Trò chơi tiếng anh là gì

     

Kiểm tra xem chúng ta đã ghi nhớ được bao nhiêu từvới công tác học cùng ôn từ vựng của racingbananas.com ⟶


Bạn đang xem: Trò chơi tiếng anh là gì

catch

/kætʃ/

ném cùng bắt bóng

hide-and-seek

/ˌhaɪd ən ˈsiːk/

trốn tìm

hopscotch

/ˈhɑːpskɑːtʃ/

nhảy lò cò

marbles

/ˈmɑːbl/

bắn bi

tag

đuổi bắt

tug-of-war

kéo co


Bạn đã trả lời đúng 0 / 0 câu hỏi.

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về trò đùa (phần 1) Phần 2

*

mahjong

/mɑːˈʒɑːŋ/

mạt chược

Scrabble

/ˈskræbl/

trò đùa ghép chữ

jigsaw

/ˈdʒɪɡsɔː/

xếp hình

sudoku

/ˌsuˈdoʊkuː/

sudoku (trò chơi ô số)

crossword

/ˈkrɔːswɜːrd/

trò nghịch giải ô chữ

word search

/ˈwɜːrd sɜːrtʃ/

trò chơi tìm từ


Từ vựng giờ đồng hồ Anh về trò nghịch (phần 1) Phần 3

*

domino

/ˈdɑːmənoʊ/

trò nghịch domino

tic-tac-toe

/ˌtɪk tæk ˈtoʊ/

trò carô

blind man’s buff

/blaɪnd mænz bʌf/

bịt mắt bắt dê

treasure hunt

/ˈtreʒər hʌnt/

săn kho báu

leapfrog

/ˈliːpfrɔːɡ/

trò nhảy lưng gù

role-playing game

/roʊl ˈpleɪɪŋ ɡeɪm/

trò nghịch đóng vai


Từ vựng giờ đồng hồ Anh về trò nghịch (phần 1) Phần 4

*

darts

/dɑːrt/

trò phóng phi tiêu

jack-in-the-box

/dʒæk ɪn ðə bɑːks/

hộp hình nộm

Russian doll

búp bê Nga

pinwheel

/ˈpɪnwiːl/

chong chóng

teddy bear

/ˈtedi ber/

gấu teddy

doll

/dɑːl/

búp bê


Xem thêm: Những Phần Mềm Làm Phim Kiến Trúc Bạn Nên Biết!, 10 Phần Mềm Làm Phim 3D Kiến Trúc Bạn Nên Biết!

Từ vựng tiếng Anh về trò đùa (phần 1) Phần 5

*

yoyo

/'joujou/

cái yo-yo

rocking horse

/rɑːkɪŋ hɔːrs/

ngựa gỗ

skipping rope

/skɪpɪŋ roʊp/

nhảy dây

trampoline

/ˈtræmpəliːn/

tấm nhảy lò xo

frisbee

/ˈfrɪzbi/

ném dĩa

slingshot

/ˈslɪŋʃɑːt/

cái ná


Từ vựng giờ đồng hồ Anh về trò nghịch (phần 1) Phần 6

*

scooter

/ˈskuːtər/

xe scooter

tricycle

/ˈtraɪsɪkl/

xe 3 bánh

slide

/slaɪd/

cầu trượt

see-saw

/ˈsiː sɔː/

bập bênh

swing

/swɪŋ/

xích đu

hula hoop

/ˈhuːlə huːp/

lắc vòng


kite

/kaɪt/

con diều

stuffed animal

/stʌft ˈænɪml/

thú nhồi bông

puppet

/ˈpʌpɪt/

con rối

sandpit

/ˈsændpɪt/

chơi cát

balloon

/bəˈluːn/

bong bóng

rubik’s cube

/ˈruːbɪks kjuːb/

khối rubik


Học giờ Anh cùng Tiếng Anh từng Ngày:

Cải thiện năng lực nghe (Listening)Nắm vững vàng ngữ pháp (Grammar)Cải thiện vốn trường đoản cú vựng (Vocabulary)Học phân phát âm và các mẫu câu giao tiếp (Pronunciation)
*

racingbananas.com works best with JavaScript enabled! to use standard view, enable JavaScript by changing your browser options, then try again.