Tam quốc loạn chiến

Bị rượu cồn : lúc lên trận cùng rất Chân Cơ, từng đòn tấn công thường gồm 20% khả năng khiến kim chỉ nam đóng băng 2s


*

Tuyệt Trí Kỳ Tá

Gây cho 1 tướng địch tất cả lượng HP thấp nhất và kim chỉ nam xung quanh 128% ST, và gồm 80% năng lực triển khai kết quả gây choáng đối với mục tiêu, kéo dãn 2.2s, nếu như trội rộng về trí lực, tạo thêm cho bạn dạng thân 100% tấn công, kéo dãn 5s Khi phương châm bị ghi lại Sương Hàn, tạo thêm 102.6% ST Sương Hàn : bớt của phương châm 20% liền kề thương thêm, tướng tá Ngụy khiến thêm công dụng đối với mục tiêu ghi lại Sương Hàn.

Bạn đang xem: Tam quốc loạn chiến


Quách Gia

Tự Phụng Hiếu , là một trong nhà kế hoạch và mưu sĩ trọng yếu của Tào Tháo. Cũng chính vì thế, ông là trong số những bộ hạ được tin cậy và yêu dấu nhất của Tào Tháo.


*
*

*

Loạn trần gian Hùng

Gây đến 3 tướng mạo địch có HP thấp duy nhất và binh sĩ xung xung quanh 436.8% ST, mặt khác triển khai khắc ghi Sương Hàn đối với mục tiêu vào 10s, và tất cả 80% năng lực gây choáng mục tiêu trong 3.3s; nếu như trội rộng về trí lực, tăng thêm cho bản thân 100% né tránh, kéo dãn dài 5s Sương Hàn : sút của kim chỉ nam 20% cạnh bên thương thêm, tướng Ngụy tạo thêm hiệu quả đối cùng với mục tiêu đánh dấu Sương Hàn.


*

Kiêu Hùng Chiến Quốc

Bị động : lúc lên trận thuộc với tư Mã Ý, từng đòn tiến công thường có 20% năng lực khiến mục tiêu choáng 2s


Tào Tháo

Tự bạo dạn Đức , ông là fan đặt cơ sở cho thế lực quân sự ở khu vực miền bắc Trung Quốc, lập nên chính quyền Tào Ngụy thời Tam Quốc. Được đàn ông truy tôn là Thái Tổ Vũ Hoàng Đế.


*
*

Cấm Nhược Hàn Thiền

Gây cho một tướng địch có lượng HP thấp duy nhất và binh sĩ xung quanh 187.5% ST, và gồm 80% khả năng đóng băng mục tiêu , kéo dãn dài 4s giả dụ trội rộng về trí lực, tăng thêm cho bản thân 100% bạo kích, kéo dài 5s Khi kim chỉ nam bị đánh dấu Sương Hàn, khiến thêm 124.7% ST Sương Hàn : giảm của kim chỉ nam 20% ngay cạnh thương thêm, tướng Ngụy tạo thêm hiệu quả đối với mục tiêu lưu lại Sương Hàn.


Kiêu Hùng Chiến Quốc

Bị rượu cồn : lúc lên trận cùng với Tào Tháo, từng đòn tiến công thường gồm 20% kĩ năng khiến phương châm đóng băng 2s


Tư Mã Ý

Tự Trọng Đạt, ông cũng là tín đồ đặt nền móng đến nhà Tây Tấn sửa chữa thay thế nhà Nguỵ. Ông gồm công lớn bảo đảm Tào Ngụy trước những cuộc Bắc phát của Gia cát Lượng.


Bát quỷ quái Mê Trận

Gây cho 2 tướng mạo địch có xác suất HP thấp nhất và binh sỹ xung xung quanh 269.5% ST, và giảm của mục tiêu 4100 điểm nộ khí ; Khi phương châm bị ghi lại Chôn Vùi, khiến thêm 763.6% ST, giả dụ trội rộng về trí lực, giảm thêm của mục tiêu 40% phòng thủ, kéo dãn dài 5s Chôn Vùi:Giảm 20% miễn giảm ST của mục tiêu, võ tướng tá Thục gây thêm kết quả đối với mục tiêu bị khắc ghi Chôn Vùi.


Phu Thê Đồng Tâm

Bị rượu cồn : khi lên trận cùng với Hoàng Nguyệt Anh, từng đòn tiến công thường tất cả 20% năng lực giảm của đối phương 10% phòng thủ, kéo dãn 5s


Gia mèo Lượng

Tự Khổng Minh, công thần khai quốc, nhà thiết yếu trị, bên ngoại giao, chỉ huy quân sự, công ty giáo dục, cùng cũng là 1 trong những nhà phát minh sáng tạo kỹ thuật nổi tiếng ở trong nhà Thục Hán.


Tăng Công

Bị đụng : mỗi đòn tiến công thường có 20% tài năng tăng cho bản thân 21.7% tấn công, kéo dãn dài 5s


Phi Long tại Thiên

Phát đụng 3 lần bỗng kích, mỗi lần gây cho đối thủ dọc mặt đường 81.9% ST, và sút của phương châm 16% chống thủ, kéo dài 5s trường hợp võ lực quá trội hơn, tăng lên cho phiên bản thân 100% tấn công, kéo dãn dài 5s Khi kim chỉ nam bị ghi lại Chôn Vùi, tạo thêm 46.1% ST Chôn Vùi:Giảm 20% miễn giảm ST của mục tiêu, võ tướng tá Thục gây thêm kết quả đối với mục tiêu bị đánh dấu Chôn Vùi.


Trung Can Nghĩa Đảm

Bị hễ : lúc lên trận với Bàng Thống, mỗi đòn tấn công thường gồm 20% năng lực hồi cho bạn dạng thân 1200 điểm nộ khí


Triệu Vân

Tự Tử Long, ông là công thần khai quốc công ty Thục Hán, là 1 trong vị tướng mạo uy dũng, gồm mưu lược với tận trung vì chưng nước, được binh lực Thục Hán mệnh danh là "Hổ Uy tướng tá Quân".


Tăng Công

Bị động : mỗi đòn tấn công thường có 20% kỹ năng tăng cho bạn dạng thân 21.7% tấn công, kéo dãn 5s


Kết Nghĩa Đào Viên

Bị rượu cồn : lúc lên trận cùng với Lưu Bị, mỗi đòn tấn công thường bao gồm 20% tài năng giảm của địch thủ 10% chống thủ, kéo dãn 5s.


Thanh Long Yển Nguyệt

Gây cho đơn vị địch xung quanh 217.4% ST, đồng thời tăng cho bản thân và binh sỹ xung xung quanh 42% tấn công, kéo dài 5s giả dụ võ lực thừa trội hơn, tạo thêm cho phiên bản thân 100% ST cộng thêm, kéo dài 5s Khi mục tiêu bị khắc ghi Chôn Vùi, tạo thêm 102.6% ST Chôn Vùi:Giảm 20% miễn bớt ST của mục tiêu, võ tướng Thục tạo thêm tác dụng đối với phương châm bị khắc ghi Chôn Vùi.


Quan Vũ

Tự Vân Trường, hào hiệp, trượng nghĩa, trung thành là người đứng đầu trong số Ngũ Hổ Tướng của nhà Thục Hán. Ông là người đã góp công phệ vào việc thành lập và hoạt động nhà Thục Hán.


Tăng Công

Bị đụng : mỗi đòn tiến công thường tất cả 20% khả năng tăng cho bạn dạng thân 21.7% tấn công, kéo dãn 5s.


Tâm Phúc Chân Chính

Bị động : khi lên trận với Lục Tốn, mỗi đòn tiến công thường có 20% khả năng tăng cho bạn dạng thân 10% tấn công, kéo dài 5s.


Hỏa Thiêu Xích Bích

Triệu hồi lưu tinh hỏa vũ tập kích phương diện đất, tạo cho quân địch trong phạm vi rộng lớn 196.7% ST nếu trội hơn về Thống Soái, tăng thêm cho bản thân 100% miễn sút ST, kéo dài 5s Khi mục tiêu bị lưu lại Cháy Rực, tạo thêm 65% ST Cháy Rực:Giảm của kim chỉ nam 20% bạo kích, tướng mạo Ngô sẽ gây nên thêm công dụng đối với kim chỉ nam bị đánh dấu Cháy Rực.


Chu Du

Tự Công Cẩn , là danh tướng cùng khai quốc công thần của nước Đông Ngô thời Tam Quốc. Chu Du nổi tiếng với thành công ở Xích Bích trước đại quân của Tào Tháo.


Tăng Công

Bị cồn : từng đòn tấn công thường có 20% năng lực tăng cho bạn dạng thân 21.7% tấn công, kéo dãn dài 5s.

Xem thêm: Các Loại Binh Khí Trong Võ Thuật Việt Nam, Thập Bát Ban Võ Nghệ


Tâm Phúc Chân Chính

Bị cồn : khi lên trận với Chu Du, từng đòn tấn công thường gồm 20% tài năng tăng cho bản thân 10% tấn công, kéo dãn dài 5s.


Hỏa Thiêu Liên Doanh

Gây cho 1 tướng địch bao gồm lượng HP thấp duy nhất và phương châm xung quanh 147.8% ST, và kèm tâm trạng thiêu đốt mỗi giây gây 10.6% ST, kéo dãn dài 6s trường hợp trội rộng về Thống Soái, xúi giục mục tiêu trong 5s, khiến đối phương tương tàn Khi mục tiêu bị lưu lại Cháy Rực, tạo thêm 76% ST Cháy Rực:Giảm của mục tiêu 20% bạo kích, tướng mạo Ngô sẽ gây ra thêm tác dụng đối với phương châm bị ghi lại Cháy Rực.


Lục Tốn

Tự Bá Ngôn , là 1 trong tướng lĩnh quân sự chiến lược và bao gồm trị gia của phòng Đông Ngô, ông tham gia trận chiến đã góp Đông Ngô vượt mặt và giết bị tiêu diệt được đại tướng mạo Thục Hán là quan tiền Vũ.


Giang Đông Bá Vương

Gây cho một tướng địch và kim chỉ nam xung quanh 217.4% ST, và sinh sản cho bạn dạng thân với đồng đội binh sỹ xung xung quanh 1 lớp lá chắn bởi 6% HP buổi tối đa, kéo dài 6s nếu trội rộng về Thống Soái, tạo thêm cho bản thân 100% miễn giảm ST, kéo dãn 5s Khi mục tiêu bị khắc ghi Cháy Rực, gây thêm 102.6% ST Cháy Rực:Giảm của mục tiêu 20% bạo kích, tướng mạo Ngô sẽ gây thêm công dụng đối với phương châm bị lưu lại Cháy Rực.


Song Bích Giang Đông

Bị hễ : khi lên trận với Tôn Quyền, mỗi lần bị tấn công có 20% kĩ năng nhận được 1 lá chắn bởi 5% HP tối đa của phiên bản thân, kéo dãn dài 5s.


Tôn Sách

Tự Bá Phù, ông là bạn đặt nền móng đặc biệt trong việc hình thành đề xuất Đông Ngô, đã được fan em trai Tôn Quyền kế thừa và hoàn thiện sau khi ông mất.


Tăng Bạo

Bị đụng : từng đòn tiến công thường có 20% kỹ năng tăng cho phiên bản thân 21.7% bạo kích, kéo dãn 5s.


Phong bốn Yểu Điệu

Gây cho tướng địch có tiến công mạnh tốt nhất và chiến binh xung xung quanh 155.3% ST, và có 80% kỹ năng triển khai trạng thái Mị Hoặc đối với mục tiêu, kéo dãn dài 3s, ví như trội hơn về trí lực, tăng thêm cho phiên bản thân 100% bạo kích, kéo dãn 5s Khi mục tiêu bị đánh dấu Loạn Vũ, tạo thêm 102.6% ST loạn Vũ:Giảm của phương châm 20% bội nghịch ST, tướng mạo Quần Hùng sẽ gây thêm tác dụng đối với mục tiêu bị đánh dấu Loạn Vũ.


Đến chết Không Đổi

Bị cồn : khi lên trận cùng rất Lữ Bố, mỗi đòn tấn công thường tất cả 20% khả năng giảm của đối phương 10% phòng thủ, kéo dãn dài 5s.


Điêu Thuyền

Với vẻ đẹp được ví như Bế Nguyệt (khiến trăng buộc phải thẹn cơ mà nấp sau mây), được coi là một vào Tứ đại người đẹp Trung Hoa trong văn hóa truyền thống Trung Quốc thời kỳ đương đại.


Loạn cầm Cao Nhân

Bị đụng : lúc lên trận với Tả Từ, mỗi đòn tấn công thường tất cả 20% tài năng hồi cho bản thân 1500 điểm nộ khí.


Huyền hồ Tế Thế

Trong 3s, hồi cho 3 võ tướng gồm lượng HP thấp độc nhất vô nhị phe ta 7.8% HP về tối đa, cùng tăng 5% bạo kích, kéo dài 6s giả dụ trí lực trội hơn, hồi thêm 2.6% HP buổi tối đa.


Hoa Đà

Tự Nguyên Hóa, là 1 trong những thầy thuốc nổi tiếng thời cuối Đông Hán và đầu thời Tam Quốc trong lịch sử dân tộc Trung Quốc.


Tăng Bạo

Bị động : mỗi đòn tiến công thường gồm 20% kỹ năng tăng cho phiên bản thân 21.7% bạo kích, kéo dài 5s.


Hoành Tào Thiên Quân

Gây cho 10 đơn vị địch bao bọc 449% ST, khiến bản thân nhận ra trạng thái miễn ST với khống chế, tăng cho bản thân 20.5% bạo kích, kéo dài 5s nếu võ lực thừa trội hơn, tăng cho bản thân 100% bạo kích, kéo dãn dài 5s Khi kim chỉ nam bị đánh dấu Loạn Vũ, tạo thêm 152.7% ST loàn Vũ:Giảm của phương châm 20% làm phản ST, tướng mạo Quần Hùng sẽ gây thêm công dụng đối với mục tiêu bị lưu lại Loạn Vũ.


Đến bị tiêu diệt Không Đổi

Bị động : khi lên trận với Điêu Thuyền, mỗi đòn tấn công thường có 20% kỹ năng tăng cho bạn dạng thân 20% bạo kích, kéo dãn 5s.


Lữ Bố

Tự Phụng Tiên , là 1 viên tướng mạo lĩnh nổi tiếng vào cuối thời Đông Hán trong lịch sử hào hùng Trung Quốc. Bạn thời đó gồm câu "Nhân trung Lữ Bố, mã trung Xích Thố".


CHIÊU MỘ DANH TƯỚNG

CHIÊU MỘ DANH TƯỚNG: tìm đến Trà Quán vị trí để tuyển mộ võ tướng trợ giúp phòng phá giặc Hoàng Cân. Sau thời điểm tu sửa, rất có thể dùng mộ Lệnh để triệu hồi các danh tướng Tam Quốc.

CHIẾN DỊCH LỊCH SỬ

CHIẾN DỊCH LỊCH SỬ: Chiến Dịch lịch sử vẻ vang mỗi tuần khiêu chiến những Võ tướng mạo 1 phe vào Tam Quốc nhằm dẹp loàn Hoàng Cân. Phương án cân não chọn ra trận hình Võ Tướng khắc chế các ải.

TƯƠNG DƯƠNG CHIẾN

TƯƠNG DƯƠNG CHIẾN: Quần Anh tập kết giao chiến tại mặt trận Tương Dương Chiến. Các nước nhà tham gia chỉ chiếm Tiễn Tháp, Cổng Thành với Đại Điện để phân định Quốc Gia thành công Tương Dương Chiến.

CHIẾN QUẦN HÙNG

CHIẾN QUẦN HÙNG: tiết Chiến Quần Hùng hủy diệt Boss quả đât với lực chiến siêu khủng mỗi ngày. Ngay cạnh thương tích lũy càng tốt phần thưởng càng nhiều. Hoạt động không thể bỏ dở mỗi ngày.