VẬN TỐC TIẾNG ANH LÀ GÌ

Below are sample sentences containing the word "vận tốc" from the Vietnamese - English. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "vận tốc", or refer to the context using the word "vận tốc" in the Vietnamese - English.

Bạn đang xem: Vận tốc tiếng anh là gì


1. Vận tốc nổ(Explosive Velocity) là vận tốc mà sóng chấn động truyền xuyên qua khối chất nổ.

Detonation velocity is the speed with which the detonation shock wave travels through the explosive.

2. Ta đang ở vận tốc tới hạn.

We're at critical velocity.

3. Tôi cung cấp cho nó một vận tốc.

I give it a velocity.

4. Đạn bay với vận tốc 1200 mét một giây.

A bullet travels at over 4000 feet per second.

5. Cuối cùng đến mốc 99% vận tốc ánh sáng

Eventually reaching more then 99 percent the speed of light.

6. Cú đánh của Mr Go đạt vận tốc 158kmh

He smashed Moon's 158 km / h pitch!

7. Gió từ hướng đông với vận tốc khoảng 10 hải lý.

The wind blows from the east at 10 knots.

8. Vận tốc của cá nhân từ phía bên kia của đường phố

The velocity of the individual from the other side of the street

9. Vận tốc nổ của bạc axetylua tinh khiết là 4000 m/s.

That of pure silver acetylide is 4000 m/s.

10. Chúng tôi đang bay với vận tốc gấp 2 lần dự đoán. "

We fly twice the speed you predicted. "

11. Đạn tên lửa 9M123 bay với vận tốc siêu âm, vận tốc trung bình đạt 400 m/s hay Mach 1.2 và có tầm bắn từ 400 đến 6000 mét.

The 9M123 missile is supersonic, flying at an average speed of 400 m/s or Mach 1.2 and has a range of between 400 and 6,000 meters.

12. Và nó đi với vận tốc từ 12 đến 14 Hải lý.

She's probably capable of making 12 to 14 knots.

13. Vận tốc nhóm(tương đương với tốc độ hạt) không nên nhầm lẫn với vận tốc pha(tương đương với kết quả của tần số hạt và bước sóng của nó).

Group velocity (equal to the particle's speed) should not be confused with phase velocity (equal to the product of the particle's frequency and its wavelength).

14. Con người có thể vượt qua giới hạn vận tốc 50-dặm-giờ.

Man can break the 50-mile-per-hour speed barrier.

15. Hệ đo lường quốc tế Vận tốc ánh sáng ^ “Base unit definitions: Meter”.

"Base unit definitions: Meter".

16. Gió ở khu vực này giật với vận tốc hơn 100 dặm một giờ.

Winds in this area gust at more than one hundred miles an hour.

17. Và vận tốc trong không khí của một con én không tải là gì?

And what is the air speed velocity of an unladen swallow?

18. Có một con tầu vận tốc cao đang tới, nhìn bên dưới cầu kìa

Speed boat approaching, look down, under the bridge.

19. Tại núi Tsukuba, vận tốc gió tối đa ghi lại được là 58 km/giờ.

At Mount Tsukuba, a maximum sustained wind speed of 58 kilometres per hour (31 kn) was recorded.

20. Vì thế mà để lần sau, có thể, tôi sẽ đo vận tốc ánh sáng!

So, next time, maybe, I'll measure the speed of light!

21. Sau đó, Higos di chuyển qua Nhật Bản với gió giật đạt vận tốc 161 km/giờ (100 dặm/giờ) và nó đã thiết lập kỷ lục về vận tốc gió giật ở một vài địa điểm.

Later, Higos moved across Japan with wind gusts as strong as 161 km/h (100 mph), including record gusts at several locations.

22. Tuy nhiên, vận tốc gió gia tăng sẽ tăng áp lực trên thân cây lúa mì.

Increased wind velocity, however, will increase the stress on the wheat stalk.

23. Chúng tôi đang thẳng tiến tới vùng không phận Liên bang với vận tốc tối đa.

We're heading for Federation space at maximum warp.

24. Vận tốc dòng chảy giảm trong các mao mạch làm tăng huyết áp, theo nguyên tắc Bernoulli.

The decreased velocity of flow in the capillaries increases the blood pressure, due to Bernoulli's principle.

25. Vào năm 1923 và 1924 Finsterwalder đo được vận tốc dòng chảy trên sông băng đá Ölgruben.

In 1923 and 1924 Finsterwalder measured a flow velocity profile across Ölgruben rock glacier.

26. Khi biết vận tốc, hoa tiêu có thể tính được một ngày con tàu đi bao xa.

Knowing his speed, the navigator could calculate the distance his ship had traveled in a day.

27. Hãy nghĩ đến vận tốc góc khi nó không bị trải ra từ một bộ vi sai.

Xem thêm: Điều khoản

So, imagine the angular velocity when it's not all spread out from one differential.

28. Những chiến binh thiện nghệ có thể ném đá với vận tốc từ 160 đến 240km/h.

Skilled warriors may have slung stones at speeds of 100 to 150 miles an hour (160 to 240 km/ h).

29. Osprey có 1 động cơ Rolls-Royce Kestrel II, vận tốc tối đa 168 mph (270 km/h).

The Osprey had a single Rolls-Royce Kestrel II engine, and had a max speed of 168 mph (270 km/h).

30. Gió nhẹ với vận tốc 20 km/giờ cũng được ghi nhận ở Chichi-jima trong ngày 25.

A weak wind of 11 knots (20 km/h) associated with the dissipating system was recorded at Chichi-jima on October 25.

31. Sự khác biệt độ lớn này đòi hỏi nhiều hơn chỉ là một vận tốc đứt gãy chậm.

This discrepancy in magnitude requires more than just a slow rupture velocity.

32. Bây giờ tại sao có thể bạn quan tâm đến điều vượt quá vận tốc và gia tốc?

Now why might you care about things beyond velocity and acceleration?

33. FYT K13: )) Nào chúng ta cùng giải một bài toán về độ dời, vận tốc và thời gian.

Let's do one more example dealing with displacement, velocity and time.

34. Do vậy cần nhiều lực hơn để gia tốc nó so với khi vật có vận tốc nhỏ.

It thus requires more force to accelerate it the same amount than it did at a lower velocity.

35. Bầu khí quyển hạn chế. Cấu tạo chủ yếu là khí craylon, cát... có gió vận tốc lớn.

Limited atmosphere dominated by Craylon gas... sand, high-velocity winds.

36. Vận tốc phát nổ điển hình cho chất khí khoảng từ 1800 m/s tới 3000 m/s.

Typical detonation velocities in gases range from 1800 m/s to 3000 m/s.

37. Elsie tiếp tục mạnh thêm, và đạt đỉnh với vận tốc gió 175 dặm/giờ trong ngày 24.

Elsie continued to intensify, and reached a peak of 175 mph winds on the 24th.

38. Phương trình trên sử dụng mối quan hệ tuyến tính giữa bình phương vận tốc chảy và áp lực.

The above equations use a linear relationship between flow speed squared and pressure.

39. Các máy in quay với vận tốc nhanh không thể tưởng tượng in ấn báo chí và sách vở.

Rotary presses run at incredible speeds, turning out newspapers, magazines, and books.

40. Chúng tôi đã giảm 99% vận tốc ban đầu, cũng như đã đi được 99% quãng đường muốn đến.

We've lost 99 percent of our entry velocity.

41. Hầu hết các nguồn tin báo cáo rằng Kosmos 146 đạt được vận tốc thoát ra khỏi Trái Đất.

Most sources report that Kosmos 146 achieved escape velocity.

42. Lockheed SR-71 Blackbird, máy bay phản lực nhanh nhất thế giới, vận tốc khoảng 3.540 kilômét một giờ

Lockheed SR-71 Blackbird, world’s fastest jet, at some 2,200 m.p.h.

43. 2 Vận tốc Xác định bằng cách dùng miếng gỗ, sợi dây thắt nút đều đặn, và đồng hồ

2 Speed Determined by using a piece of wood, a rope

44. Nó rất nghiêng về hướng nhìn ở góc 74 ° và có vận tốc quay tối đa là 236 km/s.

It is highly inclined to the line of sight at an angle of 74° and has a maximum rotation velocity of 236 km/s.

45. BC: Chúng tôi đã giảm 99% vận tốc ban đầu, cũng như đã đi được 99% quãng đường muốn đến.

BC: We've lost 99 percent of our entry velocity.

46. Và vận tốc chụp của máy ảnh thật sự làm cho nó ít hiệu quả hơn trong trường hợp này.

And the shutter speed of the camera actually makes it slightly less effective in this case.

47. Hệ thống di chuyển nhanh chóng theo hướng Tây - Tây Bắc với vận tốc 21 dặm/giờ (33 km/giờ).

The system quickly tracked toward the west-northwest at a forward speed of 33 km/h (21 mph).

48. Do đó, có thể tạo là sóng âm với các vận tốc khác nhau phụ thuộc vào kiểu biến dạng.

Hence, it is possible to generate sound waves with different velocities dependent on the deformation mode.

49. Và khi nó đạt đỉnh trên quỹ đạo của nó, bạn sẽ thấy vận tốc rơi đến mức tối thiểu.

And as it reaches the peak of its trajectory, the velocity, you will notice, has dropped off to a minimum.

50. ● Một máy bay chở hơn 800 hành khách bay thẳng từ New York tới Singapore với vận tốc 900km/giờ.

● An airplane can transport more than 800 passengers nonstop from New York to Singapore, traveling at a cruising speed of 560 miles per hour (900 km/ h).