Biểu tượng nhà vệ sinh nam

     
Có một hình tượng phụ phái nữ đứng trong khung nút màu sắc tím, đó là dấu hiệu của nhà vệ sinh nữ. Nó thường xuất hiện trên cửa phòng rửa mặt hoặc phòng thử đồ, cho thấy thêm nó giành cho phụ nữ. Hình tượng cảm xúc liên quan: