Thời hiện tại tiếp diễn

     

Thì hiện tại tiếp tục (Present Continuous) là một trong những thì cơ phiên bản trong tiếng anh. Nó được áp dụng rất liên tiếp trong viết và nói bởi tiếng anh. Bởi vì điều này, shop chúng tôi đã tập hợp các kiến thức cần thiết nhất sẽ giúp các bạn có thể dễ dàng làm rõ hơn về dấu hiệu và cấu tạo này. Hi vọng những kiến thức này hoàn toàn có thể hữu ích cho các bạn trong công việc và học tập.

Bạn đang xem: Thời hiện tại tiếp diễn

Định nghĩa thì lúc này tiếp diễn


Cách sử dụng và ví dụ kèm theo của thì bây giờ tiếp diễnCông thức thì lúc này tiếp diễnBÀI TẬP VẬN DỤNG

Thì lúc này tiếp diễn thường dùng để biểu đạt những vụ việc đang ra mắt ngay lúc đó vào lúc bọn họ nói hay xung quanh hoặc trên thời điểm đang được nói đến, và hành vi vẫn chưa kết thúc (còn tiếp tục ra mắt sau đó).


*
*
bài bác tập thì hiện nay tai tiếp nối

Điều chú ý, đặc thù cơ bản phổ trở nên của thì hiện nay tại tiếp tục nói riêng và những thì tiếp tục khác nói chung chính là động từ “tobe + V_ing”. Thiếu hụt hoặc không tồn tại một vào hai, câu của bạn đang sai ngữ pháp.

Bài tập

Bài 1: phân tách đúng dạng của đụng từ trong ngoặc của câu dưới đây.

1. Look! The oto (go)………. So fast.

2. Listen! Someone (cry)………….in the next room.

3. Your brother (sit)……… near the beautiful girl over there at present?

4. Now we (try)……………. To pass the examination.

5. It’s 11 o’clock, and my parents (cook)……………… lunch in the kitchen.

6. Keep silent! You (talk)……….. So loudly.

7. I (not stay)………………. At trang chủ at the moment.

8. Now she (lie)………. To lớn her grandmother about her bad marks.

9. At present they (travel)……………. To lớn London.

10. He (not work)……………… in his office now.

Bài 2: Chia những động tự theo thì hiện nay tại tiếp tục để chấm dứt câu sau:

He ________always _____________ (make) noise at the company anywhere.Anna __________________ (not study) English in the library. She’s at home with her friends.__________________ (mom, bake) a cake at present ?Listen! Someone __________________(cry) in the next room.What __________________ (you, wait) for?It’s 10 o’clock now, my parents (have) __________________ lunch.They__________________(not go) lớn the school now. My neighbours __________________ (travel) around Asia next month____________ you ____________ (listen) to me?Keep silent ! The baby __________________ (sleep).

Bài 3: sắp xếp lại đơn côi tự từ để tạo ra thành câu hoàn chỉnh

is/ My/ sleeping/ mom/ in/ bedroom/ my.is/ wearing/ red/ James/ a/ hat.playing/ the park/ Are/ in/ ?/ the childrensister/ reading/ in/ not/ My/ living room/ the/ aremountain/ climbing/ Rosy/ high/ is/ thisdoing/ cousins/ ?/ What/ your/ are

Bài 4: làm cho dạng đúng của động từ trong ngoặc bên dưới

1. Be careful! The car (go) ………………….. So fast.

2. Listen! Someone (talk) ………………….. Behind the door.

3. Your daddy (sit) ………………….. Near the beautiful girl over there at present?

4. Now we (try) ………………….. Khổng lồ pass the examination this weekend.

5. It’s 11 o’clock, & my parents (cook) ………………….. Lunch in the kitchen.

6. Keep silent! You (talk) ………………….. So loudly.

7. I (not stay) ………………….. At home now.

8. Now he (lie) ………………….. Lớn his mother about her bad marks.

9. At present they (travel) ………………….. To ThaiLan.

10. He (not work) ………………….. In his office at the moment.

Bài 5: phân chia động tự “to be” làm việc dloại đúng trong những câu

1. John & Mandy…………. Cleaning the kitchen.

2. I …………. Reading a book at the moment.

3. It …………. Raining.

4. We …………. Singing a new song.

5. The children …………. Watching TV.

Xem thêm: Làm Thế Nào Để Đổi Mật Khẩu Wifi Bằng Điện Thoại Đơn Giản, Hiệu Quả

6. My pets …………. Sleeping now.

7. Aunt Helen …………. Feeding the ducks.

8. Our friends …………. Packing their rucksacks.

9. He …………. Buying a magazine.

10. They …………. Doing their homework.

Bài 6: phân tách về dạng đúng của những động từ vào ngoặc của các câu sau

1. He (not read)………………………..magazine at present.

2. I (look) ………………………for Christine. Bởi vì you know where she is?

3. It (get) …………………… dark. Shall I turn on the light?

4. They (stay)……………………………in Manchester with their friends.

5. They (build)……………………….a new market in the center of the town.

6. Have you got an umbrella? It (start) ……………………… lớn rain.

7. You (make)…………………………… a lot of noise. Can you be quieter? I am trying to lớn concentrate.

8. Why are all those people here? What (happen)…………………….?

9. Please don’t make so much noise. I (try) ………………… khổng lồ work.

10. Let’s go out now. It (not rain)………………. Any more.

11. You can turn off the radio. I (not listen) …………. To it.

12. Kate phoned me last night. She is on holiday in France. She (have) …………………. A great time và doesn’t want khổng lồ come back.

13. I want to thua kém weight, so today I (not eat) ……………. Dinner.

14. Andrew has just started evening classes. He (learn) …………….. German.

15. Paul and Sally have an argument. They (speak) ……………… khổng lồ each other.

Bài 7: Khoanh tròn giải đáp nhất đúng trong mỗi câu sau.

1. Andrew has just started evening classes. He …………….. German.

A. Are learning B. Is learning C. Am learning D. Learning

2. The workers …………………………..a new house right now.

A. Are building B. Am building C. Is building D. Build

3. Tom ……………………….. Two poems at the moment?

A. Are writing B. Are writeing C.is writeing D. Is writing

4. The chief engineer ……………………………… all the workers of the plant at present.

A. Is instructing B. Are instructing C. Instructs D. Instruct

5. Tom …………………….. His pictures at the moment.

A. Isn’t paint B. Isn’t painting C. Aren’t painting D. Don’t painting

6. We ………………………….the herbs in the garden at the moment.

A. Don’t plant B. Doesn’t plant C. Isn’t planting D. Aren’t planting

7. We …………………… the artificial flowers of silk now?

A. Are………. Makeing B. Are……… making C. Is……….. Making D. Is ……….. Making

8. Your father ………………………….your bike at the moment.

A. Is repairing B. Are repairing C. Don’t repair D. Doesn’t repair

9. Look! The man ……………………. The children lớn the museum.

A. Is takeing B. Are taking C. Is taking D. Are takeing

10. Listen! The teacher…………………..a new lesson lớn us.

A. Is explaining B. Are explaining C. Explain D. Explains

11. They ………… …….. Tomorrow.

A. Are coming B. Is coming C. Coming D. Comes

Bài 8: Tìm với sửa chúng. Những lỗi sai dưới đây

1. Are you bởi homework right now?

……………………………………………

2. The children play soccer in the back yard at the moment.

……………………………………………

3. What does your elder sister doing?

……………………………………………

4. Look! Those people is fight with each other.

……………………………………………

5. Noah are tries very hard for the upcoming exam.

……………………………………………

Đáp án

Bài 1:

1.is going

2.is crying

3.Is your brother sitting

4.are trying

5.are cooking

6.are talking

7.am not staying

8.is lying

9.are travelling

10.isn’t working

Bài 2:

is/ makingisn’t studyingIs tháng bakingis cryingare you waitingare havingare not goingare travelingAre you listeningis sleeping

Bài 3:

My mom is sleeping in my bedroom.James is wearing a hat.Are the children playing in the park?My parents aren’t in the living room.Rosy is climbing this high mountain.What are your cousins doing?

Bài 4: