong 2 mu00f4i tru01b0u1eddng office khu00e1c versions nu00e0y) u0110u1ed1i vu1edbi office 2003:
Chu1ecdn menuTool => Optionsdi chuyu1ec3n chuu1ed9t u0111u1ec3 chu1ecdn tab cu00f4ng tu1ee5Viewvu00e0 tu00edch bu1ecf chu1ecdn vu00e0o lu1ef1a chu1ecdnText boundaries => OK
Hy vu1ecdng cu00e1c bu1ea1n tiu1ebfp tu1ee5c u1ee7ng hu1ed9 blog namkna - Chu1ecdn thu1ebb View ru1ed3i hu1ee7y du1ea5u kiu1ec3m vào u00f4 Text boundaries > nhu1ea5n OK
Bu1ecf u0111u01b0u1eddng viu1ec1n bảo phủ vu0103n bu1ea3n World Chu00fac bu1ea1n thu00e0nh cu00f4ng ","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"7 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":475012,"user":{"id":1,"login_name":"chieuthuvang","name":"thu","company":"-","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"chieuthuvang_90