Tổng hợp ngữ pháp và bài tập tiếng anh 7

     

Với ước muốn giúp cac em học sinh học giỏi Tiếng Anh lớp 7, racingbananas.com sẽ đăng thiết lập tài liệu ôn tập học tập kì 2 tiếng Anh lớp 7 có đáp án dưới đây. Tư liệu Tiếng Anh 7 gồm toàn cục lý thuyết, kết cấu Tiếng Anh giữa trung tâm cả năm và các dạng bài xích tập giờ Anh khác biệt giúp học viên lớp 7 củng cố kiến thức đã học tập hiệu quả.

Bạn đang xem: Tổng hợp ngữ pháp và bài tập tiếng anh 7


A. Ngữ pháp trọng tâm Tiếng Anh lớp 7 học kì 2

1. Từ bỏ chỉ số lượng:

a lot of + N đếm được với không đếm đượclots of + N đếm được và không đếm đượcmany + N danh trường đoản cú đếm được số nhiềumuch + N không đếm được

Ex: She has lots of / many books.


There is a lot of / much water in the glass.

2. Câu so sánh:

a. đối chiếu hơn:

Tính tự ngắn: S + be + adj + er + than..... I am taller than Tuan.Tính trường đoản cú dài: S + be + more + adj + than.... My school is more beautiful than your school.

b. So sánh nhất:

Tính trường đoản cú ngắn: S + be + the + adj + est..... He is the tallest in his class.Tính tự dài: S + be + the most + adj.... My school is the most beautiful.

c. Một trong những từ đối chiếu bất qui tắc:

good / well better the bestbad worse the worst

3. Từ bỏ nghi vấn:

what: chiếc gìwhere: sinh sống đâuwho: aiwhy: tại saowhen: lúc nàohow: như thế nàohow much: giá bán bao nhiêuhow often: hỏi tần suấthow long: bao lâuhow far: bao xawhat time: mấy giờhow much + N: không đếm được có bao nhiêuhow many + N: đếm được số nhiều có bao nhiêu

Ex: ______________ vị you learn English? - Twice a week.

_______________ have you learn English? – For two years.


_______________ is it from your house khổng lồ your school? – It"s 3 km

________________ are you? – I"m fine. Thanks.

______________ is your mother? – She is forty.

______________ vày you go khổng lồ the market? – to buy some food.

_______________ is a pen? – it"s 3,000 dong.

_______________ chairs are there in the class? – There are twenty.

_______________ bởi you get up? – At 6 a.m

4. Thì

Thì

Cách dùng

Dấu hiệu

Ví dụ

SIMPLE PRESENT

(Hiện trên đơn)

- lớn be: thì, là, ở

KĐ: S + am / is / are

PĐ: S + am / is / are + not

NV: Am / Is / Are + S …?

- Động tự thường:

KĐ: S + V1 / V(s/es)

PĐ: S + don’t/ doesn’t + V1

NV: vì / Does + S + V1 …?

- chỉ một thói thân quen ở hiện nay tại

- duy nhất sự thật, một chân lí.

- always, usually, often, sometimes, seldom, rarely (ít khi), seldom (hiếm khi), every, once (một lần), twice (hai lần)

- She often gets up at 6 am.

- The sun rises in the east. (Mặt trời mọc ở phía Đông)

PRESENT CONTINUOUS

(Hiện trên tiếp diễn)

KĐ: S + am / is / are + V-ing

PĐ: S + am / is / are + not + V-ing

NV: Am / Is /Are + S + V-ing?

- hành động đang ra mắt ở hiện nay tại.

- at the moment, now, right now, at present

- Look! Nhìn kìa

- Listen! Lắng nghe kìa

- Now, we are learning English.

- She is cooking at the moment.

SIMPLE PAST

(Quá khứ đơn)

- khổng lồ be:

KĐ: I / He / She / It + was

You / We / They + were

PĐ: S + wasn’t / weren’t

NV: Was / were + S …?

- Động tự thường:

KĐ: S + V2 / V-ed

PĐ: S + didn’t + V1

NV: Did + S + V1 ….?

- hành vi xảy ra và xong trong quá khứ.

- yesterday, last week, last month, …ago, in 1990, in the past, …

- She went khổng lồ London last year.

- Yesterday, he walked to school.

SIMPLE FUTURE

(Tương lai đơn)

KĐ: S + will / shall + V1

I will = I’ll

PĐ: S + will / shall + not + V1

(won’t / shan’t + V1)

NV: Will / Shall + S + V1 …?

- hành vi sẽ xẩy ra trong tương lai

- tomorrow (ngày mai), next, in 2015, tonight (tối nay), soon (sớm) ….

- He will come back tomorrow.

- We won’t go khổng lồ school next Sunday.


* một số động trường đoản cú bất qui tắc khi chia quá khứ đơn:

Nguyên mẫu

Quá khứ

Nghĩa

- be

- was / were

- thì, là, ở

- go

- went

- đi

- do

- did

- làm

- have

- had

- có

- see

- saw

- quan sát thấy

- give

- gave

- cho

- take

- took

- lấy

- teach

- taught

- dạy

- eat

- ate

- eaten

- send

- sent

- gửi

- teach

- taught

- dạy

- think

- thought

- nghĩ

- buy

- bought

- mua

- cut

- cut

- cắt, chặt

- make

- made

- làm

- drink

- drank

- uống

- get

- got

- có, lấy

- put

- put

- đặt, để

- tell

- told

- kể, bảo

- lttle

- less

- không nhiều hơn

5. Số vật dụng tự:

- first - eleventh - twenty-first

- second - twelfth - twenty-second

- third - thirteenth - twenty-third

- fourth - fourteenth - twenty-fourth

- fifth - fifteenth - twenty-fifth

- sixth - sixteen - ……………

- seventh - seventeenth - …………..

- eighth - eighteenth - …………..

- ninth - nineteenth - …………..

- tenth - twentieth - thirtieth

6. Câu cảm thán:

- What + a / an + adj + N!

Ex: What a beautiful house!

What an expensive car!

7. Giới từ

* chỉ khu vực chốn:

- on - next to

- in (tỉnh, thành phố) - behind

- under - in front of

- near (gần) - beside (bên cạnh)

- lớn the left / the right of - between


- on the left (bên trái) - on the right (bên phải)

- at the back of (ở cuối …) - opposite

- on + thương hiệu đường

- at + số nhà, thương hiệu đường

* chỉ thời gian:

- at + giờ đồng hồ - in + tháng, mùa, năm

- on + thứ, ngày - from …to

- after (sau khi) - before (trước khi)

Ex: at 6 o’clock

in the morning / in the afternoon / in the evening

in August, in the autumn, in 2012

on Sunday, on 20th July

from Monday khổng lồ Saturday

* chỉ phương tiện đi lại giao thông: by; on

Ex: by car; by train, by plane

on foot.

8. Câu đề nghị:

- Let’s

- Should we + V1 …

- Would you like to

- Why don"t you

- What about / How about + V-ing ...?

Ex: What about watching TV?

Câu trả lời: - Good idea. / Great (tuyệt) / OK / - I’d love to.

- I’m sorry, I can’t.

Ex: Let’s go khổng lồ the cinema.

Should we play football?

Would you lượt thích to go swimming?

9. Lời trả lời (chỉ đường):

- Could you please show me / tell me the way lớn the ….., please?

- Could you tell me how khổng lồ get khổng lồ the ….?

- go straight (ahead) đi thẳng

- turn right / turn left quẹo cần / quẹo trái

- take the first / second street on the right / on the left quẹo bắt buộc / trái ở nhỏ đường trước tiên / máy hai

Ex: - Excuse me. Could you show me the way to lớn the supermarket, please?

- OK. Go straight ahead. Take the first street on the right. The supermarket is in

front of you

10. Hỏi giờ: What time is it?

What’s the time?

Do you have the time?

- Giờ đúng: It’s + giờ + phút

- Giờ hơn: It’s + phút + past + giờ hoặc It’s + giờ + phút

- Giờ kém: It’s + phút + khổng lồ + giờ hoặc It’s + giờ + phút

11. Mất bao lâu để làm gì:

How long does it take + (O) + to lớn V => It takes + (O) + thời gian + to V…

Ex: How long does it take you to do this homework?

------------------------------------------------------------

12. Hỏi về khoảng cách:

How far is it from ………………to ……………? => It’s about + khoảng chừng cách

13. Cách nói ngày tháng: Tháng + ngày

Hoặc the + ngày + of + tháng

Ex: May 8th

the 8th of May

14. Have fun + V_ing: Làm việc gì một cách vui vẻ

15. Hỏi giá tiền: How much + is / are + S ? => S + is / are + giá tiền


How much + vày /does + S + cost ? => S + cost(s) + giá tiền

16. Tính từ kép:

Số đếm - N(đếm được số ít)

- 15-minute break (có dấu gạch nối và ko có S)

17. Lời khuyên:

- S + should / shouldn’t

- S + ought to lớn + V1

- S + must

B. Bài bác tập học kì 2 tiếng Anh lớp 7 tất cả đáp án

I. Điền giới trường đoản cú phù hợp:

1/ vị you go...... School............ Foot or..........bike?

2/ My house is....... Le Loi Street, her house is......... 9 Le Lai Street.

3/ We are living......... Our parents........... Quang ngai vàng town.

4/ I"m................ Class 7A.

5/ Dictionaries are........ The shelves...... The left.......... The room.

6/ She is interested........ Literature, but we are fond........... Math.

7/ My birthday is................ May first.

8/ Is Lan"s birthday................ March.

9/ Yen has Math & Music................ Monday.

10/ Tom is good................ Physics.

11/ What vày you often do................ Recess?

12/ Tom lives............ The city, but Mary lives................ On a farm.

II. Cung ứng dạng đúng của hễ từ:

1/ It (rain).............................. Heavily now. You should (stay)........................... At trang chủ and (read).................................books.

2/ What are you (do)................................................at the moment?

- I (write)........................................an essay...

3/ Where Lan and Ba (go).....................tomorrow? They (visit)......................the Museum.

4/ You (have)........................................................................Geography next Friday.

5/ What about (play)....................................a trò chơi of chess?

6/ It takes her 10 minutes (make)..................................this toy.

7/ She (be)...................................ten on her next birthday.

8/ I (meet)................................you soon.

9/ Why don"t we (hold)...........................a party?

11/ Let"s (go).................................camping.

12/ They (practice).....................................playing the guitar in the music room now.

13/ We shouldn"t (waste)...............................water.

14/ I"d like (drink)...................................some orange juice.

15/ Hoa usually (do)...................................aerobics early in the morning.

17/ Would you lượt thích (come).................................... To my house for lunch?

18/ They (go).............................to visit Hue next summer.

III. Sắp xếp lại câu bị xáo trộn:

1/ always/ class/ time/ we/ to/ come/ on.

→.............................................................

2/ hours/ week/ often/ does/ how/ he/ many/ a/ work?


→.............................................................

3/ not/ American/ uniforms/ do/ usually/ school/ wear/ students.

→.............................................................

4/ 10:00/ at/ Wednesday/ Science/ Nam/ class/ on/ has.

→.............................................................

5/ interesting/ I/ because/ Math/ it/ like/ is.

→.............................................................

6/ like/ what/ does/ subject/ best/ Tom?

→.............................................................

7/ you/ work/ to/ want/ we/ with.

→.............................................................

8/ Know/ you/ do/ likes/ he/ how/ meat?

→.............................................................

9/ There/ excuse/ a/!/ post/ is/ me/ near/ office/ here?

→.............................................................

10/ That/ you/ the/ ,/ want/ is/ post/ letter/ to/ Mai?

→.............................................................

11/ Is/ interested/ Mai/ experiments/ doing/ in.

→.............................................................

12/ him/ tell/ I"ll/ please/ call/ after/ 5/ again.

→.............................................................

13/ Huong/ be/ November 20th/ ,/ twelve/ on/ will/ Saturday.

→.............................................................

IV. Phối kết hợp A cùng với B làm sao cho phù hợp:

A

B

1. What are you doing?

2. What bởi vì you usually vày after school?

3. What should I vị to have a good health?

4. Why don’t you take a rest? You look tired.

5. What sport does your brother lượt thích doing?

6. What are you going to vị after the course?

7. Should we go khổng lồ the beach? It’s a beautiful day.

8. How often does he play video clip games?

a. I’m going to lớn get a job.

b. I often watch TV.

c. Twenty minutes a day.

d. Yes, may be I will.

e. You should take physical exercises.

f. That’s a good idea. Let’s buy some food và drinks.

g. I’m playing the guitar.

h. My brother likes playing soccer.

* Answer: 1 +.... ; 2 +.... ; 3 +.... ; 4 +.... ;

5 +.... ; 6 +.... ; 7 +.... ; 8 +.....

V. Đặt câu hỏi:

1/.............................................................

- She jogs 5 kilometers a day.

Xem thêm: Các Trang Bị Trong Liên Quân Mobile Phù Hợp Nhất, Danh Sách Toàn Bộ Trang Bị

2/....................................................................................

- It"s about 200 meters from my school to the post office.

3/.............................................................

- The dictionary is 200,000 dong.

4/.............................................................

- I"d like some local stamps và a phone card.

5/.............................................................

- Tim is my pen pal in England.

6/.............................................................

- I need a phone card to phone my parents.

7/.............................................................

- Mr. Viet is a farmer.

8/.............................................................

- Lan often goes to the library in her miễn phí time.

9/.............................................................

- My mother is cooking in the kitchen at the moment.

10/............................................................

- nam likes playing soccer after school.

11/............................................................

- I go to lớn the movies twice a month.

12/............................................................


- Hoa will be twelve on her next birthday.

13/............................................................

- Nam"s favorite subject is Electronics.

14/............................................................

- The shoes cost 50,000 dong.

VI. Viết câu tương đương:

1/ What about going khổng lồ the movies?

→ Why........................................................

2/ Where does she live?

→ What........................................................

3/ What vì chưng you do?

→ What........................................................

4/ The dress is very old.

→ What......................................................!5/ What subject does she lượt thích best?

→ What is......................................................

6/ How much is the hat?

→ How much does.............................................?

7/ Lan is taller than Hoa.

→ Hoa is......................................................

8. No one in the group is taller than Trung.

→ Trung......................................................

9. I get lớn work in half an hour.

→ It takes.....................................................

VIII. Complete these sentences with comparative or superlative:

1. This dress is the....................................of three dresses. (expensive)

2. Vietnamese students work...............hours than American students. (few)

3. He has...................................... Money than his wife. (much)

4. Summer holiday is............than Tet holiday. It"s the......... Holiday (long)

5. Tom is.............................. Than Peter (intelligent)

6. My father drinks................................... Beer than his friends (little)

7. Your watch is....................... Than my watch (good)

9. Nam is............................. In his class (tall)

10. Ho bỏ ra Minh city is...........................than Ha Noi (big)

11. Her English is............................... Than my English (good)

12. Winter is.................................. Season in the year (cold)

XVI. Correct size of verbs in the brackets:

1. Could you (show).................... Me the way lớn the bus stop ?

2. Lan and Hoa (go)................... Khổng lồ the post office now.

3. Liz (need)............................... Some stamps and envelopes.

4. Hoa needs (buy)................... A phone card.

5. I (mail)........................ This letter tomorrow.

6. He (phone).................... His parents three or four times a week.

7. Nam giới wants (send).....................this postcard lớn his penpal.

8. We would lượt thích (visit).................... Ngoc Son temple.

9. Lan likes (play)............................ Volleyball.

XVII. Choose the correct answer.

1………….. Did she go to lớn the dentist last week ? - Because she had a toothache .

a. What b. Why c. Where d. Who

2. Spinach is very good …………. You but you must wash it …………………….

a. At / careful b. At / carefully c. For / careful d. For / carefully

3. We need some apples, oranges, bananas. Let’s go khổng lồ the ……………………...

a. Meat stall b. Food stall c. Fruit stall d. Vegetable stall

4. He prefers playing soccer ………………… reading books

a. On b. Of c. In d. To

5. We won’t attend the meeting tomorrow & he will ………………………………... .

a. So b. Too c. Either d. Neither

6. ……………. Is your bother ? – He is 1,70 meters .

a. How tall b. How old c. How heavy d. How weight

8. He ought lớn finish his homework before he plays tennis .

a. Must b. Should c. Can d. Will

9. Most of the world’s surface is ……………………………………………………………….

a. Land b. Mountain c. Water d. River

10. Would you like to go to the movies with me ? ………………………………

a. Yes, please b. Yes, I’d love lớn c. Yes, I vày d. You are welcome

11. What kind of ……………….. Vì you like ? – I lượt thích pop music .

a. News b. Music c. TV programs d. Sports

12. Lan lived in Ho chi Minh đô thị three months ago , Now she …………….. The noise in the city .

a. Use b. Uses khổng lồ c. Used khổng lồ d. Is used to

13. All Children should …………………… outdoor & develop their social skills .

a. Play b. Lớn play c. Playing d. Plays

14. General Giap is famous ………………….. The People’s Army of Viet Nam.

a. Of lead b. Of leading c. For leading d. For lead .

15. Stop , please . That is too ………………….coffee . Hoa told Hung .

a. Many b. Lots of c. Much d. Little

B / READING (3,5pts):

I. Read & complete the passage with the words in the box (1,5 pts):

Popular - small - pair - to - are – strongest – free

Today, badminton becomes a very (0) ……popular……… sports activity. It spreads quickly from the đô thị (1 )… ……….. The countryside. People need only a (2) ……….……. Of rackets, a shuttlecock, a net và a (3) ………………… piece of land to play the game. Two or four players hit the shuttlecock over the net with their rackets. People can play badminton in their (4) ………………….time or in a competition. Now, there (5) ………………. Many badminton competitions and even a World Cup. One of the (6) ………………………… countries in badminton is Indonesia.


*) Notes: Racket: vợt, Net: Lưới

II. Choose the correct answer.

1. What awful restaurant!

a. An b. A c. One d. The

2. We ……….. English at the moment.

a. Are learn b. Learn c. Learning d. Are learning

3. This dress is the _____ expensive of the four dresses.

a. Best b. More c. Most d. The most

4. _______ is it from here khổng lồ school?

a. How long b. How high c. How far d. How

5. What about …………… games?

a. Play b. Playing c. Lớn play d. To lớn playing

6. He writes articles for a newspaper. He is a _________.

a. Journalist b. Teacher c. Doctor d. Musician

7. Minh____________ television every night.

a. Watchs b. Watches c. Watching d. To watch

8. I’d like …………… some stamps for over seas mail.

a. Buy b. Khổng lồ buy c. Lớn buying d. Buying

9. She ____________ thirteen years old next week.

a. Will b. Be c. Is d. Will be

10. Her new school is ____________than her old school.

a. Very big b. Big c. Bigger d. Biggest

11. My mother always drives __________.

a. Careful b. Carefuly c. Carefully d. Slow

12. You ought _______ lớn the dentist’s.

a. Lớn go b. Go c. Going d. Went

13. How is your brother ? _ He’s 1.70 meters.

a. High b. Tall c. Weight d. Heavy

14. She ________ her teeth three times a day.

a. Brush b. Brushs c. Brushes d. Brushed

15. Stop, please. That is too ________coffee.

a. Many b. Lots of c. Little d. Much

16. A balanced diet is good ________your health.

a. To lớn b. With c. In d. For

17. It took us an hour________ khổng lồ Nha Trang.

a. Lớn drive b. Drive c. Driving d. Drove

18__________ visiting Ha Long Bay? –That’s a good idea!

a. How about b. Let’s c. What about d. A&C are correct

19. Students have two __________each day.

a. 20-minutes breaks b. 20-minute breaks c. 20-minute break d. 20-minutes break

20. __________do you go to bed? - At nine.

a. What b. When c. What time d. Where

21. Hanoi is the capital city, but it is __________than hồ chí minh City.

a. The smaller b. Smaller c. Smallest d. Small

22. Which is the eighth month of the year?

a. September b. February c. November d. August

23. -Where ____________________ from ? –England.

a. Is she b. Does she come c. Will she be d. A và B are correct

24. In the future, robots & machines __________all the work for us.

a. Are doing b. Will vày c. Does d. Do

25. Look! Here is Nam. He __________the guitar in the room.

a. Play b. Plays c. Is playing d. Will play

26. She __________some of her friends khổng lồ her birthday buổi tiệc ngọt next week.

a. Invites b. Inviting c. Will invite d. Going to lớn invite

27. I have English class __________seven o’clock __________Monday.

a. At / on b. On / on c. In / at D. At / at

28. __________a lovely living room!

a. How b. What c. It d. When

29. Let’s __________to school.

a. Going b. Lớn go c. Go d. Goes

30. Mr. Jones has __________summer vacation every year.

a. A three-week b. A three weeks c. A three- weeks d. A week- three

31. It take me ten minutes to lớn go to school every day.

32. I’ll go và seeing mom & dad on their farm.

III/ Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi

We use many different energy sources to bởi work for us. Energy sources are classified into two groups - renewable và nonrenewable.

Non-renewable energy sources are those that take millions of years lớn form & will run out some day. It is energy that comes from fossil fuels such as coal, crude oil, & natural gas. Fossil fuels are mainly made up of carbon and were formed millions of years ago. The chemical reaction which takes place when we burn fossil fuels releases carbon compounds such as carbon monoxide and carbon dioxide into the air. Carbon dioxide is one of the green house gases which is contributing to lớn global warming & air pollution.

On the other hand, renewable energy sources will never run out, are better for the environment and do not cause pollution. Renewable energy is often called green energy because it is a natural energy, always available và does not have to be formed like nonrenewable energy. The green energy is always there. For example, the Sun consistently shines, water is abundant, & the winds blow throughout the year. The five types include solar, energy from the Sun; geothermal, energy from heat within the Earth; hydroelectric, energy from moving water; biomass, energy from dead plants and microorganisms and finally, energy from the wind.

1. What are fossil fuels?

_____________________________________________

2. When were fossil fuels formed?

_____________________________________________

3. Vày carbon dioxide emissions causes climate change on Earth?

_____________________________________________

4. How many types of renewable energy sources are there? What are they?

_____________________________________________

5. Are renewable sources bad for the environment?

_____________________________________________

6. Why is renewable energy called green energy?

_____________________________________________

Đáp án

1. Fossil fuels are coal, crude oil, & natural gas

2. Fossil fuels were formed millions of years ago

3. Yes, they do

4. There are five types of renewable energy sources. They are solar, geothermal, hydroelectric, biomass và wind

5. No, they aren’t

6. Because it is a natural energy, always available and does not have to be formed like non-renewable energy

Hiện trên racingbananas.com chưa update được đáp án, tải trọn bộ nội dung tư liệu Tiếng Anh trên đây: Ôn tập giờ Anh lớp 7 cả năm. Mời chúng ta đọc đọc thêm nhiều tài liệu ôn tập giờ đồng hồ Anh lớp 7 cả năm khác như: Giải bài xích tập giờ Anh 7 trọn bộ, Đề thi học tập kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT giờ đồng hồ Anh 7, bài xích tập trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh lớp 7 trực tuyến, .... được cập nhật liên tục bên trên racingbananas.com.