Đôi một vuông góc là gì

     

Cho tứ diện (OABC) tất cả (OA,OB,OC) song một vuông góc cùng với nhau. Hotline (H) là hình chiếu của (O) bên trên (mp(ABC)). Mệnh đề như thế nào sai trong số mệnh đề sau:

Lời giải của GV racingbananas.com


*

Ta tất cả (OA ot (OBC) Rightarrow OA ot BC,) mà lại (OH ot BC) ( Rightarrow BC ot (OAH) Rightarrow BC ot AH).Bạn vẫn xem: Đôi một vuông góc là gì

Tương tự, ta có (AB ot CH), suy ra giải đáp A, D đúng.

Bạn đang xem: Đôi một vuông góc là gì

Ta bao gồm (dfrac1OH^2 = dfrac1OA^2 + dfrac1OI^2 ) (= dfrac1OA^2 + dfrac1OB^2 + dfrac1OC^2)

với (I = AH cap BC), suy ra câu trả lời C đúng.

Đáp án đề nghị chọn là: b


*

Sau này các em có thể coi trên đây như một tính chất cần nhớ nhằm sử dụng:

Trong tứ diện vuông (ba cạnh trên một đỉnh vuông góc với nhau), hình chiếu của đỉnh kia lên mặt đối lập là trực trung ương của tam giác đó.


*

*

*

Cho hình chóp (S.ABCD) có (SA ot left( ABCD ight)) và (AB ot BC). Dựng (AH) là đường cao của (Delta SAB). Xác minh nào tiếp sau đây sai?

Cho hình chóp (S.ABC) tất cả (SA ot (ABC)) và (AB ot BC.) Số các mặt của tứ diện (S.ABC) là tam giác vuông là:

Cho hình chóp (S.ABC) có đáy (ABC) là tam giác phần đông cạnh (a) cùng độ nhiều năm các sát bên (SA = SB = SC = b.) điện thoại tư vấn (G) là trung tâm của tam giác (ABC.) Độ nhiều năm đoạn thẳng (SG) bằng

Cho hình chóp (S.ABCD) tất cả đáy (ABCD) là hình chữ nhật, (SA ot left( ABCD ight)). Call (AE;AF) theo lần lượt là các đường cao của tam giác (SAB) cùng tam giác $SAD$. điện thoại tư vấn (M) là giao điểm của (SC) cùng với ( (AEF) ). Chọn xác minh đúng trong các khẳng định sau ?

Cho hình chóp (S.ABC) có cạnh (SA ot left( ABC ight)) với đáy (ABC) là tam giác cân ở (C). Call (H) và (K) theo thứ tự là trung điểm của (AB) với (SB).

Xem thêm: Game Đố Vui Dân Gian Hay Nhất, 1001 Câu Đố Vui Dân Gian Hay Và Hại Não Nhất

xác định nào sau đây sai?

Cho tứ diện (OABC) gồm (OA,OB,OC) song một vuông góc cùng với nhau. Call (H) là hình chiếu của (O) trên (mp(ABC)). Mệnh đề nào sai trong những mệnh đề sau:

Cho tứ diện (ABCD) có (AB ot CD) cùng (AC ot BD). điện thoại tư vấn (H) là hình chiếu vuông góc của (A) lên (mp(BCD)). Các xác định sau, khẳng định nào sai?

Cho hình chóp $SABC$ bao gồm $SA ot left( ABC ight).$ call $H, m K$ lần lượt là trực tâm các tam giác $SBC$ và$ABC$. Mệnh đề nào sai trong các mệnh đề sau?

Cho nhị hình chữ nhật $ABCD$ cùng $ABEF$ nằm trong hai khía cạnh phẳng khác biệt sao cho hai đường thẳng $AC$ và $BF$ vuông góc với nhau. Gọi $CH$ và $FK$ lần lượt là con đường cao của nhì tam giác $BCE$ cùng $ADF$.

Khẳng định như thế nào sau đó là sai?

Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy (ABCD) là hình vuông và (SA ot left( ABCD ight)). Call (I), (J), (K) theo thứ tự là trung điểm của (AB), (BC) với (SB). Xác minh nào sau đây sai?

Cho hình tứ diện (ABCD) gồm $AB$, $BC$, $CD$ đôi một vuông góc nhau. Hãy đã cho thấy điểm (O) phương pháp đều tứ điểm (A), (B), (C), (D).

Cho hình chóp $S.ABCD$ tất cả đáy $ABCD$ là hình vuông vắn cạnh $a$, mặt bên $SAB$ là tam giác hầu hết và $SC = asqrt 2 $. Gọi $H,K$ theo thứ tự là trung điểm của những cạnh $AB$ và $AD$.Khẳng định như thế nào sau đấy là sai?.

Cho hình chóp $S.ABC$ tất cả $widehat BSC = 120^0,widehat CSA = 60^0,widehat ASB = 90^0,$ $SA = SB = SC.$ gọi $I$ là hình chiếu vuông góc của $S$ lên $mpleft( ABC ight).$ Chọn xác minh đúng vào các xác định sau

Cho tứ diện $OABC$ có $OA,OB,OC$ đôi một vuông góc cùng với nhau. điện thoại tư vấn $H$ là hình chiếu của $O$ cùng bề mặt phẳng $left( ABC ight)$. Xét các mệnh đề sau :

I. Vị $OC ot OA,OC ot OB$ đề nghị $OC ot left( OAB ight)$.

II. Bởi $AB subset left( OAB ight)$nên $AB ot OC. m left( 1 ight)$

III. Gồm $OH ot left( ABC ight)$ với $AB subset left( ABC ight)$nên $AB ot OH. m left( 2 ight)$

IV. Tự $left( 1 ight)$ với $left( 2 ight) Rightarrow AB ot left( OCH ight)$

Số mệnh đề đúng trong số mệnh đề bên trên là:

Cho hình hộp $ABCD.A"B"C"D"$ tất cả đáy là hình thoi $widehat BAD = 60^0$ cùng $A"A = A"B = A"D$. Gọi $O = AC cap BD$. Hình chiếu của $A"$ bên trên $left( ABCD ight)$ là :