Tài khoản thanh toán là gì

     

Tài khoản thanh toán là gì?

Tài khoản thanh toán là tài khoản do khách hàng cá nhân/tổ chức mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Bạn đang xem: Tài khoản thanh toán là gì

Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt bao gồm Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô và một số tổ chức khác. KHÁC với Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán là các tổ chức không phải là ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. (Theo Nghị Định số 101/2012/NĐ-CP)

Lưu ý: Nếu chủ tài khoản thanh toán của tổ chức là tổ chức mở tài khoản thì người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền của tổ chức mở tài khoản thanh toán thay mặt tổ chức đó thực hiện các giao dịch liên quan đến tài khoản thanh toán trong phạm vi đại diện.

*

Điều kiện mở tài khoản thanh toán

Theo điều 10, Nghị Định số 101/2012/NĐ-CP: Mở tài khoản thanh toán cho cá nhân và tổ chức không phải là tổ chức tín dụng

– Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hướng dẫn việc mở tài khoản thanh toán cho khách hàng phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước và các quy định pháp luật khác có liên quan.

– Người mở tài khoản thanh toán là cá nhân phải có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự; người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có tài sản riêng. Đối với người chưa thành niên, khi mở tài khoản thanh toán phải có người giám hộ theo quy định của pháp luật.

– Tài khoản thanh toán chung là tài khoản thanh toán có ít nhất hai chủ thể trở lên cùng đứng tên mở tài khoản. Chủ tài khoản thanh toán chung là tổ chức hoặc cá nhân. Mục đích sử dụng tài khoản thanh toán chung, quyền và nghĩa vụ của các chủ tài khoản thanh toán chung và các quy định liên quan đến việc sử dụng tài khoản chung phải được xác định rõ bằng văn bản.

Sử dụng tài khoản thanh toán như thế nào?

Theo Điều 11. Sử dụng và ủy quyền sử dụng tài khoản thanh toán

– Chủ tài khoản được sử dụng tài khoản thanh toán để nộp, rút tiền mặt và yêu cầu tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện các giao dịch thanh toán hợp lệ. Chủ tài khoản có quyền yêu cầu tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán cung cấp thông tin về giao dịch và số dư trên tài khoản thanh toán.

– Chủ tài khoản có thể ủy quyền có thời hạn bằng văn bản cho người khác sử dụng tài khoản thanh toán theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Money Lover Chi Tiết, Giúp Quản Lý Chi Tiêu Hiệu Quả

– Chủ tài khoản có nghĩa vụ tuân thủ các quy định về mở và sử dụng tài khoản thanh toán của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và phải đảm bảo có đủ tiền trên tài khoản thanh toán để thực hiện lệnh thanh toán đã lập, trừ trường hợp có thỏa thuận khác với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

– Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ, kịp thời lệnh thanh toán hợp lệ của chủ tài khoản.

– Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có quyền từ chối thực hiện lệnh thanh toán không hợp lệ của chủ tài khoản, hoặc khi trên tài khoản thanh toán không đủ tiền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trong trường hợp từ chối tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải thông báo ngay lý do cho chủ tài khoản.

*

Khi nào tài khoản thanh toán bị đóng?

Theo Điều 13. Đóng tài khoản thanh toán

Việc đóng tài khoản thanh toán được thực hiện khi:Chủ tài khoản có yêu cầu và đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến tài khoản thanh toán;Chủ tài khoản là cá nhân bị chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự;Tổ chức có tài khoản thanh toán chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật;Chủ tài khoản vi phạm hợp đồng mở và sử dụng tài khoản thanh toán với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán;Chủ tài khoản hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán vi phạm Điều 6 Nghị định này và các quy định pháp luật khác trong hoạt động thanh toán;Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. Xử lý số dư khi đóng tài khoản thanh toán:Chi trả theo yêu cầu của chủ tài khoản hoặc người được thừa kế, đại diện thừa kế hợp pháp trong trường hợp chủ tài khoản là cá nhân chết, mất tích hoặc theo yêu cầu của người giám hộ hợp pháp trong trường hợp chủ tài khoản là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự;Chi trả theo quyết định của tòa án;Xử lý theo quy định của pháp luật đối với trường hợp người thụ hưởng hợp pháp số dư trên tài khoản đã được thông báo mà không đến nhận.

Như vậy bạn đã nắm được tài khoản thanh toán đơn giản là tài khoản được mở tại ngân hàng với mục đích chính là để thanh toán bằng cách nộp/chuyển tiền vào, tiền trong tài khoản cũng có thể rút ra bất cứ lúc nào. Đặc biệt hiện nay các bạn không phải mang CMT/CCCD ra chi nhánh ngân hàng mà có thể tham khảo 10+ ngân hàng mở tài khoản thanh toán online chỉ với chiếc điện thoại thông minh. Không những thế, mở tài khoản thanh toán online bạn còn được miễn phí chuyển tiền, miễn phí thanh toán hóa đơn, vay tiền online, đăng ký mở thẻ ATM online….