Đăng nhập

     
*

Bạn đang xem: Đăng nhập

*

*

Xem thêm: Download Font Times New Roman Chuẩn, Download Font Unicode Full

*

*
Đăng nhập hệ thống Quản lý cấp THCS
(097397) racingbananas.com VP KCS (Phòng GD&ĐT Vĩnh Yên)(16012001) THCS Định Trung (Phòng GD&ĐT Vĩnh Yên)(16012002) THCS Đồng Tâm (Phòng GD&ĐT Vĩnh Yên)(16012003) THCS Hội Hợp (Phòng GD&ĐT Vĩnh Yên)(16012004) THCS Khai Quang (Phòng GD&ĐT Vĩnh Yên)(16012005) THCS Liên Bảo (Phòng GD&ĐT Vĩnh Yên)(16012006) THCS Thanh Trù (Phòng GD&ĐT Vĩnh Yên)(16012007) THCS Tích Sơn (Phòng GD&ĐT Vĩnh Yên)(16012008) THCS Tô Hiệu (Phòng GD&ĐT Vĩnh Yên)(16012009) THCS Vĩnh Yên (Phòng GD&ĐT Vĩnh Yên)(16022001) TH&THCS An Hòa (Phòng GD&ĐT Tam Dương)(16022002) THCS Đạo Tú (Phòng GD&ĐT Tam Dương)(16022003) Trường THCS Đồng Tĩnh (Phòng GD&ĐT Tam Dương)(16022004) THCS Duy Phiên (Phòng GD&ĐT Tam Dương)(16022005) THCS Hoàng Đan (Phòng GD&ĐT Tam Dương)(16022006) THCS Hoàng Hoa (Phòng GD&ĐT Tam Dương)(16022007) THCS Hoàng Lâu (Phòng GD&ĐT Tam Dương)(16022008) THCS Hợp Hòa (Phòng GD&ĐT Tam Dương)(16022009) Trường THCS Hợp Thịnh (Phòng GD&ĐT Tam Dương)(16022010) THCS Hướng Đạo (Phòng GD&ĐT Tam Dương)(16022011) THCS Kim Long (Phòng GD&ĐT Tam Dương)(16022012) THCS Tam Dương (Phòng GD&ĐT Tam Dương)(16022013) THCS Thanh Vân (Phòng GD&ĐT Tam Dương)(16022014) THCS Vân Hội (Phòng GD&ĐT Tam Dương)(16032001) THCS Bắc Bình (Phòng GD&ĐT Lập Thạch)(16032002) THCS Bàn Giản (Phòng GD&ĐT Lập Thạch)(16032003) THCS Đình Chu (Phòng GD&ĐT Lập Thạch)(16032004) Trường THCS Đồng Ích (Phòng GD&ĐT Lập Thạch)(16032005) THCS Hợp Lý (Phòng GD&ĐT Lập Thạch)(16032006) THCS Lập Thạch (CLC) (Phòng GD&ĐT Lập Thạch)(16032007) THCS Liên Hòa (Phòng GD&ĐT Lập Thạch)(16032008) THCS Ngọc Mỹ (Phòng GD&ĐT Lập Thạch)(16032009) THCS Quang Sơn (Phòng GD&ĐT Lập Thạch)(16032010) THCS Sơn Đông (Phòng GD&ĐT Lập Thạch)(16032011) THCS Thái Hòa (Phòng GD&ĐT Lập Thạch)(16032012) THCS Tiên Lữ (Phòng GD&ĐT Lập Thạch)(16032013) THCS Triệu Đề (Phòng GD&ĐT Lập Thạch)(16032014) THCS Thị Trấn Hoa Sơn (Phòng GD&ĐT Lập Thạch)(16032015) THCS Thị Trấn Lập Thạch (Phòng GD&ĐT Lập Thạch)(16032017) THCS Tử Du (Phòng GD&ĐT Lập Thạch)(16032018) THCS Văn Quán (Phòng GD&ĐT Lập Thạch)(16032019) THCS Vân Trục (Phòng GD&ĐT Lập Thạch)(16032020) THCS Xuân Hòa (Phòng GD&ĐT Lập Thạch)(16032021) THCS Xuân Lôi (Phòng GD&ĐT Lập Thạch)(16042001) THCS An Tường (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042002) THCS Bình Dương (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042003) THCS Bồ Sao (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042004) THCS Cao Đại (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042005) THCS Chấn Hưng (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042006) THCS Đại Đồng (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042007) THCS Kim Xá (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042008) THCS Lũng Hòa (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042009) THCS Lý Nhân (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042010) THCS Nguyễn Viết Xuân (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042011) THCS Nghĩa Hưng (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042012) TH & THCS Nguyễn Kiến (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042013) THCS Phú Đa (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042014) THCS Phú Thịnh (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042015) THCS Tam Phúc (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042016) THCS Tân Tiến (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042017) THCS Thổ Tang (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042018) THCS Thượng Trưng (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042019) THCS Thị Trấn Vĩnh Tường (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042020) THCS Tứ Trưng (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042021) THCS Tuân Chính (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042022) THCS Vân Xuân (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042023) THCS Việt Xuân (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042024) THCS Vĩnh Ninh (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042025) THCS Vĩnh Sơn (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042026) THCS Vĩnh Thịnh (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042027) THCS Vĩnh Tường (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042028) TH&THCS VŨ DI (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042029) THCS Yên Bình (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042030) THCS Yên Lập (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16052001) THCS Đại Tự (Phòng GD&ĐT Yên Lạc)(16052002) Trung học cơ sở Đồng Cương (Phòng GD&ĐT Yên Lạc)(16052003) THCS Hồng Châu (Phòng GD&ĐT Yên Lạc)(16052004) THCS Hồng Phương (Phòng GD&ĐT Yên Lạc)(16052005) THCS Kim Ngọc (Phòng GD&ĐT Yên Lạc)(16052006) THCS Liên Châu (Phòng GD&ĐT Yên Lạc)(16052007) THCS Nguyệt Đức (Phòng GD&ĐT Yên Lạc)(16052008) THCS Phạm công Bình (Phòng GD&ĐT Yên Lạc)(16052009) THCS Tam Hồng (Phòng GD&ĐT Yên Lạc)(16052010) THCS Tề Lỗ (Phòng GD&ĐT Yên Lạc)(16052011) THCS Trung Hà (Phòng GD&ĐT Yên Lạc)(16052012) THCS Trung Kiên (Phòng GD&ĐT Yên Lạc)(16052013) THCS Trung Nguyên (Phòng GD&ĐT Yên Lạc)(16052014) THCS Thị Trấn Yên Lạc (Phòng GD&ĐT Yên Lạc)(16052015) THCS Văn Tiến (Phòng GD&ĐT Yên Lạc)(16052016) THCS Yên Đồng (Phòng GD&ĐT Yên Lạc)(16052017) THCS Yên Lạc (Phòng GD&ĐT Yên Lạc)(16052018) THCS Yên Phương (Phòng GD&ĐT Yên Lạc)(16062001) THCS Đạo Đức (Phòng GD&ĐT Bình Xuyên)(16062002) THCS Bá Hiến (Phòng GD&ĐT Bình Xuyên)(16062003) THCS Gia Khánh (Phòng GD&ĐT Bình Xuyên)(16062004) THCS Hương Canh (Phòng GD&ĐT Bình Xuyên)(16062005) THCS Hương Sơn (Phòng GD&ĐT Bình Xuyên)(16062006) THCS Lý Tự Trọng (Phòng GD&ĐT Bình Xuyên)(16062007) THCS Phú Xuân (Phòng GD&ĐT Bình Xuyên)(16062009) THCS Sơn Lôi (Phòng GD&ĐT Bình Xuyên)(16062010) TH &THCS Tân Phong (Phòng GD&ĐT Bình Xuyên)(16062011) THCS Tam Hợp (Phòng GD&ĐT Bình Xuyên)(16062012) THCS Thanh Lãng (Phòng GD&ĐT Bình Xuyên)(16062013) THCS Thiện Kế (Phòng GD&ĐT Bình Xuyên)(16062014) TH &THCS Trung Mĩ (Phòng GD&ĐT Bình Xuyên)(16072001) THCS Đôn Nhân (Phòng GD&ĐT Sông Lô)(16072002) THCS Đồng Quế (Phòng GD&ĐT Sông Lô)(16072003) THCS Đồng Thịnh (Phòng GD&ĐT Sông Lô)(16072004) THCS Đức Bác (Phòng GD&ĐT Sông Lô)(16072005) THCS Bạch Lưu (Phòng GD&ĐT Sông Lô)(16072006) THCS Cao Phong (Phòng GD&ĐT Sông Lô)(16072007) THCS Hoàng Hoa Thám (Phòng GD&ĐT Sông Lô)(16072008) THCS Hải Lựu (Phòng GD&ĐT Sông Lô)(16072009) THCS Lãng Công (Phòng GD&ĐT Sông Lô)(16072010) THCS Như Thụy (Phòng GD&ĐT Sông Lô)(16072011) THCS Nhân Đạo (Phòng GD&ĐT Sông Lô)(16072012) THCS Nhạo Sơn (Phòng GD&ĐT Sông Lô)(16072013) THCS Phương Khoan (Phòng GD&ĐT Sông Lô)(16072014) THCS Quang Yên (Phòng GD&ĐT Sông Lô)(16072015) THCS Tân Lập (Phòng GD&ĐT Sông Lô)(16072016) THCS Tứ Yên (Phòng GD&ĐT Sông Lô)(16072017) THCS Yên Thạch (Phòng GD&ĐT Sông Lô)(16072018) THCS Sông Lô (Phòng GD&ĐT Sông Lô)(16082) THCS Hai Bà Trưng (Phòng GD&ĐT Phúc Yên)(16082001) THCS Cao Minh (Phòng GD&ĐT Phúc Yên)(16082002) THCS Đồng Xuân (Phòng GD&ĐT Phúc Yên)(16082003) THCS Hùng Vương (Phòng GD&ĐT Phúc Yên)(16082004) THCS Lê Hồng Phong (Phòng GD&ĐT Phúc Yên)(16082005) THCS Nam Viêm (Phòng GD&ĐT Phúc Yên)(16082006) THCS Ngọc Thanh (Phòng GD&ĐT Phúc Yên)(16082007) THCS Ngọc Thanh B (Phòng GD&ĐT Phúc Yên)(16082008) THCS Phúc Thắng (Phòng GD&ĐT Phúc Yên)(16082009) THCS Tiền Châu (Phòng GD&ĐT Phúc Yên)(16082010) THCS Trưng Nhị (Phòng GD&ĐT Phúc Yên)(16082011) THCS Xuân Hòa (Phòng GD&ĐT Phúc Yên)(16082012) Trường THCS Phúc Yên (Phòng GD&ĐT Phúc Yên)(16092001) THCS Đại Đình (Phòng GD&ĐT Tam Đảo)(16092002) THCS Đạo Trù (Phòng GD&ĐT Tam Đảo)(16092003) THCS Đạo Trù II (Phòng GD&ĐT Tam Đảo)(16092004) THCS Bồ Lý (Phòng GD&ĐT Tam Đảo)(16092005) THCS Dân Tộc Nội Trú- Tam Đảo (Phòng GD&ĐT Tam Đảo)(16092006) THCS Hồ Sơn (Phòng GD&ĐT Tam Đảo)(16092007) THCS Hợp Châu (Phòng GD&ĐT Tam Đảo)(16092008) THCS Minh Quang (Phòng GD&ĐT Tam Đảo)(16092009) THCS Nguyễn Trãi (Phòng GD&ĐT Tam Đảo)(16092010) THCS Tam Đảo (Phòng GD&ĐT Tam Đảo)(16092011) Trường TH&THCS Tam Đảo (Phòng GD&ĐT Tam Đảo)(16092012) THCS Yên Dương (Phòng GD&ĐT Tam Đảo)(16094) THCS DTNT Lập Thạch (Phòng GD&ĐT Lập Thạch)(16095) PT DTNT PHÚC YÊN (Phòng GD&ĐT Phúc Yên)(26249508) TH &THCS Quất Lưu (Phòng GD&ĐT Bình Xuyên)