Thu nhỏ kích thước trong cad

     

Trong ứng dụng AutoCAD, để tiến hành điều chỉnh tỉ lệ thành phần đối tượng bạn cũng có thể sử dụng lệnh Scale (SC) với các cách sử dụng khác nhau.

Bạn rất có thể gọi lệnh Scale bên trên thanh công cụ, hoặc nhập lệnh tắt SC.


*

Sau đó, để áp dụng lệnh bạn làm việc theo những bước:

Bước 1: Chọn đối tượng người dùng cần điều chỉnh tỉ lệ