Thông tư 112/2021/tt

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

*
*
BỘ TÀI CHÍNH
*******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*******

Số: 112 /2006/TT-BTC Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2006

THÔNG TƯ

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;Căn cứ Quyếtđịnh số 202/2006/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ vềviệc ban hành Quy chế quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập;Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về quản lý tài sản nhà nước tại đơn vịsự nghiệp công lập theo quy định tại Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số202/2006/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

Phần 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

1. Về phạm vi và đối tượng áp dụngtheo quy định tại Điều 1 của Quy chế:

1.1. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộcphạm vi quy định tại khoản 1 Điều 1 Quy chế quản lý tài sản nhà nước tại đơn vịsự nghiệp công lập (dưới đây gọi tắt là Quy chế) là đơn vị dự toán độc lập, có con dấu và tàikhoản riêng, có tổ chức bộ máy kế toán theo quy định của Luật Kế toán, hoạtđộng bằng nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp hoặc từ các nguồn thu thuộcngân sách nhà nước; được thành lập theo quyết định của cơ quan nhà nước, tổchức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; hoạt động trong các lĩnh vực sựnghiệp Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề, Y tế, đảm bảo xã hội, Văn hoá - Thôngtin, Khoa học công nghệ, Thể dục - Thể thao, sự nghiệp kinh tế và sự nghiệpkhác.

Bạn đang xem: Thông tư 112/2021/tt

1.2. Các đơn vị không thuộc phạmvi áp dụng của Quy chế, bao gồm: Cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức chínhtrị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổchức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổngcông ty nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

2. Về tài sảnnhà nước tại đơn vị sự nghiệp quy định tại Điều 2 của Quy chế:

2.1. Tài sản nhà nước tại đơn vị sựnghiệp thuộc đối tượng áp dụng quy định tại khoản 1, Điều 2 của Quy chế là tàisản cố định được quy định tại chế độ quản lý, sử dụng và tính hao mòn tài sảncố định trong các đơn vị hành chính sự nghiệp hiện hành.

2.2. Tài sản nhà nước tại đơn vị sựnghiệp được hình thành từ các nguồn sau:

a) Tài sản được đầu tư xây dựng, muasắm từ nguồn do ngân sách nhà nước cấp hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước;

b) Tài sản được đầu tư xây dựng, muasắm từ các nguồn thu của đơn vị được phép sử dụng theo quy định, từ nguồn Quỹphát triển sự nghiệp và Quỹ phúc lợi của đơn vị;

 c) Tài sản được đầu tư xây dựng, mua sắm từ các nguồn vốnviện trợ, tài trợ, biếu, tặng, cho của các Chính phủ, tổ chức phi chính phủnước ngoài, tổ chức quốc tế hoặc của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

d) Tài sản được đầu tư xây dựng, mua sắm từ nguồn vốn hỗ trợphát triển chính thức (ODA);

đ) Tài sản được đầu tư xây dựng, mua sắm từ các nguồn vốnhuy động, sau khi đã trả hết nợ vốn huy động;

e) Tài sản được đầu tư xây dựng, mua sắm từ nguồn lãi đượcchia trong các hoạt động liên doanh, liên kết theo quy định;

g) Tài sản được tiếp nhận từ các cơ quan, đơn vị, tổ chứctheo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

h) Tài sản được tiếp nhận từ viện trợ, tài trợ, biếu, tặng,cho của các Chính phủ, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế hoặccủa các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định;

i) Tài sản đã xác lập sở hữu nhà nước theo quy định của phápluật được chuyển giao cho đơn vị để quản lý sử dụng;

k) Tài sản khác tại đơn vị mà theo quy định của pháp luậtthuộc tài sản của nhà nước.

Phần 2:

CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Về tiêuchuẩn, định mức, chế độ sử dụng tài sản quy định tại Điều 6 của Quy chế:

1.1. Đối với những tài sản nhà nướcđã được cấp có thẩm quyền (Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơquan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và cơ quan chủ quản) quy địnhtiêu chuẩn, định mức sử dụng thì đơn vị được trang cấp tài sản để sử dụng theotiêu chuẩn, định mức và chế độ đã quy định.

Trường hợp tài sản chưa được cấp cóthẩm quyền qui định về tiêu chuẩn, định mức, chế độ sử dụng thìtrên cơ sở nhu cầu sử dụng tài sản để phục vụ hoạt động của đơn vị và các quyđịnh của Nhà nước có liên quan đến việc đầu tư, mua sắm, sử dụng tài sản, đơnvị tự xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng cụ thể đối với từng loại tài sản,báo cáo Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ngườiđứng đầu tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương (sau đâygọi chung là thủ trưởng cơ quan trung ương) phê duyệt đối với đơn vị sự nghiệpthuộc trung ương quản lý; báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt đối vớiđơn vị sự nghiệp thuộc địa phương quản lý. Trường hợp thủ trưởng cơ quan trungương, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có quy định phân cấp thẩm quyền phê duyệt thìviệc phê duyệt được thực hiện theo phân cấp.

1.2. Đơn vị tự bảo đảm toàn bộ kinhphí hoạt động và đơn vị tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động, căn cứ vào nhucầu sử dụng tài sản phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, được phépđầu tư xây dựng, mua sắm thêm tài sản từ các nguồn Quỹ phát triển hoạt động sựnghiệp, Quỹ phúc lợi, các nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp của đơn vị được phépsử dụng và các nguồn vốn huy động, liên doanh, liên kết theo quy định. Việc đầutư xây dựng, mua sắm thêm những tài sản này không được sử dụng từ nguồn kinhphí do ngân sách nhà nước cấp. Riêng đối với trụ sở làm việc và xe ô tô phục vụcông tác không được đầu tư xây dựng, mua sắm thêm vượt tiêu chuẩn, định mức đơnvị được phép sử dụng.

2. Về thẩmquyền quyết định đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản quy định tại Điều 7 của Quy chế:

2.1. Thẩm quyền quyết định việc muasắm tài sản không phải là nhà, công trình xây dựng (gọi chung là tài sản khác)quy định tại khoản 2 thực hiện như sau:

a) Căn cứ vào phân cấp của Chínhphủ, thủ trưởng cơ quan trung ương quy định phân cấp về thẩm quyền quyết địnhmua sắm tài sản khác cho các đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc cơ quan mìnhquản lý sau khi đã thống nhất với Bộ trưởng Bộ Tài chính bằng văn bản; Ủy bannhân dân cấp tỉnh sau khi xin ý kiến Hội đồng nhân dân cùng cấp, quy địnhphân cấp về thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản khác tại đơn vị sự nghiệp chocác sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các đơn vị sự nghiệpthuộc địa phương quản lý.

b) Căn cứ phân cấp về thẩm quyềnquyết định việc mua sắm tài sản đã được thủ trưởng cơ quan trung ương và Ủy bannhân dân cấp tỉnh quy định, thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền hoặc thủ trưởngđơn vị sự nghiệp được quyết định việc mua sắm đối với tài sản khác của đơn vịsự nghiệp theo kế hoạch, dự toán, dự án đã được phê duyệt và chịu trách nhiệmvề quyết định của mình.

2.2. Đối với những tài sản khác phụcvụ công tác, hoạt động của đơn vị mà khi mua sắm theo quy định phân cấp việcquyết định mua sắm phải trình cơ quan có thẩm quyền quyết định, thì đơn vị thựchiện lập hồ sơ đề nghị trang cấp tài sản gửi đến cơ quan có thẩm quyền; hồ sơđề nghị trang cấp tài sản gồm có:

- Văn bản đề nghị trang cấp tài sản(nêu rõ về số lượng, chất lượng, tình hình sử dụng tài sản cùng loại với tàisản đề nghị trang cấp hiện đơn vị đang quản lý, sử dụng và nhu cầu cần thiết,mục đích sử dụng, nguồn kinh phí thực hiện mua sắm hoặc nguồn tài sản đề nghịtiếp nhận) và Bảng kê tài sản đề nghị trang cấp (theo mẫu biểu số 01 đínhkèm Thông tư này).

- Dự toán ngân sách đã được giao,nguồn quỹ hiện có hoặc nguồn vốn của dự án sử dụng mua sắm tài sản đã được phêduyệt;

Đối với các trường hợp đơn vị có nhucầu được trang cấp tài sản để phục vụ nhu cầu công tác, hoạt động sự nghiệptheo phương thức tiếp nhận tài sản từ các đơn vị, tổ chức khác, thì đơn vị lậpvăn bản đề nghị và Bảng kê tài sản đề nghị trang cấp gửi đến cơ quan cấp trêntrực tiếp để cơ quan cấp trên tổng hợp gửi đến cơ quan có thẩm quyền quyết địnhđiều chuyển tài sản xem xét quyết định.

3. Về tổchức thực hiện việc đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản quy định tại Điều 8 củaQuy chế:

Trình tự, thủ tục trong việc đầu tưxây dựng nhà và công trình xây dựng khác được thực hiện theo quy định của phápluật về đầu tư xây dựng cơ bản và các quy định có liên quan. Việc mua sắm tàisản không phải là nhà, công trình xây dựng (kể cả đầu tư, mua sắm từ nguồn vốnvay, vốn huy động hay từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, quỹ phúc lợi),được thực hiện theo quy định hiện hành về đấu thầu mua sắm đồ dùng, vật tư,trang thiết bị, phương tiện làm việc đối với các cơ quan nhà nước sử dụng nguồnngân sách nhà nước.

4. Về quảnlý, đăng ký tài sản theo quy định tại Điều 9 của Quy chế:

4.1. Đối với đất, nhà và công trìnhxây dựng thuộc trụ sở làm việc và cơ sở hoạt động sự nghiệp, đơn vị phải thựchiện kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đấtđai, kê khai đăng ký quyền quản lý sử dụng tài sản nhà nước là nhà, công trìnhxây dựng khác theo quy định của Chính phủ và các quy định hiện hành khác cóliên quan sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng;

4.2. Đối với phương tiện vận tải,máy móc và các trang thiết bị chuyên dùng khác mà theo quy định của pháp luậtphải đăng ký quyền sở hữu, quyền quản lý sử dụng tài sản nhà nước, thì đơn vịphải thực hiện việc đăng ký theo quy định ngay sau khi thực hiện mua sắm hoặctiếp nhận tài sản.

Xem thêm: Samurai Sentai Shinkenger - Vcd Shinkenger Siêu Nhân Thần Kiếm

5. Về sửdụng tài sản góp vốn liên doanh, liên kết theo quy định tại Điều 11 của Quy chế:

5.1. Việc sử dụng tài sản tại đơn vịsự nghiệp để góp vốn liên doanh, liên kết được thực hiện theo quy định tạikhoản 1 Điều 11 của Quy chế phải bảo đảm nguyên tắc: hoạt động liên doanh, liênkết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị đã được giao, không làm ảnhhưởng đến nhiệm vụ nhà nước giao cho đơn vị và hỗ trợ, tăng cường cho các hoạtđộng sự nghiệp của đơn vị. Giá trị tài sản đưa vào góp vốn liên doanh, liên kếtphải được tổ chức có chức năng thẩm định giá tài sản được phép hoạt động theoquy định của pháp luật, định giá lại theo giá trị thực tế trên thị trường tạithời điểm đưa vào góp vốn liên doanh, liên kết và phải được cơ quan có thẩmquyền cho phép sử dụng tài sản để góp vốn liên doanh, liên kết phê duyệt.

5.2. Việc dùng giá trị quyền sử dụngđất để góp vốn liên doanh, liên kết theo quy định tại khoản 3 Điều 11của Quy chế do cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định của Luật Đất đaivà các văn bản hướng dẫn thi hành, trên cơ sở đề nghị của Thủ trưởng đơn vị sựnghiệp có dự án liên doanh, liên kết. Đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc trungương quản lý, khi dùng giá trị quyền sử dụng đất của đơn vị để góp vốn liêndoanh, liên kết phải có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Bộ chủ quản và BộTài chính.

6. Về thếchấp tài sản theoquy định tại Điều 12 của Quy chế:

6.1. Đơn vị sự nghiệp chỉ được dùngnhững tài sản đã mua sắm từ nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và từ cácnguồn vốn huy động để thế chấp vay vốn phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinhdoanh, dịch vụ của đơn vị. Trên cơ sở số tài sản hiện có được hình thành từ cácnguồn vốn trên, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp căn cứ vào kế hoạch, dự án sản xuấtkinh doanh, dịch vụ của đơn vị đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, nhu cầu sửdụng vốn, khả năng bảo toàn và hiệu quả sử dụng vốn để quyết định việc thế chấptài sản vay vốn và chịu trách nhiệm về quyết định đó.

6.2. Thủ tục thực hiện thế chấp tàisản để vay vốn phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và xử lýtài sản đã thế chấp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan và quyđịnh cụ thể của tổ chức tín dụng mà đơn vị lựa chọn để thực hiện việc thế chấptài sản vay vốn.

7. Về báocáo tài sản theo quy định tại Điều 14 của Quy chế:

7.1. Hàng năm trước ngày 30 tháng01, các đơn vị sự nghiệp thuộc trung ương quản lý lập báo cáo tài sản nhà nướccủa năm trước (theo mẫu biểu số 02 đính kèm Thông tư này) gửi cơ quancấp trên theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 14 của Quy chế để cơ quan cấptrên tổng hợp chung về tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp thuộc cơ quanmình quản lý (theo mẫu biểu số 03 đính kèm Thông tư này) gửi Bộ, cơ quanchủ quản trước ngày 28 tháng 02. Trước ngày 30 tháng 3, cácBộ, cơ quan trung ương tổng hợp chung về tài sản nhà nước của các đơn vị sựnghiệp thuộc Bộ, cơ quan mình quản lý (theo mẫu biểu số 03 đính kèm Thông tưnày) gửi Bộ Tài chính.

Đối với đơn vị sự nghiệp thuộc địaphương quản lý, trước ngày 30 tháng 01 hàng năm lập báo cáo tài sản nhà nướccủa năm trước (theo mẫu biểu số 02 đính kèm Thông tư này) gửi sở, ban,Uỷ ban nhân dân cấp huyện quản lý trực tiếp theo quy định tại điểm b khoản 2Điều 14 của Quy chế để các sở, ban, Uỷ ban nhân dân cấp huyện tổng hợp chung vềtài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp thuộc cơ quan mình quản lý (theomẫu biểu số 03 đính kèm Thông tư này) gửi Sở Tài chính trước ngày 28 tháng02. Trước ngày 30 tháng 3, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộctrung ương có trách nhiệm tổng hợp chung về tài sản nhà nước của các đơn vị sựnghiệp thuộc địa phương quản lý (theo mẫu biểu số 03 đính kèm Thông tư này) báocáo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, đồng gửi Bộ Tài chính.

7.2. Khi lập dự toán ngân sách hàngnăm, khi có nhu cầu trang cấp tài sản, đơn vị sự nghiệp căn cứ vào chế độ trangcấp tài sản của Nhà nước đã quy định, lập báo cáo về nhu cầu trang cấp tài sảntrong năm kế hoạch báo cáo cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của đơn vịđể các đơn vị dự toán cấp 1 tổng hợp chung về nhu cầu trang cấp tài sảncủa các đơn vị sự nghiệp thuộc phạm vi trực tiếp quản lý (theo mẫu biểu số05 đính kèm Thông tư này), gửi cùng với dự toán thu, chi ngân sách cho cơquan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp để tổng hợp trình cơ quancó thẩm quyền quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các vănbản hướng dẫn thi hành.

8. Về quảnlý sử dụng đất tại đơn vị sự nghiệp theo quy định tại Điều 15 của Quy chế:

8.1. Đơn vị phải sử dụng đất do nhànước giao đúng với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước cóthẩm quyền phê duyệt; nghiêm cấm đơn vị sự nghiệp sử dụng đất được giao để xâydựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp vào mục đích khác. Đất được giao đểphục vụ cho hoạt động sự nghiệp, đơn vị phải xác định giá trị quyền sử dụng đấtđể tính vào giá trị tài sản nhà nước tại đơn vị theo quy định tại Nghị định số13/2006/NĐ- CP ngày 24 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về xác định giá trị quyềnsử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đấtkhông thu tiền sử dụng đất và lập hồ sơ quản lý theo quy định của pháp luật vềđất đai hiện hành.

 8.2. Đối với các đơn vị sự nghiệphiện đang sử dụng chung một khu đất để vừa thực hiện hoạt động sự nghiệp vừahoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ hoặc được cơ quan có thẩm quyền cho phépsử dụng một phần đất được giao để phục vụ cho hoạt động sự nghiệp vào mục đíchsản xuất kinh doanh, dịch vụ thì đơn vị phải xác định diện tích đất sử dụng chotừng mục đích theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và phải thực hiệnnghĩa vụ tài chính về đất đai đối với nhà nước theo quy định hiện hành.

9. Về bán,chuyển nhượng, thu hồi, điều chuyển, thanh lý tài sản quy định tại Điều 16, Điều 17 vàĐiều 18 của Quy chế:

9.1. Tài sản nhà nước tại đơn vị sựnghiệp được xử lý bán, chuyển nhượng, thu hồi, điều chuyển, thanh lý theo quyđịnh tại khoản 1 Điều 16, khoản 1, Điều 17 và khoản 1 Điều 18 của Quy chế phảiđược cơ quan có thẩm quyền quyết định theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 16,khoản 2 Điều 17 và khoản 2 Điều 18 của Quy chế. Đối với tài sản mua sắm từnguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, từ nguồn vốn vay, vốn huy động đểphục vụ cho các hoạt động sự nghiệp hoặc sản xuất kinh doanh của đơn vị theoquy định tại khoản 3 Điều 7 của Quy chế thì Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp quyếtđịnh xử lý theo thẩm quyền.

9.2. Đối với các trường hợp xử lýtài sản thuộc thẩm quyền cơ quan cấp trên quyết định, đơn vị phải lập hồ sơ đềnghị xử lý tài sản gửi cơ quan có thẩm quyền để xem xét quyết định. Hồ sơ đềnghị xử lý bán, chuyển nhượng, thu hồi, điều chuyển, thanh lý tài sản, bao gồm:

- Văn bản đề nghị xử lý (bán, chuyểnnhượng, thu hồi, điều chuyển hoặc thanh lý tài sản);

- Quyết định của cơ quan có thẩmquyền về thực hiện di dời theo quy hoạch, sắp xếp lại cơ sở làm việc; dự án,phương án đổi mới tài sản theo yêu cầu kỹ thuật, công nghệ để phục vụ hoạt độngcủa đơn vị đã được phê duyệt hoặc biên bản xác định vi phạm quy định trong quảnlý, sử dụng tài sản; báo cáo xử lý tài sản dư thừa không còn nhu cầu sử dụng,tài sản đã hư hỏng, xuống cấp cần xử lý,...

- Bảng kê số lượng và giá trị tàisản của đơn vị đề nghị xử lý (theo mẫu biểu số 04 đính kèm Thông tư này);

- Biên bản của cơ quan chuyên mônhoặc của Hội đồng đánh giá chất lượng, tình trạng thực tế của tài sản cần xử lýcủa đơn vị;

- Ý kiến bằng văn bản của các cơquan có liên quan mà theo quy định tại Quy chế hoặc quy định khác của phápluật có quy định việc xử lý tài sản phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản củacác cơ quan này.

9.3 Việc xử lý tài sản sau khi cóquyết định của cơ quan có thẩm quyền được thực hiện như sau:

a) Đối với tài sản có quyết địnhbán, chuyển nhượng thì đơn vị trực tiếp quản lý tài sản thực hiện thuê tổ chứccó chức năng bán đấu giá tài sản được phép hoạt động theo quy định của phápluật để bán đấu giá. Trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cho phép bán, chuyểnnhượng tài sản theo phương thức chỉ định, thì giá bán, chuyển nhượng tài sảnphải được tổ chức có chức năng định giá tài sản được phép hoạt động theo quyđịnh của pháp luật xác định và được cấp thẩm quyền đã cho phép bán, chuyểnnhượng tài sản phê duyệt.

b) Đối với tài sản có quyết định thuhồi, điều chuyển thì đơn vị có tài sản bị thu hồi, điều chuyển và đơn vị đượcgiao tiếp nhận tài sản phối hợp tổ chức việc bàn giao tài sản, có sự tham giacủa cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp.

Tài sản thu hồi, điều chuyển giữacác đơn vị sự nghiệp, giữa các đơn vị sự nghiệp với các cơ quan khác được thựchiện kiểm kê về số lượng theo thực tế, giá trị đang theo dõi trên sổ sách kếtoán tại thời điểm có quyết định thu hồi, điều chuyển và là căn cứ để hạch toántăng, giảm tài sản (theo mẫu Biên bản bàn giao tài sản đính kèm thông tư này).Riêng trường hợp thu hồi, điều chuyển tài sản giữa đơn vị sự nghiệp với tổ chứckinh tế thì phải xác định giá trị còn lại thực tế của tài sản (do tổ chức cóchức năng thẩm định giá tài sản được phép hoạt động theo quy định của pháp luậtthực hiện); kết quả thẩm định được sử dụng làm căn cứ để hạch toán tăng, giảmgiá trị tài sản.

c) Đối với tài sản có quyết địnhthanh lý, đơn vị có tài sản thanh lý thuê tổ chức có chức năng bán đấu giá tàisản được phép hoạt động theo quy định của pháp luật thực hiện bán tài sản thanhlý theo phương thức đấu giá; nếu tại địa bàn quận, huyện nơi có tài sản thanhlý không có tổ chức có chức năng bán đấu giá tài sản hoặc có nhưng các tổchức này từ chối thực hiện bán, thì đơn vị được thành lập Hội đồng thanh lý tàisản theo quy định để bán đấu giá tài sản. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền chophép thực hiện thanh lý phá dỡ, huỷ tài sản thì đơn vị có tài sản thanh lý đượcthực hiện phá dỡ, huỷ tài sản, nhưng phải thu hồi nguyên vật liệu tàisản phá dỡ (nếu có) để bán. Sau khi đã tổ chức thanh lý tài sản theo quyếtđịnh, đơn vị hạch toán giảm giá trị tài sản đã thanh lý đang theo dõi trên sổsách kế toán của đơn vị.

9.4. Việc quản lý sử dụng tiền thuđược từ xử lý tài sản tại đơn vị sự nghiệp theo quyết định của cơ quan, cấp cóthẩm quyền thực hiện như sau:

a) Các khoản chi phí cho việc địnhgiá, bán, chuyển nhượng, thanh lý tài sản được thanh toán từ nguồn tiền thuđược từ bán, chuyển nhượng, thanh lý tài sản; trường hợp các chi phí trên lớnhơn số tiền thu được thì đơn vị được sử dụng nguồn kinh phí hoạt động thườngxuyên của đơn vị để thanh toán. Đối với chi phí phát sinh trong trường hợp thựchiện thu hồi, điều chuyển tài sản, đơn vị được tiếp nhận tài sản có trách nhiệmchi trả; trường hợp cơ quan có thẩm quyền quyết định thu hồi, điều chuyển tàisản có quyết định cụ thể về chi phí thực hiện thu hồi, điều chuyểntài sản thì thực hiện theo quyết định đó.

b) Tiền thu được từ bán, chuyểnnhượng tài sản tại đơn vị là tài sản trang bị từ nguồn ngân sách nhà nước, saukhi đã trừ đi chi phí thực hiện việc bán, chuyển nhượng phải nộp vào tài khoảncủa đơn vị mở tại Kho bạc nhà nước; trường hợp đơn vị được cấp có thẩm quyềnquyết định cho sử dụng để thực hiện đầu tư xây dựng, mua sắm, sửa chữa lớn tàisản theo dự án, dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì Kho bạc nhà nướcchi cho đơn vị sử dụng theo qui định về quản lý ngân sách nhà nước hiện hành.Số tiền bán, chuyển nhượng tài sản đơn vị không được sử dụng hoặc số còn lạingoài số tiền được phép sử dụng phải nộp vào ngân sách nhà nước.

Đối với tiền thu từ bán, chuyểnnhượng tài sản tại đơn vị là tài sản trang bị từ nguồn vốn vay hoặc huy động,sau khi đã trừ đi chi phí thực hiện việc bán, chuyển nhượng đơn vị được dùng đểtrả nợ vay, hoàn trả vốn huy động; số còn lại (nếu có) được chuyển vào Quỹ pháttriển hoạt động sự nghiệp của đơn vị (đối với đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm toànbộ chi phí hoạt động và đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạtđộng), được để lại để bổ sung tăng nguồn kinh phí đầu tư tăng cường cơ sở vật chất,đổi mới trang thiết bị (đối với đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảmkinh phí hoạt động).

c) Tiền thu được từ thanh lý tài sảntại đơn vị, sau khi đã trừ đi chi phí thực hiện việc thanh lý đơn vị được dùngđể trả nợ vay, hoàn trả vốn huy động nếu là tài sản được trang bị từ nguồn vốnvay hoặc huy động; số còn lại được chuyển vào Quỹ phát triển hoạt động sựnghiệp của đơn vị (đối với đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạtđộng và đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động), được để lại đểbổ sung tăng nguồn kinh phí đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, đổi mới trangthiết bị (đối với đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạtđộng).

d) Tiền thu được từ chuyển nhượngquyền sử dụng đất sau khi đã trừ đi chi phí thực hiện việc chuyển nhượng, đượcnộp vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc nhà nước cấp tỉnh (nơi có đất chuyểnnhượng) do Bộ Tài chính làm chủ tài khoản đối với đơn vị sự nghiệp thuộc trungương quản lý; do Sở Tài chính làm chủ tài khoản đối với đơn vị sự nghiệp thuộcđịa phương quản lý. Trường hợp đơn vị phải xây dựng lại cơ sở mới hoặc cải tạonâng cấp cơ sở đã có để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động theo chức năngnhiệm vụ được giao, thì được sử dụng số tiền này để thực hiện đầu tư xây dựng theodự án được cấp thẩm quyền phê duyệt. Số tiền đơn vị không được sử dụng hoặc sốcòn lại ngoài số tiền được phép sử dụng phải nộp vào ngân sách nhà nước theoquy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Phần 3:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp đượcgiao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước khi xây dựng Quy chế quản lý sử dụng tàisản nhà nước tại đơn vị, phải quy định cụ thể việc quản lý sử dụng đối với từngloại tài sản và trách nhiệm của bộ phận, cá nhân được giao quản lý sử dụng tàisản; đồng thời có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức việc quản lý, sử dụng tài sảnnhà nước tại đơn vị mình tiết kiệm và hiệu quả theo đúng các qui định tại Quychế và hướng dẫn tại Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngàykể từ ngày đăng Công báo. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc,các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiêncứu giải quyết./.

 

Nơi nhận: - Văn phòng TW, VP Quốc Hội - Văn phòng Chính phủ, VP Chủ tịch nước; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Toà án nhân dân tối cao - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - UBND, Sở Tài chính, Kho bạc NN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW - Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp - Công báo; - Website Chính phủ; - Lưu: VT, Cục QLCS.