Kinh báo hiếu công ơn cha mẹ

     

(Thắp 3 cây hương, quỳ tức thì thẳng, nạm hương ngang trán niệm lớn bài xích Cúng Hương)

CÚNG HƯƠNG

Nguyện rước lòng thành kính

Gởi theo đám mây hương

Phảng phất khắp mười phương

Cúng dường ngôi Tam Bảo

Thề trọn đời giữ đạo

Theo trường đoản cú tánh làm lành

Cùng pháp giới bọn chúng sanh

Cầu Phật tự gia hộ:

Tâm Bồ-đề kiên cố

Chí tu học tập vững bền

Xa bể khổ nguồn mê

Chóng trở lại bờ giác.

Bạn đang xem: Kinh báo hiếu công ơn cha mẹ

(Xá rồi đọc tiếp bài bác kỳ nguyện)

KỲ NGUYỆN

Nay là ngày chư Tăng mãn hạ, lấy đức lành phổ hoá chúng sanh. Chúng nhỏ một dạ chí thành, cúng dường trì tụng Hồng danh đức Ngài. Nguyện khắp cả bố ngôi Tam Bảo, Đức Bổn sư từ phụ Thích-ca, Lạc Bang Giáo nhà Di-đà, cùng là Bồ-tát, những vị Thánh Tăng. Hiệp bố cõi mười phương Tăng chúng, mong từ bi tiếp độ hương linh. Cửu huyền Thất tổ rất thăng, mẹ cha hiện núm phước tăng lâu trường. Khắp chúng sanh rõ đường đạo đức, bay muội mê bệnh bậc quang minh. Ngưỡng ao ước đức cả oai phong linh, từ bi thiết xót chứng tỏ hộ trì.

NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO. (3 lần)

 (Đứng dậy gặm hương vào lư và đọc bài bác kệ tán thán Phật)

TÁN PHẬT

Đấng Pháp vương vãi Vô thượng,

Ba cõi chẳng ai bằng

Thầy dạy dỗ khắp trời người,

Cha lành tầm thường bốn loại,

Quy y tròn một niệm,

Dứt sạch sẽ nghiệp ba kỳ,

Xưng dương cùng tán thán,

Ức kiếp không cùng tận.

QUÁN TƯỞNG

Phật chúng sanh tánh thường xuyên rỗng lặng,

Đạo cảm thông không thể suy nghĩ bàn,

Lưới đế châu ví đạo tràng,

Mười phương Phật bảo hào quang đãng sáng ngời,

Trước bảo toạ thân con ảnh hiện,

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

(Xá 1 xá rồi xướng lạy)

ĐẢNH LỄ

Chí trung khu đảnh lễ: Nam tế bào Tận hư không đổi thay pháp giới, quá, hiện, vị lai, thập phương chư Phật, Tôn Pháp, hiền lành Thánh Tăng, hay trụ Tam Bảo. (1 lạy)

Chí vai trung phong đảnh lễ: Nam tế bào Ta-bà Giáo chủ Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát, Đại Hạnh Phổ thánh thiện Bồ-tát, Hộ Pháp chư Tôn Bồ-tát, Linh tô Hội Thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy)

Chí trọng tâm đảnh lễ: Nam mô Tây phương rất lạc trái đất đại trường đoản cú đại bi A-di-đà Phật, Đại bi Quán cố gắng Âm Bồ-tát, Đại núm Chí Bồ-tát, Đại nguyện Địa Tạng vương vãi Bồ-tát, tịnh tâm Đại Hải bọn chúng Bồ-tát. (1 lạy)

(Đứng giỏi ngồi tùy ý, vô chuông mõ cùng đồng tụng)

TÁN LƯ HƯƠNG

Lò hương thơm vừa bén rán đàn,

Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương

Hiện thành mây báu kiết tường,

Chư Phật rõ biết ngọn mùi hương chí thiềng

Pháp thân toàn thể hiện tiền

Chứng minh hương thơm nguyện phước ngay thức thì ban cho.

NAM MÔ HƯƠNG VÂN CÁI BỒ-TÁT MA-HA-TÁT. (3 lần)

CHÚ ĐẠI BI

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ-TÁT. (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô trinh nữ đại bi chổ chính giữa đà la ni.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.

Nam tế bào a rị da, bà lô yết đế thước chén bát ra da, người thương đề tát đoả bà da, ma ha tát đoả bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án, tát bàn ra phân phát duệ, số đát mãng cầu đát toả.

Nam tế bào tất kiết lật đoả, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, mãng cầu ma bà dà, ma vạc đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha nhân tình đề tát đoả, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phân phát xà da đế, ma ha phát xà domain authority đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ vạc ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất mãng cầu thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phát sa phân phát sâm. Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra, hô lô hô lô, hê rị, ta ra ta ra, vớ rị tất rị, đánh rô sơn rô, tình nhân đề dạ người tình đề dạ, người tình đà dạ người tình đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắc ni na, tía dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà đạ, ta bà ha. Vớ đà dủ nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra mãng cầu ra, ta bà ha. Vớ ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. đưa kiết ra a vớ đà dạ, ta bà ha. Bố đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi thắng kiết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha.

Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH-CA MÂU-NI PHẬT. (3 lần)

KHAI tởm KỆ

Phật pháp rộng lớn sâu khôn cùng nhiệm mầu.

Trăm ngàn muôn kiếp nặng nề tìm cầu.

Con ni nghe thấy chăm trì tụng.

Nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm mầu.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

PHẬT NÓI

KINH VU LAN BỒN

Ta từng nghe lời tạc như vầy:

Một thuở nọ gắng Tôn an trụ,

Xá Vệ thành Kỳ Thụ viên trung,

Mục Liên new đặng lục thông,

Muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân.

Công dưỡng dục thâm nám ân dốc trả,

Nghĩa sinh thành đạo cả muốn đền,

Làm bé hiếu hạnh vi tiên,

Bèn sử dụng huệ nhãn dưới trên kiếm tầm

Thấy vong mẫu mã sanh làm cho ngạ quỷ,

Không uống nạp năng lượng tiều tuỵ hình hài,

Mục Liên thấy vậy bi ai!

Biết mẹ đói khát ai hoài tình thâm.

Lo phẩm đồ dùng đem dưng từ mẫu,

Đặng đỡ lòng gian khổ bấy lâu,

Thấy cơm, bà bầu rất lo âu,

Tay tả bít đậy hữu hầu bốc ăn.

Lòng bỏn xẻn tiền căn không dứt,

Sợ bọn chúng ma chiếm giựt của bà,

Cơm đưa không tới miệng đà,

Hoá thành than lửa nuốt mà lại đặng đâu.

Thấy như vậy đau đớn thê thảm,

Mục Kiền Liên mến yêu xót thương,

Mau mau về đến giảng đường,

Bạch thuộc Sư phụ tầm phương giải nàn.

Phật new bảo rõ ràng căn cội.

Rằng chị em ông cội tội vô cùng sâu,

Dầu ông thần lực nhiệm mầu,

Một mình chẳng thể ai mong đặng đâu.

Lòng hiếu hạnh của ông dầu lớn,

Tiếng vang đồn thấu mang đến cửu Thiên,

Cùng là những bậc Thần kỳ,

Tà ma nước ngoài đạo, bốn vì Thiên vương

Cộng tía cõi sáu phương tụ tập,

Cũng không phương cứu tế bà mẹ ngươi,

Muốn cho cứu đặng mạng người,

Phải nhờ vào thần lực của mười phương Tăng.

Pháp cứu tế Ta toan giảng nói,

Cho hồ hết người thoát khỏi ách nàn

Bèn kêu Mục Thị mang đến gần,

Truyền đến Diệu pháp ân quan trọng thi.

Rằm mon Bảy là ngày tự tứ,

Mười phương tăng đều dự lễ này,

Phải toan sắm sửa chớ chầy,

Thức ăn uống trăm món, hoa trái năm màu.

Lại nên sắm giường nằm nệm lót,

Cùng thau, bồn, đèn, đuốc, nhang, dầu,

Món ăn tinh không bẩn báu mầu,

Đựng trong bình chén bát vọng ước kính dâng.

Chư Đại đức mười phương thọ thực

Trong bảy đời sẽ tiến hành siêu thăng,

Lại thêm phụ huynh hiện tiền,

Đặng nhờ vào phước đức tiêu khiên ách nàn.

Vì trước kia Thánh tăng đều đủ,

Dầu chỗ nào cũng tập hợp về,

Như người thiền định sơn khê,

Tránh điều phiền não siêng về Thiền-na.

Hoặc bạn đặng bốn toà đạo quả,

Công tu hành nguyện thoả vô sanh,

Hoặc tín đồ thọ hạ gớm hành,

Chẳng ham quyền quý và cao sang ẩn danh lâm tòng.

Hoặc bạn đặng Lục thông tấn phát,

Và những hàng Duyên Giác, Thanh Văn,

Hoặc chư Bồ-tát mười phương,

Hiện hình có tác dụng sãi ngơi nghỉ gần chúng sanh.

Đều trì giới cực kỳ thanh, khôn cùng tịnh,

Đạo đức dày chánh định chơn tâm,

Tất cả các bậc Thánh, phàm,

Đồng lòng lâu lãnh chén cơm lục hoà.

Người nào có sắm ra trang bị thực,

Đặng cúng nhường nhịn Tự tứ Tăng thời,

Hiện tiền phụ mẫu mã của người,

Bà con quyến ở trong thảy đa số nhờ ơn.

Tam đồ khổ có lẽ rằng ra khỏi,

Cảnh nhàn rỗi hưởng thọ tự nhiên,

Như còn phụ huynh hiện tiền,

Nhờ đó cũng đặng bá niên lâu trường;

Như cha mẹ bảy đời vượt vãng,

Sẽ hoá sanh về cõi Thiên cung,

Người thời tuấn tú hình dung,

Hào quang chiếu sáng khắp thuộc châu thân,

Phật dạy dỗ mười phương Tăng chúng,

Phải tuân theo thể thức sau này:

Trước khi thọ thực bọn chay,

Phải ước chú nguyện cho người tín gia.

Cầu thất cố mẹ phụ vương thí chủ,

Định tinh thần quán đủ đừng quên,

Cho xong định ý hành thiền,

Mới sử dụng phẩm vật bầy tiền hiến dâng.

Khi thọ dụng, nên an vật thực,

Trước Phật đài hoặc tự tháp trung,

Chư Tăng chú nguyện viên dung,

Sau rồi tự luôn tiện thọ sử dụng bữa trưa.

Pháp cứu vãn tế Phật vừa nói dứt,

Mục Liên thuộc Bồ-tát chư Tăng

Đồng nhau tỏ dạ vui mừng,

Mục Liên cũng hết khóc than rầu buồn.

Mục Liên mẫu mã cũng trong ngày ấy,

Kiếp khổ về ngạ quỷ được tan,

Mục Liên bạch với Phật rằng:

Mẹ nhỏ nhờ mức độ Thánh Tăng khỏi nàn.

Lại cũng nhờ vào oai thần Tam Bảo,

Bằng chẳng thì nạn khổ nặng nề ra.

Như sau môn đồ xuất gia,

Vu Lan bể pháp cần sử dụng mà độ sanh.

Độ cha mẹ còn đương tại thế,

Hoặc bảy đời hoàn toàn có thể đặng không?

Phật rằng: Lời hỏi hết sức thông,

Ta vừa muốn nói bé liền hỏi theo.

Thiện phái nam tử, Tỳ-kheo phái nam nữ,

Cùng Quốc vương, Thái tử, Đại thần,

Tam công, Tể tướng, Bá quan,

Cùng sản phẩm lê trang bị vạn dân cõi trần.

Như chí mong đền ơn thân phụ mẹ,

Hiện tại thuộc thất nạm tình thâm.

Đến Rằm tháng Bảy mỗi năm,

Sau khi kiết hạ chư Tăng tựu về.

Chính ngày xưa Phật Đà hoan hỷ,

Phải chọn sanh bá vị cơm trắng canh,

Đựng trong bình chén bát tinh anh,

Chờ giờ Tự tứ chúng Tăng cúng dường.

Đặng mong nguyện tuy nhiên đường trường thọ,

Chẳng ốm đau cũng chẳng khổ chi,

Cùng ước thất chũm đồng thì,

Lìa chỗ ngạ quỷ sanh về nhơn thiên,

Đặng tận hưởng phước nhân duyên vui đẹp,

Lại xa lìa nạn khổ cực thân,

Môn sinh Phật tử ân cần,

Hạnh tu hiếu thuận phải rất cần được chuyên.

Thường nguyện cầu thung huyên an hảo

Cùng bảy đời phụ mẫu siêu sanh,

Ngày Rằm mon Bảy từng năm,

Vì lòng hiếu thảo ân thâm phải đền.

Lễ cứu vớt tế chí thành chuẩn bị đặt,

Ngõ cúng dường chư Phật, chư Tăng,

Ấy là báo ân thù ân,

Sanh thành dưỡng dục tuy vậy thân buổi đầu,

Đệ tử Phật khiếp sợ gìn giữ,

Mới phải là thích tử Thiền môn.

Vừa nghe xong Pháp Lan Bồn,

Môn sanh tứ bọn chúng thảy đồng tin vui hoan.

Mục Liên với tứ ban Phật tử,

Nguyện một lòng tín sự phụng hành.

Trước là trả nghĩa sanh thành,

Sau là cứu vãn vớt, chúng sanh muôn loài.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

PHẬT NÓI 

KINH BÁO ĐÁP CÔNG ƠN CHA MẸ

Ta từng nghe lời tạc như vầy::

Một thuở nọ ráng Tôn an trụ,

Xá Vệ thành Kỳ Thụ viên trung,

Chư Tăng câu hội cực kỳ đông,

Tính ra đến số nhị muôn tám ngàn,

Lại cũng có thể có các mặt hàng Bồ-tát,

Hội tại phía trên đủ mặt thường xuyên thường,

Bấy giờ, Phật lại lên đường,

Cùng hàng đại chúng Nam phương tiến hành.

Đáo chào bán lộ đành rành đôi mắt thấy,

Núi xương khô quăng quật đấy lâu đời,

Thế Tôn bèn vội mang đến nơi,

Lạy liền ba lạy, rồi rơi giọt hồng

Đức A-nan trong lòng ái ngại,

Chẳng gọi sao Phật lạy đống xương,

Vội tiến thưởng xin Phật dạy tường:

“…Thầy là trường đoản cú Phụ cha phương bốn loài.

Ai ai ai cũng kính Thầy dường ấy,

Cớ sao Thầy lại lạy xương khô?”

Phật rằng: trong những môn đồ,

Ngươi là đệ tử đi đầu dày công.

Bởi chưa biết đục trong chưa rõ,

Nên do ngươi Ta tỏ đuôi đầu:

Đống xương liên tiếp bấy lâu,

Cho nên trong những số đó biết bao cốt hài.

Chắc cũng có thể có ông bà cha mẹ,

Hoặc thân ta, hoặc kẻ ta sanh,

Luân hồi sanh tử, tử sanh,

Lục thân đời trước, tử thi còn đây.

Ta lễ bái kỉnh tín đồ tiền bối,

Và ngậm ngùi do nhớ kiếp xưa.

Đống xương lếu tạp chẳng vừa,

Không phân trai gái vứt bừa nặng nề coi.

Ngươi chịu khó xét soi mang lại kỹ,

Phân làm phía 2 bên nữ, bên nam,

Để cho biệt lập cốt phàm,

Không còn lộn lạo phái nữ nam chất chồng.

Đức A-nan trong tâm địa tha thiết,

Biết làm sao phân biệt ngoài sai,

Ngài bèn xin Phật tỏ bày,

Vì khó chọn lựa gái trai lúc này.

Còn sinh tiền dễ bề sắp tới đặt,

Cách đứng đi ăn mặc phân minh,

Chớ lúc rã xác tiêu hình,

Xương ai như nấy, khó nhìn nặng nề phân.

Phật new bảo: A-nan phải biết,

Xương nữ giới nam phân minh rõ ràng,

Đàn ông xương trắng nặng oằn,

Đàn bà xương nhẹ đen thâm dễ nhìn.

Ngươi gồm biết cớ sao black nhẹ?

Bởi đàn bà sanh đẻ mà ra,

Sanh con cha đấu ngày tiết ra,

Tám hộc tứ đấu sữa hoà nuôi con.

Vì cớ ấy hao mòn thân thể,

Xương bọn bà, đen nhẹ hơn trai.

A-nan nghe vậy bi ai,

Xót thương phụ huynh công dày chăm sóc sanh.

Bèn cầu Phật thi ân dạy bảo,

Phương pháp như thế nào báo hiếu tuy vậy thân?

Thế Tôn bắt đầu bảo lời rằng:

Vì ngươi Ta sẽ giãi tỏ khá nghe!

Thân bầy bà nhiều bề cực nhọc,

Sanh đặng bé thập ngoạt cưu mang,

Tháng đầu, bầu đậu tợ sương,

Mai chiều giữ gìn sợ chảy bất thường.

Tháng vật dụng nhì ngoài ra sữa đặc.

Tháng thứ tía như viên huyết ngưng.

Bốn tháng đã tượng ra hình.

Năm tháng ngũ thể(<1>) hiện sinh rõ ràng.

Tháng trang bị sáu lục căn(<2>) đầy đủ đủ.

Bảy tháng thì đủ bộ cốt xương.

Lại thêm đủ lỗ chân lông,

Cộng tầm thường đến số tám muôn tứ ngàn.

Tháng thiết bị tám trọn vẹn tạng phủ.

Chín mon thì không thiếu vóc hình.

Mười tháng là đến kỳ sinh.

Nếu nhỏ hiếu thuận xuôi bản thân ra luôn,

Bằng ngỗ nghịch làm ảm đạm thân mẫu.

Nó vẫy vùng sút quấu lung tung,

Làm cho phụ huynh hãi hùng,

Sự đau, sự khổ không cùng tỏ phân.

Khi sanh đặng muôn phần khoái lạc,

Cũng ví như được bạc bẽo được vàng.

Thế Tôn lại bảo A-nan:

Ơn phụ vương nghĩa bà mẹ mười phần cần tin.

Điều thứ nhất giữ gìn thai giáo,

Mười mon trường chu đáo rất nhiều bề.

Thứ hai sanh đẻ tởm ghê,

Chịu đau chịu khổ mỏi mê trăm phần.

Điều đồ vật ba, rạm ân nuôi dưỡng,

Cực mang lại đâu, bền vững chẳng lay.

Thứ tư ăn đắng nuốt cay,

Để dành bùi ngọt đủ đầy đến con.

Điều sản phẩm công nghệ năm lại còn lúc ngủ,

Ướt mẹ nằm, ráo mát phần con.

Thứ sáu sú nước nhai cơm,

Miễn con no ấm chẳng nhờm, chẳng ghê.

Điều máy bảy ko chê ô uế,

Giặt đồ nhơ bẩn của trẻ ko phiền.

Thứ tám chẳng nỡ chia riêng,

Nếu con đi vắng thân phụ phiền mẹ lo

Điều vật dụng chín miễn nhỏ sung sướng,

Dầu nên mang nghiệp chướng cũng cam,

Tính sao bổ ích thì làm,

Chẳng màng tội lỗi, bị giam bị cầm.

Điều thiết bị mười chẳng yêu thích trau chuốt,

Dành mang lại con các cuộc thanh nhàn,

Thương nhỏ như ngọc như vàng,

Ơn cha, nghĩa người mẹ sánh bởi Thái Sơn.

Phật lại bảo: A-nan cần biết!

Trong bọn chúng sanh mặc dù thiệt phẩm người,

Mười phần mê muội cả mười,

Không tường ơn trọng đức dày tuy vậy thân.

Chẳng kính mến, quên ân, trái đức,

Không xót thương chăm sóc dục cù lao.

Ấy là bất hiếu mặc giao,

Thì những người dân ấy đời nào bắt buộc thân.

Mẹ sanh con nuôi nấng mười tháng,

Cực khổ nhường nhịn gánh nặng trĩu trên vai,

Uống ăn chẳng đặng bởi vì thai,

Cho nên thân thể hình hài hèn suy.

Khi sinh sản hiểm nguy chi xiết,

Sanh đặng rồi tinh huyết dầm dề,

Ví như thọc huyết trâu dê,

Nhứt sanh thập tử các bề gian nan.

Con còn bé dại phải lo săn sóc,

Ăn đắng cay, bùi ngọt phần con,

Phải tắm, đề nghị giặt, rửa trôn,

Biết rằng nhơ bẩn dáy mẹ không lo gì.

Nằm phía ướt, bé nằm phía ráo,

Sợ cho bé ướt áo, ướt chăn,

Hoặc khi ghẻ chóc mọi thân,

Ắt con buộc phải chịu trăm phần thảm thương.

Trọn tía năm bú nương sữa mẹ,

Thân nhỏ xíu mòn nào nệ với con,

Đến khi vừa mới được lớn khôn,

Mẹ phụ thân dạy bảo cho con vỡ lòng,

Cho đi học mở thông trí huệ,

Dựng vợ ông xã có cầm làm ăn,

Ước mong muốn con được bắt buộc thân,

Dầu cho phụ huynh cơ bựa quản chi.

Con đau tí hon tức thì lo chạy,

Dầu tốn hao cách mấy cũng đành,

Khi con căn dịch đặng lành,

Thì cha mẹ mới an thần định tâm.

Công chăm sóc dục sanh bằng non biển,

Cớ sao bé chẳng hàm ơn này!

Hoặc lúc lầm lỗi bị rầy,

Chẳng tuân thì chớ lại bày ngỗ ngang.

Hỗn cha mẹ phùng với trợn mắt,

Khinh trưởng huynh nộ đe thê nhi,

Bà nhỏ chẳng nhắc ra chi,

Không tuân Sư phụ lễ thức chẳng tường.

Lời dạy bảo tuy vậy đường không kể,

Tiếng khuyên nhủ răn anh chị chẳng màng.

Trái ngang phòng báng đầy đủ đàng,

Ra vào tiến thoái mắng càn bạn trên.

Vì lỗ mãng tánh quen làm cho bướng,

Chẳng kể lời trưởng thượng dạy dỗ răn,

Lớn lên theo thói hung hăng,

Đã không nhẫn nhịn lại càng hành hung.

Bỏ các bạn lành theo cùng bọn chúng dữ,

Nết tập quen có tác dụng sự trái ngang,

Nghe lời dụ dỗ quân hoang,

Bỏ thân phụ bỏ bà bầu trốn quý phái quê người

Trước còn tập theo thời theo thế,

Thân lập thân tìm kế sinh nhai,

Hoặc đi mua sắm kiếm lời,

Hoặc vào quân bộ đội với đời lập công.

Vì buộc ràng đồng công, mối nợ,

Hoặc trở chống vì bà xã vì con,

Quên thân phụ quên chị em tình thâm,

Quên xứ quên sở lâu năm không về.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Nhập Lệnh Kiểm Tra Tọa Độ Điểm Trong Cad, Lấy Tọa Độ Trong Cad, Cách Sử Dụng Lệnh Xuất

Ấy là nói những người có chí,

Chớ hầu như du hý cơ mà thôi,

Sau khi phá hết của rồi,

Phải tìm kiếm phương kế kiếm song đồng xài.

Theo trộm cướp, hoặc là bài bạc,

Phạm tội hình, tù ngục đề nghị vương,

Hoặc lúc mang bệnh dịch giữa đường,

Không tín đồ nuôi dưỡng quăng quật thân ngoài đồng.

Hay tin dữ, bà con cô bác,

Cùng mẹ cha xao xác buồn rầu,

Thương con thút thít ưu sầu,

Có khi mang bệnh đui mù vấn vương.

Hoặc bệnh nguy kịch vì thương thừa lẽ,

Phải chầu trời làm quỷ giữ lại hồn,

Hoặc nghe con chẳng lo lường,

Trà đình, tửu điếm, phố phường nghêu du.

Cứ mải miết theo trang bị bất chánh,

Chẳng mấy lúc thần tỉnh chiêu tập khang,

Làm cho bố mẹ than van,

Sanh bé bất hiếu phải mang tiếng đời.

Hoặc cha mẹ đến hồi già yếu,

Không ai nuôi thốn thiếu đầy đủ điều,

Ốm nhức đói rách kêu rêu,

Con không cấp dưỡng vứt liều chẳng thương.

Phận đàn bà còn nương phụ thân mẹ,

Thì có lòng hiếu đễ thuận hoà,

Cần lao phục dịch trong nhà,

Dễ không đúng dễ khiến cho hơn là nam giới nhi.

Song cho lúc tòng phu xuất giá,

Lo bên ông chồng chẳng sá bên mình,

Trước còn lai vãng viếng thăm,

Lần lần nguội lạnh bặt tăm biệt nhà.

Quên chăm sóc dục tuy nhiên thân ân trọng

Không ghi nhớ công có nặng đẻ đau,

Chẳng lo báo đáp cù lao,

Làm cho phụ huynh buồn rầu thảm thay.

Nếu bố mẹ la rầy quở mắng mắng,

Trở sinh lòng hờn giận chẳng kiêng,

Chớ chi ck đánh liên miên,

Thì cam lòng chịu đựng chẳng phiền chẳng than.

Tội bất hiếu lưỡng ban nam nữ,

Nói không thuộc nghiệp dữ đề nghị mang.

Nghe Phật chỉ rõ rất nhiều đàng,

Trong hàng đại bọn chúng lòng càng thảm thay!

Gieo xuống đất, đem cây đem củi,

Đập vào mình, vào mũi vào hông,

Làm cho các lỗ chân lông,

Thảy mọi rướm máu, ướt váy đầm cả thân.

Đến hôn mê tinh thần bất định,

Một giây lâu new tỉnh than rằng:

Bọn ta trái thiệt tội nhơn,

Xưa ni chẳng rõ ko hơn bạn mù.

Nay tỏ ngộ biết bao lầm lạc,

Ruột gan hình như nát như tan,

Tội tình cạnh tranh nỗi than van,

Làm sao trả đặng vô vàn ơn sâu.

Trước Phật chi phí ai mong trần tố,

Xin cố kỉnh Tôn mẫn thay bi lân,

Làm sao báo đáp thù ân,

Tỏ lòng hiếu thuận tuy nhiên thân của mình.

Phật bèn dụng Phạm thinh sáu món,

Phân tỏ thuộc Đại chúng lắng nghe,

Ơn phụ thân nghĩa người mẹ nặng nề,

Không phương báo ơn cho vừa mức độ đâu.

Ví có tín đồ ơn sâu dốc trả,

Cõng mẹ phụ vương tất cả nhị vai.

Giáp vòng hòn núi Tu-di,

Đến trăm ngàn kiếp ơn kia chưa đền.

Ví có người gặp cơn đói rét,

Nuôi song thân dâng hết thân này,

Xương xay thịt nát phân thây,

Trải trăm nghìn kiếp ơn đây chưa đồng.

Ví có tín đồ vì công sinh dưỡng,

Tự tay mình khoét thủng song ngươi,

Chịu thân mù buổi tối như vầy,

Đến trăm ngàn kiếp ơn này ngấm đâu.

Ví có bạn cầm dao thiệt bén,

Mổ bụng ra, rút hết trung tâm can,

Huyết ra khắp khu đất chẳng than,

Đến trăm ngàn kiếp thâm nám ân đâu bằng.

Ví có người dùng ngàn mũi nhọn,

Đâm vào bản thân bất luận khu vực nào,

Tuy là sự khó biết bao,

Trải trăm nghìn kiếp ko có gì đáp đền.

Ví có bạn vì ơn dưỡng dục,

Tự treo bản thân cúng Phật ráng đèn,

Cứ treo do vậy trọn năm,

Trải trăm nghìn kiếp ân thâm chưa đền.

Ví có người xương ép ra mỡ,

Hoặc dùng dao chặt bổ thân mình,

Xương chảy thịt nát chẳng phiền,

Đến trăm nghìn kiếp ơn trên chưa đồng.

Ví có người vì công dưỡng dục,

Nuốt sắt nóng thấu ruột thấu gan,

Làm mang lại thân thể tiêu tan,

Đến trăm ngàn kiếp thâm nám ân chưa đền.

Nghe Phật nói thảy hồ hết kinh hãi,

Giọt lệ tràn cực nhọc nỗi nuốm ngăn,

Đồng thinh bạch Phật lời rằng:

Làm sao trả đặng rạm ân tuy nhiên đường?

Phật mới bảo các hàng Phật tử,

Phải lắng tai Ta chỉ với sau này,

Các ngươi hy vọng đáp ơn dày,

Phải toan ghi chép Kinh phía trên lưu truyền.

Vì bố mẹ trì chăm phúng tụng,

Cùng ân hận những tội lỗi xưa,

Cúng dường Tam Bảo nhanh chóng trưa,

Cùng là tu phước chẳng chừa món chi.

Rằm tháng Bảy cho kỳ trường đoản cú tứ

Thập phương tăng lên dự lễ này,

Sắm sinh lễ thứ đủ đầy,

Chờ tiếng câu hội đặt bày thờ dâng.

Đặng cầu nguyện tuy vậy đường ngôi trường thọ,

Hoặc sinh về Tịnh Độ an nhàn,

Ấy là báo đáp thù ân,

Sanh thành chăm sóc dục song thân của mình.

Mình còn phải đề nghị chuyên trì giới,

Pháp Tam quy Ngũ giới giữ gìn,

Những lời Ta dạy dỗ đinh ninh,

Khá cần y thử phụng hành chớ sai

Được như vậy new là ngoài tội,

Bằng chẳng thì lao tù tối đề nghị sa,

Trong năm đại tội nhắc ra,

Bất hiếu đồ vật nhất, thiệt là trọng thay.

Sau khi chết bị đày vào ngục

Ngũ Vô Gián, cũng điện thoại tư vấn A-tỳ

Ngục này trong núi Thiết Vi,

Vách phên bởi sắt vây quanh bốn bề.

Trong ngục tù này từng ngày lửa cháy,

Đốt tội nhân hết thảy thành than,

Có lò nấu nướng sắt đến tan,

Rót vào trong miệng tội nhân hành hình.

Một vá đủ cho người thọ khổ,

Lột thịt domain authority đau thấu trung khu can,

Lại có chó sắt, rắn gang,

Phun ra khói lửa đốt đoàn tội nhân,

Ở vào ngục gồm giường bằng sắt,

Bắt tội nhân ở khắp kia xong,

Rồi cho 1 ngọn lửa hồng,

Nướng xoay kẻ tội da phồng thịt thau.

Móc bởi sắt, mến đao, gươm giáo,

Trên ko trung đổ cởi như mưa,

Gặp ai chém nấy chẳng chừa,

Làm mang đến thân thể nát nhừ như tương.

Những hình vạc vô phương kể hết,

Mỗi ngục đều phải sở hữu cách trị riêng,

Như là xe fe phân thây,

Chim ưng mổ bụng, trâu cày lưỡi le.

Chớ đưa ra đặng chết liền siêu đỡ,

Vì nghiệp duyên không nỡ hành thân,

Ngày đêm thư hùng muôn lần,

Đến trăm nghìn kiếp không chấm dứt một giây.

Sự hành phân phát tại A-tỳ ngục,

Rất nặng nài ngỗ nghịch tuy vậy thân,

Chúng ngươi đều buộc phải ân cần,

Thừa hành các việc bày tỏ khoản trên.

Nhứt là đề nghị Kinh này in chép,

Truyền bá ra cho khắp Đông Tây

Như ai chép một quyển này,

Ví bằng đặng thấy một chính vì như thế Tôn

Nếu in đặng nghìn muôn quyển ấy,

Thì cũng bằng thấy Phật vạn thiên

Do theo nguyện lực tuỳ duyên,

Chư Phật ủng hộ y như sở nguyền.

Cha bà bầu đặng xa miền khốc lãnh.

Lại hoá sanh về cảnh Thiên cung.

Khi lời Phật giảng vừa xong,

Khắp vào tứ bọn chúng một lòng kính vâng.

Lại phạt nguyện thà thân này nát

Ra bụi tro, muôn kiếp chẳng nài,

Dầu đến lưỡi kéo trâu cày,

Đến trăm ngàn kiếp lời Thầy không quên.

Ví như bị bá thiên đao kiếm.

Khắp thân này đâm chém phân thây.

Hoặc như lưới trói thân này,

Trải trăm ngàn kiếp lời Thầy chẳng sai.

Dẫu thân này bị cưa, bị chặt,

Phân chia nhỏ ra muôn đoạn tan rời,

Đến trăm ngàn kiếp như vầy,

Chúng nhỏ cũng chẳng trái lời Thầy khuyên.

Đức A-nan kiền thiền đảnh lễ,

Cầu cầm cố Tôn đặt để hiệu Kinh,

Ngày sau truyền bá chúng sinh,

Dễ bề phúng tụng, trì chuyên tu hành.

Phật mới bảo: A-nan buộc phải biết!

Quyển ghê này quả thiệt cao xa,

Đặt tên “BÁO HIẾU MẸ CHA”,

Cùng là “ÂN TRỌNG” thiệt là chơn Kinh.

Các ngươi phải giữ gìn chu đáo,

Đặng đời sau y giáo phụng hành,

Sau khi Phật dạy đành rành,

Bốn ban Phật tử khôn xiết mừng, siêu vui,

Thảy một lòng vâng theo lời Phật,

Và kính thành tin chắn chắn vẹn truyền,

Đồng nhau tựu tại Phật tiền,

Nhất trung tâm đảnh lễ rồi lập tức lui ra

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

MA HA BÁT NHàBA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Đức Bồ-tát hiệu cửa hàng Tự Tại,

Dầy công tu huệ new mở mang!

Chân như 1 áng linh quang,

Chiếu soi năm uẩn đều không có gì.

Bát-nhã huệ soi đi khắp chốn,

Dứt rất nhiều đường khổ khốn tai nàn!

Xá-lợi tâm chớ nghi nan,

Sắc tê nào khác dòng không đâu mà!

Cái không nọ như thế nào xa dòng sắc,

Sắc là không, không sắc đẹp như nhau.

Thọ, tưởng, hành, thức không giống đâu,

Chân ko xét cũng một mầu nỗ lực thôi

Này Xá-lợi nghĩ coi gồm phải?

Những pháp ko xét lại thực là:

Chẳng sanh, chẳng xong đó mà,

Sạch dơ, thêm bớt cũng là chân không

Ấy vậy bắt buộc xét thông hầu như lẽ,

Như lỗi không dung nhan vẻ gì đâu?

Thọ, tưởng, hành, thức không bẩn làu,

Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt còn đâu nương nhờ

Thân, ý cũng hờ hững như thế,

Lục è kia cũng nói là không.

Đã ko nhãn giới trong cả thông

Đến ý thức giới cũng không thấy gì.

Vô vô minh nương bỏ ra mà có?

Bổn tánh ko soi nó bắt buộc tiêu!

Đã ko lão tử hiểm nghèo,

Còn đâu già chết, hòng theo quấy rầy?

Khổ, Tập, Diệt, Đạo không thay!

Trí còn ko có, đắc này được đâu?

Vô sở đắc là câu xuất xắc diệu!

Bồ-tát xưa khéo liệu đường tu.

Chân ko bổn tánh như như,

Nhờ huệ Bát-nhã thật hư soi làu!

Không ngăn ngại còn đâu lo sợ!

Mộng tưởng không chổ chính giữa chẳng hòn đảo điên

Chân như bổn tánh thiên nhiên,

Niết-bàn cõi ấy, chứng nên đạo mầu!

Tam cụ Phật ngôi cao triệu chứng quả,

Thảy hầu hết nhờ Bát-nhã tu nên.

Bát-nhã này rất thiêng liêng!

Ấy đại thần chú giúp cần đạo thiền.

Ấy thần chú đại minh sáng chói!

Chú vô thượng vòi vĩnh vọi cao xa!

Vô đẳng đẳng chú ấy mà,

Gồm đủ thần lực thiệt là buổi tối linh!

Những hại não thênh thênh trừ hết,

Lời nói này chân thực chẳng ngoa.

Vậy buộc phải Bát-nhã thuyết qua,

Này câu thần chú niệm ra như vầy:

Yết đế, yết đế, cha la yết đế, cha la tăng yết đế, nhân tình đề ta bà ha. (3 lần)

VÃNG sinh THẦN CHÚ

Nam mô A-di-đà bà dạ. Đa tha dà nhiều dạ. Đa diệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ. A di rị đa, tất đam bà tỳ. A di rị đa, tỳ ca lan đế. A di rị đa, tỳ ca lan đa. Dà di ni, dà dà na. Chỉ nhiều ca lệ, ta bà ha. (3 lần)

NIỆM PHẬT

Di-đà thân Phật sắc rubi tươi,

Tướng giỏi quang minh vẹn đủ mười.

Ánh sáng sủa toả hình năm núi lớn,

Mắt trong tợ nước tứ nguồn khơi.

Hào quang đãng hoá Phật từng nào ức,

Bồ-tát hiện nay thân cấp mấy mươi.

Bốn tám lời nguyện ao ước độ chúng,

Hoa sen chín phẩm rước lên ngôi.

Nam tế bào Tây Phương rất Lạc trái đất Đại từ Đại bi A-di-đà Phật.

Nam tế bào A-di-đà Phật. (Nhiều, ít tuỳ thời gian)

Nam tế bào Đại bi Quán núm Âm Bồ-tát. (3 lần)

Nam mô Đại nắm Chí Bồ-tát. (3 lần)

Nam tế bào Địa Tạng vương vãi Bồ-tát. (3 lần)

Mam tế bào Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ-tát. (3 lần)

Nam tế bào Thanh Tịnh Đại Hải bọn chúng Bồ-tát. (3 lần)

SÁM VU LAN

Đệ tử chúng con,

Vâng lời Phật dạy.

Ngày Rằm mon Bảy,

Gặp hội Vu Lan,

Phạm vũ huy hoàng,

Đốt mùi hương đảnh lễ,

Mười phương Tam thế,

Phật Pháp Thánh Hiền.

Noi gương đức Mục Kiền Liên,

Nguyện làm con thảo,

Lòng càng áo não,

Nhớ nghĩa thân sanh,

Con mang lại trưởng thành,

Mẹ dày gian khổ,

Ba năm nhũ bộ,

Chín mon cưu mang,

Không ngớt lo toan,

Quên ăn uống bỏ ngủ,

Ấm no đầy đủ,

Cậy bao gồm công cha,

Chẳng quản ngại yếu già,

Sanh nhai lam lũ.

Quyết thuộc hoàn vũ,

Phấn đấu nuôi con,

Giáo dục vuông tròn,

Đem mặt đường học đạo.

Đệ tử ơn sâu chưa báo,

Hổ phận hèn hèn.

Giờ này quỳ trước đài sen,

Chí thành cung kính,

Đạo tràng thanh tịnh,

Tăng Bảo trang nghiêm,

Hoặc vượt Tự tứ,

Hoặc hiện tại tham thiền,

Đầy đầy đủ thiện duyên,

Rủ lòng lấn mẫn,

Hộ niệm cho:

Bảy kiếp phụ huynh chúng con,

Đượm nhuần mưa pháp.

Còn trên thế,

Thân tâm yên ổn,

Phát nguyện tu trì.

Đã qua đời,

Ác đạo xa lìa,

Chóng thành Phật quả.

Ngưỡng trông những Đức Như Lai

Khắp cõi lỗi không,

Từ bi gia hộ.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

SÁM MỤC LIÊN

Con quỳ lạy Phật Thích-ca,

Chứng minh môn sinh tên là Mục Liên,

Lòng nhỏ mộ đạo tu hiền,

Xuất gia theo Phật cầu nguyền hôm mai.

Nghe ghê Phật thuyết bảy ngày,

Minh trung tâm kiến tánh Như Lai trọn lành,

Lục thông đầy đủ nên danh,

Muốn tìm phụ huynh lòng thành chũm công,

Đền ơn đến bú, ẵm bồng,

Liền cần sử dụng đạo nhãn xem vòng cố gắng gian.

Thấy vong chị em khổ muôn ngàn,

Ốm gầy, đói khát trong lối quỷ ma.

Mục Liên kêu người mẹ khóc la,

Đau lòng thương chị em đoạ sa Diêm đình.

Thanh Đề thấy được con mình,

Mục Liên cứu bà bầu hết tình cầm cố công

Con ơi! người mẹ đói vào lòng,

Mục Liên nghe nói khóc ròng rã thở than,

Vội vàng trở về thế gian,

Bới cơm trắng một bát đem sang bà mẹ mừng,

Và cơm trắng vô mồm nửa chừng,

Chén cơm trắng hoá lửa phừng phừng thành than.

Mục Liên coi thấy khiếp hoàng,

Trong lòng nhức đớn, khóc than bi ai tình.

Mẹ ơi! Niệm Phật độ mình,

Trở về lạy Phật mong xin mẹ già.

Thích-ca Đức Phật phân qua,

Mẹ ngươi tội nặng trĩu đoạ sa nghiệp hành.

Ta truyền cứu vớt tế pháp lành,

Cần ước Tăng bọn chúng tịnh thanh chú nguyền.

Cầu đến phụ chủng loại hiện tiền,

Lục thân, quyến thuộc bình yên điều hoà.

Bảy đời phụ chủng loại đã qua,

Về trời hưởng trọn phước sáng sủa loà hào quang

Vui chơi nhàn nhã an nhàn,

Ngày Rằm tháng Bảy lập bầy trai Tăng.

Sắm sanh trăm sản phẩm ăn,

Trái cây ngũ quả, hương đăng rõ ràng,

Chiếu, giường, bể nước, mùng màn.

Dầu, đường, trà lá, bát vàng đựng cơm,

Những dụng cụ quý bông thơm,

Thành trọng điểm dọn tiệc Lan bồn phân minh.

Cúng nhường nhịn Tam Bảo mong Kinh,

Chư Tăng tịch giới giữ lại gìn nghiêm trang

Cầu mang đến thí chủ trai đàn,

Tâm hành thiền định, vái van chúc nguyền.

Thanh Đề khổ ách không còn liền,

Ngày Rằm tháng Bảy thành Tiên về Trời.

Noi gương hiếu hạnh đời đời,

Xót yêu đương phụ mẫu mã hiện thành nuôi con.

Nhai cơm cho bú hao mòn,

Ơn sâu nghĩa nặng thương bé hết lòng.

Trời cao khu đất rộng mênh mông,

Biển hồ nước lai láng sánh đồng Thái Sơn

Tu hành báo tứ trọng ân,

Độ đời tía cõi trắng sạch trọn lành

Mục Liên đại hiếu tu hành,

Báo ơn phụ mẫu buộc phải danh độ đời.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

HỒI HƯỚNG

Tụng ghê công đức vô biên

Xin đem hồi hướng phần lớn miền sát xa

Chúng sanh pháp giới bao la

Đều về cực Lạc Di-đà Tây thiên.

Nguyện tiêu bố chướng óc phiền

Nguyện khai trí thông minh vô biên sáng ngời

Nguyện trừ tội chướng bao đời

Hành theo Bồ-tát đời đời vị tha.

Nguyện sanh Tịnh độ Di-đà

Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình

Hoa khai ngộ pháp Vô sanh

Cùng chư Bồ-tát các bạn lành với ta.

Nguyện đem công đức sản xuất ra

Hướng về mọi cả xa gần hưởng nhờ

Con cùng muôn các loại thân sơ

Đều thành Phật đạo, mang lại bờ an vui.

PHỤC NGUYỆN

Nam tế bào Thập phương hay trụ Tam Bảo.

Nam mô Ta Bà Giáo nhà Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Nam mô Tây phương cực Lạc quả đât Đại trường đoản cú Đại bi A-di-đà Phật.

Tác đại triệu chứng minh.

Giờ này đệ tử, với đại chúng, kính cẩn trước Phật, thực bụng đọc tụng, kinh... Cùng xưng thương hiệu Phật. Nguyện mang công đức này hồi hướng: phật giáo sáng thêm, xe pháo Pháp hay chuyển, gió hoà mưa thuận, tổ quốc hưng thịnh, thế giới hoà bình, quần chúng. # an lạc.

Thứ nguyện: ước an lành đệ tử ..... Cùng chư thiện nam tín nữ, nghiệp chướng tiêu trừ, tai qua căn bệnh khỏi, thân trung tâm an lạc, thường xuyên được kiết tường, vạn sự như ý, phát trung tâm Bồ-đề, quay về chánh đạo, thấm nhuần mưa pháp, phước huệ tuy vậy tu, gia quyến an khang, tin tưởng Tam Bảo càng sâu, trọng điểm từ đối chúng sinh tăng trưởng.

Lại nguyện: ước siêu hương linh ..... Thuộc chư hương linh, cửu huyền thất tổ, các gia những tộc, đồng chí trận vong, đồng bào tử nạn, nương dựa vào sức Phật, cho được đạo tràng, nghe kinh nghe Pháp, mau chóng thoát đường mê, sinh về Tịnh độ.

Khắp nguyện: Kẻ mất siêu thăng, bạn còn phúc lạc, âm dương lưỡng lợi, pháp giới nhân thiên, đồng thành Phật đạo.

Nam mô A-di-đà Phật!

TAM TỰ QUY

Tự quy y Phật, xin nguyện bọn chúng sanh, thể theo Đạo cả, phát lòng Vô thượng. (1 lạy)

Tự quy y Pháp, xin nguyện bọn chúng sanh, thấu rõ khiếp tạng, trí huệ như biển. (1 lạy)

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý Đại chúng, toàn bộ không ngại. (1 lạy)

HÔ KỆ TỊNH TOẠ

Nam tế bào Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Kính thưa đại chúng, đã đi đến giờ hô kệ niệm Phật tịnh toạ, kính mời đại chúng chắp tay trang nghiêm, lắng lòng thanh tịnh, nghe hô kệ niệm Phật tịnh toạ.