Đăng nhập

     
*

Bạn đang xem: Đăng nhập

*

*

Xem thêm: Download Font Times New Roman Chuẩn, Download Font Unicode Full

*

*
Đăng nhập khối hệ thống cai quản cấp trung học cơ sở
(097397) racingbananas.com VP KCS (Phòng GD&ĐT Vĩnh Yên)(16012001) thcs Định Trung (Phòng GD&ĐT Vĩnh Yên)(16012002) thcs Đồng trọng điểm (Phòng GD&ĐT Vĩnh Yên)(16012003) trung học cơ sở Hội vừa lòng (Phòng GD&ĐT Vĩnh Yên)(16012004) thcs Khai quang (Phòng GD&ĐT Vĩnh Yên)(16012005) trung học cơ sở Liên Bảo (Phòng GD&ĐT Vĩnh Yên)(16012006) thcs Thanh Trù (Phòng GD&ĐT Vĩnh Yên)(16012007) thcs Tích sơn (Phòng GD&ĐT Vĩnh Yên)(16012008) thcs Tô Hiệu (Phòng GD&ĐT Vĩnh Yên)(16012009) thcs Vĩnh yên ổn (Phòng GD&ĐT Vĩnh Yên)(16022001) TH&THCS An Hòa (Phòng GD&ĐT Tam Dương)(16022002) thcs Đạo Tú (Phòng GD&ĐT Tam Dương)(16022003) Trường thcs Đồng Tĩnh (Phòng GD&ĐT Tam Dương)(16022004) trung học cơ sở Duy Phiên (Phòng GD&ĐT Tam Dương)(16022005) trung học cơ sở Hoàng Đan (Phòng GD&ĐT Tam Dương)(16022006) trung học cơ sở Hoàng Hoa (Phòng GD&ĐT Tam Dương)(16022007) trung học cơ sở Hoàng lâu (Phòng GD&ĐT Tam Dương)(16022008) trung học cơ sở Hợp Hòa (Phòng GD&ĐT Tam Dương)(16022009) Trường thcs Hợp Thịnh (Phòng GD&ĐT Tam Dương)(16022010) trung học cơ sở Hướng Đạo (Phòng GD&ĐT Tam Dương)(16022011) thcs Kim Long (Phòng GD&ĐT Tam Dương)(16022012) thcs Tam Dương (Phòng GD&ĐT Tam Dương)(16022013) trung học cơ sở Thanh Vân (Phòng GD&ĐT Tam Dương)(16022014) trung học cơ sở Vân Hội (Phòng GD&ĐT Tam Dương)(16032001) thcs Bắc Bình (Phòng GD&ĐT Lập Thạch)(16032002) thcs Bàn Giản (Phòng GD&ĐT Lập Thạch)(16032003) thcs Đình Chu (Phòng GD&ĐT Lập Thạch)(16032004) Trường thcs Đồng Ích (Phòng GD&ĐT Lập Thạch)(16032005) THCS hợp lý và phải chăng (Phòng GD&ĐT Lập Thạch)(16032006) thcs Lập Thạch (CLC) (Phòng GD&ĐT Lập Thạch)(16032007) trung học cơ sở Liên Hòa (Phòng GD&ĐT Lập Thạch)(16032008) thcs Ngọc Mỹ (Phòng GD&ĐT Lập Thạch)(16032009) trung học cơ sở Quang tô (Phòng GD&ĐT Lập Thạch)(16032010) thcs Sơn Đông (Phòng GD&ĐT Lập Thạch)(16032011) thcs Thái Hòa (Phòng GD&ĐT Lập Thạch)(16032012) thcs Tiên Lữ (Phòng GD&ĐT Lập Thạch)(16032013) thcs Triệu Đề (Phòng GD&ĐT Lập Thạch)(16032014) trung học cơ sở Thị Trấn Hoa đánh (Phòng GD&ĐT Lập Thạch)(16032015) trung học cơ sở Thị Trấn Lập Thạch (Phòng GD&ĐT Lập Thạch)(16032017) thcs Tử Du (Phòng GD&ĐT Lập Thạch)(16032018) thcs Văn quán (Phòng GD&ĐT Lập Thạch)(16032019) thcs Vân Trục (Phòng GD&ĐT Lập Thạch)(16032020) thcs Xuân Hòa (Phòng GD&ĐT Lập Thạch)(16032021) thcs Xuân Lôi (Phòng GD&ĐT Lập Thạch)(16042001) thcs An Tường (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042002) THCS tỉnh bình dương (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042003) thcs Bồ Sao (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042004) trung học cơ sở Cao Đại (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042005) thcs Chấn Hưng (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042006) trung học cơ sở Đại Đồng (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042007) thcs Kim Xá (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042008) thcs Lũng Hòa (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042009) thcs Lý Nhân (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042010) trung học cơ sở Nguyễn Viết Xuân (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042011) trung học cơ sở Nghĩa Hưng (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042012) TH và THCS Nguyễn con kiến (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042013) thcs Phú Đa (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042014) thcs Phú Thịnh (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042015) trung học cơ sở Tam Phúc (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042016) THCS tân tiến (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042017) thcs Thổ Tang (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042018) trung học cơ sở Thượng Trưng (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042019) trung học cơ sở Thị Trấn Vĩnh Tường (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042020) thcs Tứ Trưng (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042021) thcs Tuân chủ yếu (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042022) thcs Vân Xuân (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042023) trung học cơ sở Việt Xuân (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042024) thcs Vĩnh Ninh (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042025) thcs Vĩnh tô (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042026) trung học cơ sở Vĩnh Thịnh (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042027) trung học cơ sở Vĩnh Tường (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042028) TH&THCS VŨ DI (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042029) trung học cơ sở Yên Bình (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16042030) thcs Yên Lập (Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường)(16052001) thcs Đại từ (Phòng GD&ĐT im Lạc)(16052002) Trung học cơ sở Đồng cương cứng (Phòng GD&ĐT im Lạc)(16052003) thcs Hồng Châu (Phòng GD&ĐT yên Lạc)(16052004) trung học cơ sở Hồng Phương (Phòng GD&ĐT lặng Lạc)(16052005) trung học cơ sở Kim Ngọc (Phòng GD&ĐT yên ổn Lạc)(16052006) thcs Liên Châu (Phòng GD&ĐT lặng Lạc)(16052007) thcs Nguyệt Đức (Phòng GD&ĐT im Lạc)(16052008) thcs Phạm công bằng (Phòng GD&ĐT yên ổn Lạc)(16052009) thcs Tam Hồng (Phòng GD&ĐT im Lạc)(16052010) trung học cơ sở Tề Lỗ (Phòng GD&ĐT yên Lạc)(16052011) thcs Trung Hà (Phòng GD&ĐT lặng Lạc)(16052012) thcs Trung Kiên (Phòng GD&ĐT yên Lạc)(16052013) trung học cơ sở Trung Nguyên (Phòng GD&ĐT lặng Lạc)(16052014) trung học cơ sở Thị Trấn im Lạc (Phòng GD&ĐT lặng Lạc)(16052015) thcs Văn Tiến (Phòng GD&ĐT im Lạc)(16052016) thcs Yên Đồng (Phòng GD&ĐT yên Lạc)(16052017) thcs Yên Lạc (Phòng GD&ĐT yên ổn Lạc)(16052018) thcs Yên Phương (Phòng GD&ĐT im Lạc)(16062001) thcs Đạo Đức (Phòng GD&ĐT Bình Xuyên)(16062002) thcs Bá Hiến (Phòng GD&ĐT Bình Xuyên)(16062003) thcs Gia Khánh (Phòng GD&ĐT Bình Xuyên)(16062004) trung học cơ sở Hương Canh (Phòng GD&ĐT Bình Xuyên)(16062005) thcs Hương tô (Phòng GD&ĐT Bình Xuyên)(16062006) trung học cơ sở Lý từ bỏ Trọng (Phòng GD&ĐT Bình Xuyên)(16062007) trung học cơ sở Phú Xuân (Phòng GD&ĐT Bình Xuyên)(16062009) trung học cơ sở Sơn Lôi (Phòng GD&ĐT Bình Xuyên)(16062010) TH &THCS Tân Phong (Phòng GD&ĐT Bình Xuyên)(16062011) trung học cơ sở Tam hòa hợp (Phòng GD&ĐT Bình Xuyên)(16062012) thcs Thanh Lãng (Phòng GD&ĐT Bình Xuyên)(16062013) thcs Thiện Kế (Phòng GD&ĐT Bình Xuyên)(16062014) TH &THCS Trung Mĩ (Phòng GD&ĐT Bình Xuyên)(16072001) thcs Đôn Nhân (Phòng GD&ĐT Sông Lô)(16072002) trung học cơ sở Đồng Quế (Phòng GD&ĐT Sông Lô)(16072003) trung học cơ sở Đồng Thịnh (Phòng GD&ĐT Sông Lô)(16072004) trung học cơ sở Đức chưng (Phòng GD&ĐT Sông Lô)(16072005) trung học cơ sở Bạch lưu giữ (Phòng GD&ĐT Sông Lô)(16072006) trung học cơ sở Cao Phong (Phòng GD&ĐT Sông Lô)(16072007) thcs Hoàng Hoa Thám (Phòng GD&ĐT Sông Lô)(16072008) thcs Hải Lựu (Phòng GD&ĐT Sông Lô)(16072009) thcs Lãng Công (Phòng GD&ĐT Sông Lô)(16072010) trung học cơ sở Như Thụy (Phòng GD&ĐT Sông Lô)(16072011) trung học cơ sở Nhân Đạo (Phòng GD&ĐT Sông Lô)(16072012) thcs Nhạo đánh (Phòng GD&ĐT Sông Lô)(16072013) trung học cơ sở Phương Khoan (Phòng GD&ĐT Sông Lô)(16072014) thcs Quang yên ổn (Phòng GD&ĐT Sông Lô)(16072015) thcs Tân Lập (Phòng GD&ĐT Sông Lô)(16072016) trung học cơ sở Tứ im (Phòng GD&ĐT Sông Lô)(16072017) thcs Yên Thạch (Phòng GD&ĐT Sông Lô)(16072018) thcs Sông Lô (Phòng GD&ĐT Sông Lô)(16082) THCS hai bà trưng (Phòng GD&ĐT Phúc Yên)(16082001) thcs Cao Minh (Phòng GD&ĐT Phúc Yên)(16082002) trung học cơ sở Đồng Xuân (Phòng GD&ĐT Phúc Yên)(16082003) thcs Hùng vương (Phòng GD&ĐT Phúc Yên)(16082004) thcs Lê Hồng Phong (Phòng GD&ĐT Phúc Yên)(16082005) trung học cơ sở Nam Viêm (Phòng GD&ĐT Phúc Yên)(16082006) thcs Ngọc Thanh (Phòng GD&ĐT Phúc Yên)(16082007) thcs Ngọc Thanh B (Phòng GD&ĐT Phúc Yên)(16082008) thcs Phúc chiến thắng (Phòng GD&ĐT Phúc Yên)(16082009) thcs Tiền Châu (Phòng GD&ĐT Phúc Yên)(16082010) thcs Trưng Nhị (Phòng GD&ĐT Phúc Yên)(16082011) thcs Xuân Hòa (Phòng GD&ĐT Phúc Yên)(16082012) Trường trung học cơ sở Phúc im (Phòng GD&ĐT Phúc Yên)(16092001) thcs Đại Đình (Phòng GD&ĐT Tam Đảo)(16092002) trung học cơ sở Đạo Trù (Phòng GD&ĐT Tam Đảo)(16092003) thcs Đạo Trù II (Phòng GD&ĐT Tam Đảo)(16092004) thcs Bồ Lý (Phòng GD&ĐT Tam Đảo)(16092005) thcs Dân Tộc Nội Trú- Tam Đảo (Phòng GD&ĐT Tam Đảo)(16092006) trung học cơ sở Hồ tô (Phòng GD&ĐT Tam Đảo)(16092007) trung học cơ sở Hợp Châu (Phòng GD&ĐT Tam Đảo)(16092008) trung học cơ sở Minh quang quẻ (Phòng GD&ĐT Tam Đảo)(16092009) THCS phố nguyễn trãi (Phòng GD&ĐT Tam Đảo)(16092010) trung học cơ sở Tam Đảo (Phòng GD&ĐT Tam Đảo)(16092011) ngôi trường TH&THCS Tam Đảo (Phòng GD&ĐT Tam Đảo)(16092012) thcs Yên Dương (Phòng GD&ĐT Tam Đảo)(16094) thcs DTNT Lập Thạch (Phòng GD&ĐT Lập Thạch)(16095) PT DTNT PHÚC YÊN (Phòng GD&ĐT Phúc Yên)(26249508) TH &THCS Quất giữ (Phòng GD&ĐT Bình Xuyên)