Biểu tượng nhà vệ sinh nam

     
Có một biểu tượng phụ nữ đứng trong khung nút màu tím, đó là dấu hiệu của nhà vệ sinh nữ. Nó thường xuất hiện trên cửa phòng tắm hoặc phòng thử đồ, cho thấy nó dành riêng cho phụ nữ. Biểu tượng cảm xúc liên quan: