Thời hiện tại tiếp diễn

     

Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous) là một trong những thì cơ bản trong tiếng anh. Nó được sử dụng rất thường xuyên trong viết và nói bằng tiếng anh. Chính vì điều này, chúng tôi đã tập hợp các kiến thức cần thiết nhất để giúp các bạn có thể dễ dàng hiểu rõ hơn về dấu hiệu và cấu trúc này. Hy vọng những kiến thức này có thể hữu ích cho các bạn trong công việc và học tập.

Bạn đang xem: Thời hiện tại tiếp diễn

Định nghĩa thì hiện tại tiếp diễn


Cách dùng và ví dụ đi kèm của thì hiện tại tiếp diễnCông thức thì hiện tại tiếp diễnBÀI TẬP VẬN DỤNG

Thì hiện tại tiếp diễn thường dùng để diễn tả những sự việc đang diễn ra ngay lúc đó vào lúc chúng ta nói hay xung quanh hoặc tại thời điểm đang được nói đến, và hành động vẫn chưa chấm dứt (còn tiếp tục diễn ra sau đó).


*
*
Bài tập thì hiện tai tiếp diễn

Điều chú ý, đặc trưng cơ bản phổ biến của thì hiện tại tiếp diễn nói riêng và các thì tiếp diễn khác nói chung chính là động từ “tobe + V_ing”. Thiếu hoặc không có một trong hai, câu của bạn đang sai ngữ pháp.

Bài tập

Bài 1: Chia đúng dạng của động từ trong ngoặc của câu dưới đây.

1. Look! The car (go)………. so fast.

2. Listen! Someone (cry)………….in the next room.

3. Your brother (sit)……… near the beautiful girl over there at present?

4. Now we (try)……………. to pass the examination.

5. It’s 11 o’clock, and my parents (cook)……………… lunch in the kitchen.

6. Keep silent! You (talk)……….. so loudly.

7. I (not stay)………………. at home at the moment.

8. Now she (lie)………. to her grandmother about her bad marks.

9. At present they (travel)……………. to London.

10. He (not work)……………… in his office now.

Bài 2: Chia các động từ theo thì hiện tại tiếp diễn để hoàn thành câu sau:

He ________always _____________ (make) noise at the company anywhere.Anna __________________ (not study) English in the library. She’s at home with her friends.__________________ (mom, bake) a cake at present ?Listen! Someone __________________(cry) in the next room.What __________________ (you, wait) for?It’s 10 o’clock now, my parents (have) __________________ lunch.They__________________(not go) to the school now. My neighbours __________________ (travel) around Asia next month____________ you ____________ (listen) to me?Keep silent ! The baby __________________ (sleep).

Bài 3: Sắp xếp lại trật tự từ để tạo thành câu hoàn chỉnh

is/ My/ sleeping/ mom/ in/ bedroom/ my.is/ wearing/ red/ James/ a/ hat.playing/ the park/ Are/ in/ ?/ the childrensister/ reading/ in/ not/ My/ living room/ the/ aremountain/ climbing/ Rosy/ high/ is/ thisdoing/ cousins/ ?/ What/ your/ are

Bài 4: Làm dạng đúng của động từ trong ngoặc bên dưới

1. Be careful! The car (go) ………………….. so fast.

2. Listen! Someone (talk) ………………….. behind the door.

3. Your daddy (sit) ………………….. near the beautiful girl over there at present?

4. Now we (try) ………………….. to pass the examination this weekend.

5. It’s 11 o’clock, and my parents (cook) ………………….. lunch in the kitchen.

6. Keep silent! You (talk) ………………….. so loudly.

7. I (not stay) ………………….. at home now.

8. Now he (lie) ………………….. to his mother about her bad marks.

9. At present they (travel) ………………….. to ThaiLan.

10. He (not work) ………………….. in his office at the moment.

Bài 5: Chia động từ “to be” ở dloại đúng trong câu

1. John and Mandy…………. cleaning the kitchen.

2. I …………. reading a book at the moment.

3. It …………. raining.

4. We …………. singing a new song.

5. The children …………. watching TV.

Xem thêm: Làm Thế Nào Để Đổi Mật Khẩu Wifi Bằng Điện Thoại Đơn Giản, Hiệu Quả

6. My pets …………. sleeping now.

7. Aunt Helen …………. feeding the ducks.

8. Our friends …………. packing their rucksacks.

9. He …………. buying a magazine.

10. They …………. doing their homework.

Bài 6: Chia về dạng đúng của các động từ trong ngoặc của các câu sau

1. He (not read)………………………..magazine at present.

2. I (look) ………………………for Christine. Do you know where she is?

3. It (get) …………………… dark. Shall I turn on the light?

4. They (stay)……………………………in Manchester with their friends.

5. They (build)……………………….a new market in the center of the town.

6. Have you got an umbrella? It (start) ……………………… to rain.

7. You (make)…………………………… a lot of noise. Can you be quieter? I am trying to concentrate.

8. Why are all those people here? What (happen)…………………….?

9. Please don’t make so much noise. I (try) ………………… to work.

10. Let’s go out now. It (not rain)………………. any more.

11. You can turn off the radio. I (not listen) …………. to it.

12. Kate phoned me last night. She is on holiday in France. She (have) …………………. a great time and doesn’t want to come back.

13. I want to lose weight, so today I (not eat) ……………. dinner.

14. Andrew has just started evening classes. He (learn) …………….. German.

15. Paul and Sally have an argument. They (speak) ……………… to each other.

Bài 7: Khoanh tròn đáp án nhất đúng trong mỗi câu sau.

1. Andrew has just started evening classes. He …………….. German.

A. are learning B. is learning C. am learning D. learning

2. The workers …………………………..a new house right now.

A. are building B. am building C. is building D. build

3. Tom ……………………….. two poems at the moment?

A. are writing B. are writeing C.is writeing D. is writing

4. The chief engineer ……………………………… all the workers of the plant at present.

A. is instructing B. are instructing C. instructs D. instruct

5. Tom …………………….. his pictures at the moment.

A. isn’t paint B. isn’t painting C. aren’t painting D. don’t painting

6. We ………………………….the herbs in the garden at the moment.

A. don’t plant B. doesn’t plant C. isn’t planting D. aren’t planting

7. We …………………… the artificial flowers of silk now?

A. are………. makeing B. are……… making C. is……….. making D. is ……….. making

8. Your father ………………………….your bike at the moment.

A. is repairing B. are repairing C. don’t repair D. doesn’t repair

9. Look! The man ……………………. the children to the museum.

A. is takeing B. are taking C. is taking D. are takeing

10. Listen! The teacher…………………..a new lesson to us.

A. is explaining B. are explaining C. explain D. explains

11. They ………… …….. tomorrow.

A. are coming B. is coming C. coming D. comes

Bài 8: Tìm và sửa chúng. Các lỗi sai dưới đây

1. Are you do homework right now?

……………………………………………

2. The children play soccer in the back yard at the moment.

……………………………………………

3. What does your elder sister doing?

……………………………………………

4. Look! Those people is fight with each other.

……………………………………………

5. Noah are tries very hard for the upcoming exam.

……………………………………………

Đáp án

Bài 1:

1.is going

2.is crying

3.Is your brother sitting

4.are trying

5.are cooking

6.are talking

7.am not staying

8.is lying

9.are travelling

10.isn’t working

Bài 2:

is/ makingisn’t studyingIs mon bakingis cryingare you waitingare havingare not goingare travelingAre you listeningis sleeping

Bài 3:

My mom is sleeping in my bedroom.James is wearing a hat.Are the children playing in the park?My parents aren’t in the living room.Rosy is climbing this high mountain.What are your cousins doing?

Bài 4: