Thvl

     

Các Quyền Lợi Tem Phiếu Thực Phẩm/SNAP

Authored By: Pennsylvania Legal Aid Network, Inc. Read this in:EnglishSpanish / EspañolRussian / Pусский

Chương Trình Trợ Giúp Dinh Dưỡng Bổ Sung (Supplemental Nutrition Assistance Program - SNAP) là tên mới cho chương trình Tem Phiếu Thực Phẩm. Các quyền lợi này được dùng để mua thực phẩm và giúp cho người dân Pennsylvania nào có lợi tức thấp có được thêm chế độ ăn dinh dưỡng. Chúng có thể được dùng như tiền để mua đa số các loại thực phẩm. Người ta dùng tem phiếu thực phẩm qua một thẻ tín dụng chuyển các quyền lợi bằng điện tử (được gọi là thẻ EBT).

Bạn đang xem: Thvl

Các Quyền Lợi Tem Phiếu Thực Phẩm/SNAP

Tôi có thể nhận tem phiếu thực phẩm hay không?

Quý vị có thể nhận tem phiếu thực phẩm nếu có lợi tức thấp, không cần biết loại lợi tức nào mà quý vị có—lương bổng, phúc lợi, SSI, an sinh xã hội, cấp dưỡng con cái, tiền trả thất nghiệp, lợi tức từ cho thuê, v.v...Nhiều người có công việc làm vẫn có thể nhận tem phiếu thực phẩm nếu có lương thấp hoặc nếu họ cấp dưỡng cho các gia đình đông người.

Một nhóm người sống chung với nhau có thể nhận tem phiếu thực phẩm miễn là họ mua thực phẩm và cùng ăn chung, mặc dù họ không có quan hệ gì với nhau. Người sống một mình cũng có thể nhận tem phiếu thực phẩm.

Người vô gia cư có thể nhận tem phiếu thực phẩm, cũng như phụ nữ và trẻ em bị đánh đập sống tại những nơi tạm trú, mặc dù nơi tạm trú có cung cấp các bữa ăn.

Người thuê một căn phòng, nhưng mua và nấu ăn riêng, có thể hội đủ điều kiện được tem phiếu thực phẩm bất kể đến lợi tức của những người khác trong nhà.

Có thể nào những di dân và người tị nạn nhận tem phiếu thực phẩm không?Luật mới đã làm cho đa số các di dân hợp pháp hội đủ điều kiện cho tem phiếu thực phẩm. Luật chung bây giờ là hầu hết tất cả các di dân hợp pháp đều hội đủ điều kiện cho tem phiếu thực phẩm một khi họ đã ở Hoa Kỳ trong năm năm. Để được hợp lệ, di dân phải "đủ điều kiện" để nhận tem phiếu thực phẩm. Điều này có nghĩa là họ phải thuộc một trong các loại di dân sau đây:Những người có "Thẻ xanh" (thường trú nhân hợp pháp);Người tị nạn, người xin tị nạn , người đến từ Cuba/Haiti, hoặc các di dân người Mỹ LaiÁ Châu;Những người được hoãn trục xuất hoặc tống xuất;Những người bị quản chế ở Hoa Kỳ trong ít nhất một năm;Những người được hưởng tình trạng nhập cư có điều kiện, hoặcCác nạn nhân bạo động trong gia đình hoặc đưa nhập cư lậu trong một số trường hợp.

Một số di dân đủ điều kiện được hợp lệ ngay. Những người được hợp lệ ngay này bao gồm:

Trẻ em di dân dưới 18 tuổi;Các di dân nhận phúc lợi dựa trên việc bị khuyết tật nghiêm trọng (như SSI hoặc Medicaid có liên quan tới khuyết tật, nếu khuyết tật sẽ kéo dài từ một năm trở lên);Những người tị nạn, người xin tị nạn , người nhập cư từ Cuba/Haiti, những người Mỹ LaiÁ Châu, và những người được hoãn trục xuất hoặc tống xuất ở Hoa Kỳ;Những người di dân có quá trình làm việc (người có thể chứng minh được đã làm việc được 40 tam cá nguyệt qua công việc làm riêng của họ hoặc qua việc cộng thêm vào của cha mẹ hoặc người phối ngẫu của họ);Các cựu quân nhân và các thành viên hiện đang làm nhiệm vụ trong các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ, cùng với những người phối ngẫu và con cái còn phụ thuộc của họ; vàMột số thành viên bộ lạc Cao Nguyên người Hmong hoặc người Lào, và những người phối ngẫu và con cái còn phụ thuộc của họ.

Trong nhiều gia đình di dân, một số thành viên trong gia đình có quyền công dân hoặc một số tình trạng di dân khác giúp cho họ có đủ điều kiện để nhận tem phiếu thực phẩm, trong khi các thành viên khác thì không. Các thành viên hội đủ điều kiện của những gia đình này có quyền nhận tem phiếu thực phẩm cho bản thân họ bất kể đến tình trạng di dân của các thành viên khác. Thí dụ, một gia đình có hai người con có tình trạng công dân và hai phụ huynh không có tình trạng di dân hợp pháp có thể nhận tem phiếu thực phẩm cho hai người con.

Tôi làm đơn xin tem phiếu thực phẩm như thế nào?

Quý vị có thể làm đơn xin tem phiếu thực phẩm tại văn phòng trợ giúp ở quận địa phương của quý vị. Để tìm địa chỉ gần với quý vị nhất, hãy gọi số 1 (800) 692-7462. Quý vị cũng có thể làm đơn xin tem phiếu thực phẩm tại văn phòng An Sinh Xã Hội tại địa phương, nếu quý vị hiện đang làm đơn xin hoặc nhận Lợi Tức An Sinh Bổ Sung (SSI). Quý vị nên điền và gửi lại đơn xin càng sớm càng tốt.

Quý vị sẽ có một cuộc phỏng vấn, ở đó quý vị sẽ được yêu cầu trình ra bằng chứng về lợi tức và các chi tiêu như thuê nhà hoặc tiền trả nợ mua nhà, các hoá đơn tiện ích, và các chi phí giữ trẻ. Quý vị phải hợp tác trong việc cung cấp thông tin cần thiết. Tuy nhiên, nếu quý vị gặp trở ngại trong việc nhận thông tin này, nhân viên xã hội phải giúp cho quý vị. Quý vị không thể bị từ chối tem phiếu thực phẩm chỉ vì quý vị không thể trao thông tin này cho văn phòng tem phiếu thực phẩm.

Thường thì, văn phòng nơi quý vị làm đơn xin có 30 ngày để cung cấp tem phiếu thực phẩm cho quý vị nếu quý vị hội đủ điều kiện. 30 ngày bắt đầu vào ngày sau khi quý vị gửi lại đơn xin. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là gửi lại đơn xin ngay—ngay cả trước cuộc phỏng vấn đã quy định của quý vị. Các trường hợp khẩn cấp (được bàn dưới đây) phải được xử lý nhanh hơn.

Đơn xin cũng có thể được nộp trên mạng bằng cách dùng hệ thống Làm Đơn Xin Hưởng Các Dịch Vụ Xã Hội của Tiểu Bang Pennsylvania - COMPASS) tạihttp://www.humanservices.state.pa.us/COMPASS.

Nếu tôi cần tem phiếu thực phẩm ngay thì sao?

Quý vị phải nhận được tem phiếu thực phẩm cho trường hợp khẩn cấp trong vòng năm ngày sau khi làm đơn xin nếu:

gia đình của quý vị có lợi tức gộp hàng tháng dưới $150 và có các nguồn tài nguyên có thể thanh toán được từ $100 trở xuống như tiền mặt hoặc các tài khoản ngân hàng; hoặctiền thuê hoặc nợ thế chấp và các chi tiêu cho tiện ích trong tháng của gia đình quý vị nhiều hơn số lợi tức của quý vị trong tháng cộng với các nguồn tài nguyên có thể thanh toán của quý vị; hoặcquý vị là một nhân viên về di dân.

Xem thêm:

Nếu tình huống của quý vị khiến cho quý vị đủ điều kiện để hưởng tem phiếu thực phẩm trong trường hợp khẩn cấp, một giấy căn cước là thứ duy nhất mà quý vị phải đưa cho văn phòng tem phiếu thực phẩm để có được tem phiếu thực phẩm trong tháng đầu. Giấy này có thể là bằng lái xe; giấy an sinh xã hội, giấy đăng ký cử tri hoặc thẻ thư viện; một lá thư được gửi đến quý vị qua bưu điện Hoa Kỳ; hoặc bất cứ giấy căn cước nào thuộc dạng thức khác. Giấy nhận dạng không buộc phải có hình.

Các đòi hỏi để hội đủ điều kiện cho tem phiếu thực phẩm là gì?

Để hội đủ điều kiện cho tem phiếu thực phẩm, quý vị phải có lợi tức thấp. Lợi tức hàng tháng của mỗi chủ hộ (sau một số khấu trừ) được xem xét để xác định khả năng hội đủ điều kiện và số lượng tem phiếu thực phẩm. Các nguồn tài nguyên được giới hạn ở mức $5,500 cho đa số các gia đình. Các gia đình có người già hoặc người bị khuyết tật có giới hạn về nguồn tài nguyên ở mức $9000.00. Một số nguồn tài nguyên không được kể vào. Các thí dụ quan trọng là nhà của quý vị, hàng hoá trong nhà, đồ tuỳ thân và một chiếc xe.

đòi hỏi về báo cáo cho tem phiếu thực phẩm không ?

Quý vị phải, trong vòng 10 ngày, báo cáo mọi thay đổi có thể ảnh hưởng đến tem phiếu thực phẩm của mình. Các thí dụ bao gồm những thay đổi về địa chỉ, lợi tức, các chi phí cho nhà ở, và số người trong gia đình. Nếu quý vị hiện đang đi làm, và trong một số trường hợp khác, thỉnh thoảng quý vị cũng sẽ bắt buộc phải nộp một báo cáođịnh kỳ, thường là mỗi sáu tháng, để báo cáo lợi tức của mình.

Tôi có phải đi làm mới có được tem phiếu thực phẩm hay không?

Một số quận ở Pennsylvania, những người lấy tem phiếu thực phẩm có thể bắt buộc phải làm việc hoặc tham gia vào một chương trình huấn luyện . Các đòi hỏi này chỉ áp dụng cho những người lớn khoẻ mạnh từ 18 tới 49 tuổi là người không sống chung với người còn phụ thuộc. Các đòi hỏi này không áp dụng cho:

các gia đình có trẻ em ; hoặccác cá nhân bị khuyết tật có tài liệu chứng minh (như tài liệu làm cho một người nào đó hội đủ điều kiện nhận Trợ Giúp Tổng Quát).

Các đòi hỏi làm việc đã được miễn ở đa số các quận đô thị và nhiều quận ở thôn dã, cũng như đa số các thành phố ngoài Pittsburgh ra. Để tìm hiểu xem các đòi hỏi này có được miễn ở vùng quý vị hay không, hãy gọi văn phòng trợ giúp quận của quý vị.

Nếu các đòi hỏi làm việc áp dụng cho quý vị, quý vị phải làm việc hoặc tham dự một chương trình huấn luyện trong ít nhất 20 giờ một tuần. Nếu quý vị không có một công việc được trả lương, quý vị có thể làm việc tạm thời hoặc làm dịch vụ cộng đồng. Nếu quý vị không đáp ứng các đòi hỏi này, quý vị chỉ có thể nhận tem phiếu thực phẩm trong ba tháng mỗi ba năm. Quý vị cũng có thể bị từ chối tem phiếu thực phẩm nếu bỏ công việc làm hoặc không có lý do chính đáng hoặc từ chối một lời mời làm việc .

Tôi có thể kháng cáo quyết định về tem phiếu thực phẩm hay không?

Có. Quý vị được quyền nhận một thư thông báo nếu đơn xin của mình bị từ chối, hoặc văn phòng tem phiếu thực phẩm đề nghị giảm bớt hoặc ngưng các quyền lợi của quý vị. Thông báo phải cho quý vị biết:

lý do của sự từ chối hoặc thay đổi theo đề nghị;khi nào thay đổi theo đề nghị sẽ diễn ra;quyền của quý vị được yêu cầu có một buổi điều trần; vàquý vị có thể được trợ giúp về pháp lý miễn phí ở đâu.

Nếu quý vị không đồng ý về lời từ chối hoặc thay đổi theo đề nghị, quý vị phải kháng cáo trong vòng 90 ngày kể từ ngày ra thư thông báo . Nếu quý vị đã nhận được tem phiếu thực phẩm, quý vị phải kháng cáo trong vòng 10 ngày để tiếp tục nhận tem phiếu này trong thời gian kháng cáo. Nếu quý vị tiếp tục nhận tem phiếu thực phẩm trong thời gian kháng cáo và quý vị thua khi kháng cáo, văn phòng phúc lợi có thể đòi quý vị phải "trả lại" tem phiếu thực phẩm qua việc giảm bớt trợ cấp tem phiếu thực phẩm trong tương lai.

Hoặc là trước hoặc trong lúc kháng cáo, quý vị nên tìm cách giải quyết vấn đề với nhân viên xã hội của mình. Nếu không thể được, bước kế tiếp là cuộc điều trần.

Cuộc điều trần của quý vị có thể tổ chức qua điện thoại hoặc, nếu quý vị yêu cầu, thì đích thân đến tận nơi. Có một số lợi điểm của việc điều trần đích thân tận nơi. Trong trường hợp nào cũng vậy, quý vị có quyền:

xem hồ sơ của mình trước hoặc trong thời gian điều trần;kể lại câu chuyện theo như mình biết với một viên chức điều trần khách quan;mang theo các nhân chứng và giấy tờ để chứng minh cho trường hợp của mình;đặt câu hỏi bất cứ ai ra khai báo tại phiên điều trần;được đại diện bởi một luật sư hoặc người biện hộ khác;nhận một quyết định trên văn bản chỉ dựa trên bằng chứng đã được đưa ra tại phiên điều trần.

Để biết thêm thông tin về tem phiếu thực phẩm,liên lạc với văn phòng Dịch Vụ Pháp Lý tại địa phương của quý vị.

NÊN NHỚ

Luật thường thay đổi. Mỗi trường hợp đều khác nhau. Tập sách nhỏ này để cho quý vị biết thông tin tổng quát và không đưa ra một lời tư vấn pháp lý cụ thể nào cho quý vị.

Xin dùng thông tin trong tập sách nhỏ này cẩn thận vì luật thay đổi không ngừng và thông tin có thể không phản ảnh chính xác bất cứ thay đổi nào về luật pháp xảy ra sau khi tập sách mỏng này được soạn ra và xuất bản.

Pennsylvania Legal Aid Network, Inc.118 Locust StreetHarrisburg, PA 17101(800) 322-7572www.PALegalAid.net