Nghị định 136 năm 2007

     
*

*

*
*

Ngày 21 mon 10 năm trước đó Chính phủ ban hành Nghị định 136/2013/NĐ-CP về quy định cơ chế trợ góp xã hội đối với đối tượng bảo trợ buôn bản hội. Phạm vi điều chỉnh của Nghị định này luật pháp về cơ chế trợ góp xã hội tiếp tục tại cùng đồng; hỗ trợ xã hội đột nhiên xuất; hỗ trợ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại xã hội và chuyên sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ làng hội cùng nhà xã hội.

Bạn đang xem: Nghị định 136 năm 2007

Nguyên tắc cơ bản thực hiện về chế độ trợ giúp xã hội gồm: cơ chế trợ giúp xã hội được tiến hành công bằng, công khai, kịp lúc theo nút độ trở ngại và ưu tiên tại nhà đình, khu vực sinh sống; cơ chế trợ giúp xã hội được biến hóa tùy nằm trong vào điều kiện kinh tế giang sơn và nấc sống buổi tối thiểu dân cư từng thời kỳ; khuyến khích cơ quan, tổ chức triển khai và cá thể nhận chuyên sóc, nuôi dưỡng với giúp đỡ đối tượng bảo trợ xóm hội.

Xem thêm: Phim Hoàn Châu Cách Cách - Hoàn Châu Công Chúa Phần 1

Mức chuẩn trợ cấp, giúp đỡ xã hội theo Nghị định: Mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội là 270.000 đồng. Mức chuẩn trợ góp xã hội là căn cứ khẳng định mức trợ cung cấp xã hội, nấc trợ cấp cho nuôi chăm sóc tại cơ sở bảo trợ buôn bản hội, công ty xã hội, mức cung ứng kinh phí siêng sóc, nuôi chăm sóc và những mức giúp đỡ xã hội khác. địa thế căn cứ vào điều kiện rõ ràng của địa phương, quản trị Ủy ban quần chúng. # tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh) được quyết định mức trợ cấp cho xã hội, mức trợ cung cấp nuôi dưỡng, mức hỗ trợ kinh phí siêng sóc, nuôi chăm sóc và những mức hỗ trợ xã hội khác cao hơn những mức tương xứng quy định trên Nghị định 136/2013/NĐ-CP.

Để triển khai Nghị định này, ngày 24 mon 10 năm 2014 Bộ Lao động – yêu thương binh với Xã hội và cỗ Tài thiết yếu đã phát hành Thông tư liên tịch sô 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC sửa chữa thay thế Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18 mon 8 năm 2010 của bộ Lao động - mến binh với Xã hội và bộ Tài thiết yếu hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 mon 4 trong năm 2007 của chính phủ nước nhà về cơ chế trợ góp các đối tượng người sử dụng bảo trợ buôn bản hội cùng Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 2 năm 2010 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 67/2007/NĐ-CP; Thông tứ số 17/2011/TT-BLĐTBXH ngày 19 tháng 5 năm 2011 của bộ Lao rượu cồn - yêu thương binh cùng Xã hội về cách thức hồ sơ, thủ tục triển khai trợ cấp cho xã hội hằng tháng, hỗ trợ chi phí mai táng và chào đón người cao tuổi vào cửa hàng bảo trợ xóm hội; Điều 4, 6, 7 và các điểm a, b, c và d Khoản 2 Điều 8 Thông bốn số 26/2012/TT-LĐTBXH ngày 12 tháng 11 thời điểm năm 2012 của Bộ Lao động - yêu mến binh và Xã hội về hướng dẫn một số điều Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định đưa ra tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật; Thông tư liên tịch số 10/2004/TTLT- BLĐTBXH-BTC ngày 28 mon 6 năm 2004 của cục Lao động- yêu đương binh và Xã hội và cỗ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 38/2004/QĐ-TTg ngày 17 mon 3 năm 2004 của Thủ tướng chính phủ nước nhà về chế độ trợ giúp kinh phí đầu tư cho gia đình, cá thể nhận nuôi dưỡng trẻ không cha mẹ và trẻ nhỏ bị vứt rơi tính từ lúc ngày 01 mon 01 năm 2015.

(Đính kèm Nghị định 136/2013/NĐ-CP và Thông bốn liên tịch sô 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC)