Kinh phật cho người tại gia mp3

     

Bạn đang xem: Kinh phật cho người tại gia mp3


*

Chủ yếu ở kênh https://www.youtube.com/c/%C4%90%E1%BA%A1oPh%E1%BA%ADtNg%C3%A0yNayChannel/playlists Đạo Phật ngày nay https://www.youtube.com/channel/UCCBpHulKFtYgftgdKszCKtA Hits: 9Read More →*

Căn cứ vào đâu các nhà nghiên cứu xác định được đâu là lời dạy của Đức Phật – TT Thích Nhật Từ Tình cờ lượt fb thấy lưu lại : nghe bằng tiếng trực tiếp https://www.facebook.com/ThichNhatTu/videos/237635374359152/ Hits: 2Read More →I. Nội dung (Dantabhūmi sutta) Dịch giả: Thích Minh Châu (Download file MP3 – 4.09 MB – Thời gian phát: 23 phút 49 giây.) Kính mong quý độc giả xem kinh cùng góp sức hoàn thiện bằng cách gửi email về để báo cho chúng tôi biết những chỗRead More →


I. Nội dung (Sankhārupapatti sutta)Dịch giả: Thích Minh Châu (Download file MP3 – 1.87 MB – Thời gian phát: 10 phút 52 giây.)Kính mong quý độc giả xem kinh cùng góp sức hoàn thiện bằng cách gửi email về để báo cho chúng tôi biết những chỗ cònRead More →


I. Nội dung (Kāyagatāsati sutta) Dịch giả: Thích Minh Châu (Download file MP3 – 4.62 MB – Thời gian phát: 26 phút 54 giây.) Kính mong quý độc giả xem kinh cùng góp sức hoàn thiện bằng cách gửi email về để báo cho chúng tôi biết những chỗRead More →


I. Nội dung (Bhūmija sutta) Dịch giả: Thích Minh Châu (Download file MP3 – 2.78 MB – Thời gian phát: 16 phút 11 giây.) Kính mong quý độc giả xem kinh cùng góp sức hoàn thiện bằng cách gửi email về để báo cho chúng tôi biết những chỗRead More →


I. Nội dung (Anupada sutta) Dịch giả: Thích Minh Châu (Download file MP3 – 2.38 MB – Thời gian phát: 13 phút 52 giây.) Kính mong quý độc giả xem kinh cùng góp sức hoàn thiện bằng cách gửi email về để báo cho chúng tôi biết những chỗRead More →


I. Nội dung kinh (Mahāpunnama sutta) Dịch giả: Thích Minh Châu (Download file MP3 – 2.28 MB – Thời gian phát: 13 phút 17 giây.) Kính mong quý độc giả xem kinh cùng góp sức hoàn thiện bằng cách gửi email về để báo cho chúng tôi biết nhữngRead More →


I. Nội dung kinh (Ganakamoggallāna sutta)Dịch giả: Thích Minh Châu (Download file MP3 – 2.72 MB – Thời gian phát: 15 phút 52 giây.)Kính mong quý độc giả xem kinh cùng góp sức hoàn thiện bằng cách gửi email về để báo cho chúng tôi biết những chỗRead More →


I. Nội dung (Sappurisa sutta) Dịch giả: Thích Minh Châu (Download file MP3 – 4.5 MB – Thời gian phát: 26 phút 11 giây.) Kính mong quý độc giả xem kinh cùng góp sức hoàn thiện bằng cách gửi email về để báo cho chúng tôi biết những chỗRead More →


Xem thêm: Tổng Hợp Các App Theo Dõi Kinh Nguyệt Miễn Phí 2021, Lịch Kinh Nguyệt 12+

I. Nội dung Kinh (Nagaravindeyya sutta)Dịch giả: Thích Minh Châu (Download file MP3 – 1.28 MB – Thời gian phát: 07 phút 27 giây.)Kính mong quý độc giả xem kinh cùng góp sức hoàn thiện bằng cách gửi email về để báo cho chúng tôi biết những chỗRead More →


I. Nội dung kinh (Punnovāda sutta) Dịch giả: Thích Minh Châu (Download file MP3 – 1.49 MB – Thời gian phát: 08 phút 42 giây.) Kính mong quý độc giả xem kinh cùng góp sức hoàn thiện bằng cách gửi email về để báo cho chúng tôi biết nhữngRead More →


I. Nội dung kinh (Channovāda sutta) Dịch giả: Thích Minh Châu (Download file MP3 – 1.64 MB – Thời gian phát: 09 phút 35 giây.) Kính mong quý độc giả xem kinh cùng góp sức hoàn thiện bằng cách gửi email về để báo cho chúng tôi biết nhữngRead More →


I. Nội dung (Anāthapindikovāda sutta) Dịch giả: Thích Minh Châu (Download file MP3 – 4.11 MB – Thời gian phát: 23 phút 56 giây.) Kính mong quý độc giả xem kinh cùng góp sức hoàn thiện bằng cách gửi email về để báo cho chúng tôi biết những chỗRead More →


I. Nội dung (Uddesavibhanga sutta) Dịch giả: Thích Minh Châu (Download file MP3 – 3.35 MB – Thời gian phát: 19 phút 30 giây.) Kính mong quý độc giả xem kinh cùng góp sức hoàn thiện bằng cách gửi email về để báo cho chúng tôi biết những chỗRead More →


I. Nội dung (Mahākammavibhanga) Dịch giả: Thích Minh Châu (Download file MP3 – 4.1 MB – Thời gian phát: 23 phút 53 giây.) Kính mong quý độc giả xem kinh cùng góp sức hoàn thiện bằng cách gửi email về để báo cho chúng tôi biết những chỗ cònRead More →


I. Nội dung kinh (Dhātuvibhanga sutta) Dịch giả: Thích Minh Châu (Download file MP3 – 5.21 MB – Thời gian phát: 30 phút 22 giây.) Kính mong quý độc giả xem kinh cùng góp sức hoàn thiện bằng cách gửi email về để báo cho chúng tôi biết nhữngRead More →


I. Nội dung kinh (Devadaha sutta) Dịch giả: Thích Minh Châu (Download file MP3 – 7.42 MB – Thời gian phát: 43 phút 13 giây.) Kính mong quý độc giả xem kinh cùng góp sức hoàn thiện bằng cách gửi email về để báo cho chúng tôi biết nhữngRead More →


(Cula Mālunkyā sutta)Dịch giả: Thích Minh Châu Tiểu Kinh Mālunkyā(Download file MP3 – 2.54 MB – Thời gian phát: 14 phút 47 giây.)Kính mong quý độc giả xem kinh cùng góp sức hoàn thiện bằng cách gửi email về để báo cho chúng tôi biết những chỗ cònRead More →


I. Nội dung kinh (Esukārī sutta) Dịch giả: Thích Minh Châu (Download file MP3 – 3.3 MB – Thời gian phát: 19 phút 12 giây.) Kính mong quý độc giả xem kinh cùng góp sức hoàn thiện bằng cách gửi email về để báo cho chúng tôi biết nhữngRead More →


I. Nội dung (Cankī sutta)Dịch giả: Thích Minh Châu (Download file MP3 – 5.66 MB – Thời gian phát: 32 phút 57 giây.)Kính mong quý độc giả xem kinh cùng góp sức hoàn thiện bằng cách gửi email về để báo cho chúng tôi biết những chỗ cònRead More →


I. Nội dung kinh (Assalāyana sutta) Dịch giả: Thích Minh Châu (Download file MP3 – 4.57 MB – Thời gian phát: 26 phút 37 giây.) Kính mong quý độc giả xem kinh cùng góp sức hoàn thiện bằng cách gửi email về để báo cho chúng tôi biết nhữngRead More →


I. Nội dung kinh (Brahmāyu sutta) Dịch giả: Thích Minh Châu (Download file MP3 – 4.4 MB – Thời gian phát: 25 phút 36 giây.) Kính mong quý độc giả xem kinh cùng góp sức hoàn thiện bằng cách gửi email về để báo cho chúng tôi biết nhữngRead More →


I. Nội dung (Kannakatthala sutta) Dịch giả: Thích Minh Châu (Download file MP3 – 3.25 MB – Thời gian phát: 18 phút 54 giây.) Kính mong quý độc giả xem kinh cùng góp sức hoàn thiện bằng cách gửi email về để báo cho chúng tôi biết những chỗRead More →


I. Nội dung (Piyajātika sutta) Dịch giả: Thích Minh Châu (Download file MP3 – 2.47 MB – Thời gian phát: 14 phút 23 giây.) Kính mong quý độc giả xem kinh cùng góp sức hoàn thiện bằng cách gửi email về để báo cho chúng tôi biết những chỗRead More →


I. Nội dung (Madhurā sutta) Dịch giả: Thích Minh Châu (Download file MP3 – 3.6 MB – Thời gian phát: 20 phút 58 giây.) Kính mong quý độc giả xem kinh cùng góp sức hoàn thiện bằng cách gửi email về để báo cho chúng tôi biết những chỗRead More →