Ngược lại tiếng anh là gì

     
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET vracingbananas.com.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật học tập Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang quẻ Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) ngược lại contrary to... Ngược lại với lời khuyên của bác sĩ, anh ấy trở lại thao tác Contrary khổng lồ the doctor"s advice, he had gone back to lớn work Ngược lại với đa số dự loài kiến Contrary khổng lồ all expectations on the contrary; conversely; inversely; contrariwise; vice versa Đối với tôi, chiếc đó ko vô dụng, trái lại tôi cho là nó khá hữu dụng It isn"t useless to lớn me, on the contrary, I think it"s rather useful Ngược lại, ta có thể kết luận rằng... Conversely, we could conclude that... Khổng lồ the contrary; otherwise buổi họp sẽ ban đầu lúc sáu giờ, trừ phi có thông tin ngược lại The meeting will be at six, unless otherwise informed; The meeting will be at six, unless you hear khổng lồ the contrary Đưa ra bằng chứng ngược lại to produce proof to the contrary inverse; reverse; opposite Tôi có ý kiến ngược lại I take the opposite view Theo chiều trái lại In the opposite/reverse direction Theo thiết bị tự ngược lại In inverse/reverse order tuy thế ngược lại không phải như vậy But the reverse/contrary isn"t true Contrary tọ trái lại với lời khuyên răn của chưng sĩ, anh ấy trở lại thao tác làm việc Contrary to lớn the doctor"s advice, he had gone back to lớn work On the contrary Đối cùng với tôi, dòng đó ko xấu, trái lại tôi lại thấy rất đẹp It isn"t ugly khổng lồ me, on the contrary think it"s rather beautiful to lớn the contrary Tôi sẽ vẫn tin điều đó cho tới khi có chứng cứ ngược lại I"ll continue to believe it untill get proof to the contrary

*