Bài toán tính diện tích hình chữ nhật lớp 4

     

+ Hình chữ nhật tất cả 4 góc vuông, có 2 cạnh dài bằng nhau và 2 cạnh ngắn bằng nhau.

Bạn đang xem: Bài toán tính diện tích hình chữ nhật lớp 4

+ Độ lâu năm cạnh dài gọi là chiều dài, độ nhiều năm cạnh ngắn gọi là chiều rộng.

+ Chu vi: p. = (a + b) x 2

+ diện tích : S = a x b

2) Hình vuông

*

+ hình vuông có 4 góc vuông với 4 cạnh bằng nhau.

+ Chu vi: p. = a x 4

+ diện tích s: S = a x a

MỘT SỐ BÀI TẬP.

Bài 1. Một miếng đất hình vuông có chu vi là 32m. Hỏi diện tích của miếng đất bởi bao nhiêu?

Giải:

Cạnh của miếng đất là:

32 : 4 = 8 (m)

Diện tích của miếng đất bằng:

8 x 8 = 64 (m2)

Đáp số: 64m2

Bài 2. Một hình chữ nhật bao gồm chu vi 78cm, chiều dài gấp rất nhiều lần lần chiều rộng. Hỏi hình chữ nhật có diện tích bằng bao nhiêu?

Giải:

Nửa chu vi miếng đất là:

78 : 2 = 39 (cm)

*

Tổng số phần bởi nhau: 2 + 1 = 3 (phần)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật:

39 : 3 = 13 (cm)

Chiều lâu năm hình chữ nhật:

13 x 2 = 26 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

26 x 13 = 338 (cm2)

Đáp số: 338cm2

Bài 3. cho 1 miếng khu đất hình chữ nhật gồm chiều rộng bởi 2/5 chiều dài với nếu tăng chiều rộng 27m ta được một hình vuông. Tra cứu chu vi và mặc tích miếng đất.

Giải:

Ta gồm chiều dài hơn nữa chiều rộng lớn 27m

*

Hiệu số phần bởi nhau: 5 – 2 = 3 (phần)

Chiều rộng lớn miếng đất hình chữ nhật là: 27 : 3 x 2 = 18 (cm)

Chiều lâu năm miếng khu đất hình chữ nhật là:

18 + 27 = 45 (cm)

Chu vi miếng đất:

(45 + 18) x 2 = 126 (cm)

Diện tích hình chữ nhật:

45 x 18 = 810 (cm2)

Đáp số: chu vi: 126m

Diện tích: 810 cm2

Bài 4. Một hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm gấp 4 lần chiều rộng và có diện tích s bằng 196cm2. Tìm kiếm chu vi của hình chữ nhật.

Giải:

*

Ta hoàn toàn có thể chia hình chữ nhật thành 4 hình vuông vắn có diện tích s bằng nhau, mỗi hình vuông vắn có cạnh bởi chiều rộng lớn của hình chữ nhật.

Diện tích của mỗi hình vuông vắn bằng:

196 : 4 = 49 (cm2)

Ta có: 49 = 7 x 7

Vậy cạnh của hình vuông vắn bằng 7cm tốt chiều rộng của hình chữ nhật bằng 7cm

Chiều nhiều năm hình chữ nhật bằng:

7 x 4 = 28 (cm)

Chu vi hình chữ nhật bằng:

(28 + 7) x 2 = 70 (cm)

Đáp số: 70cm

Bài 5. Cho hình vuông ABCD tất cả cạnh bởi 5cm. Em hãy tra cứu tổng chu vi của hình vuông 1, hình vuông vắn 2, hình vuông 3. Trong hình vẽ:

*

Giải:

*

Gọi cạnh của hình vuông 1 là a, cạnh của hình vuông 2 là b, cạnh của hình vuông 3 là c.

Ta bao gồm tổng chu vi của 3 hình vuông vắn 1; 2; 3 bằng:

a x 4 + b x 4 + c x 4 = ( a + b + c) x 4 = 5 x 4 = 20 (cm)

Đáp số: 20cm

Bài 6. Có một cái sân hình chữ nhật, chiều dài gấp hai chiều rộng, tín đồ ta mở rộng chiều lâu năm thêm 2m cùng chiều rộng lớn thêm 2m, thì đươc sân bắt đầu có diện tích hơn sân cũ 52m2. Tìm diện tích sân lúc không mở rộng.

Giải:

*

Diện tích tạo thêm bằng tổng diện tích s hình 1, 2, 3 giỏi là diện tích s của “hình chữ nhật” gồm chiều rộng 2m, chiều dài bằng chiều lâu năm sân cũ cộng 2m, chiều dài bằng chiều dài sân cũ cùng chiều rộng sân cũ cộng 2m.

Chiều lâu năm “hình chữ nhật” không ngừng mở rộng thêm là:

52 : 2 = 26 (m)

Tổng độ lâu năm chiều dài với chiều rộng lớn sân cũ bằng:

26 – 2 = 24 (m)

Chiều rộng lớn sân cũ bằng:

24 : 3 = 8 (m)

Chiều nhiều năm sân cũ bằng:

8 x 2 = 16 (m)

Diện tích sân thời điểm chưa mở rộng bằng:

16 x 8 = 128 (m2)

Đáp số: 128m2.

Bài 7. có một miếng khu đất hình chữ nhật gồm chiều dài gấp rất nhiều lần chiều rộng, hiểu được nếu không ngừng mở rộng chiều nhiều năm thêm 6m thì diện tích miếng đất tăng lên 150m2.

Giải:

*

Phần diện tích tăng thêm là diện tích của hình chữ nhật có chiều rộng bởi 6m và chiều dài bởi chiều rộng của miếng đất hình chữ nhật ban đầu.

Chiều rộng hình chữ nhật ban đầu:

150 : 6 = 25 (m)

Chiều lâu năm hình chữ nhật ban đầu:

25 x 2 = 50 (m)Diện tích hình chữ nhật ban đầu:

50 x 25 = 1250 (m2)

Đáp số: 1250m2

Bài 8. gồm một miếng vườn cửa hình chữ nhật chu vi 240m, người ta trồng cọc xi măng xung quanh vườn để gia công hàng rào. Nêú quan sát theo chiều rộng ta thấy có 10 cọc, nếu chú ý theo chiều nhiều năm ta thấy gồm 16 cọc. Tìm diện tích s của miếng vườn, biết các cọc biện pháp đều nhau cùng 4 góc vườn đều phải sở hữu trồng cọc.

Xem thêm: Những Gam Màu May Mắn Của 12 Chòm Sao Năm 2022, Màu Sắc May Mắn Của 12 Chòm Sao Năm 2022

Giải:

Hai cọc liên tiếp cách nhau một “khoảng”. Do chiều rộng có 10 cọc đề nghị có:

10 – 1 = 9 (khoảng)

Chiều dài có 16 cọc đề nghị có:

16 – 1 = 15 (khoảng)

Nửa chu vi miếng vườn:

240 : 2 = 120 (m)

Theo đề bài bác ta tất cả chiều rộng bao gồm 9 phần đều nhau và chiều dài có 15 phần như thế.

Tổng số phần cân nhau của 120m là:

9 + 15 = 24 (phần)

Chiều rộng lớn miếng vườn:

120 – 45 = 75 (m)

Diện tích miếng vườn:

75 x 45 = 3375 (m2)

Đáp số: 3375m2.

Bài 9. search tổng chu vi của các hình vuông vắn có trong hình vẽ dưới đây, biết hình vuông ABCD bao gồm cạnh bởi 6cm và M, N, P, Q theo lần lượt là trung điểm của những cạnh AB, BC, CD, DA.

*

Giải:

Ta có một hình vuông phệ ABCD và 4 hình vuông bé dại là:

AMOQ, MBNO, ONCP, QOPD.

Chu vi hình vuông lớn ABCD bằng:

6 x 4 = 24 (cm)

Cạnh của một hình vuông nhỏ dại bằng:

6 : 2 = 3 (cm)

Chu vi của một hình vuông bé dại bằng:

3 x 4 = 12 (cm)

Tổng chu vi của các hình vuông có trong hình đã mang đến bằng:

24 + 12 x 4 = 72 (cm)

Đáp số: 72cm.

Bài 10. bên trên miếng đất hình vuông, tín đồ ta đào một chiếc ao cá hình vuông vắn ở một góc miếng đất, biết diện tích s đất còn lại sau khoản thời gian đào ao là 1280m2, cùng cạnh của ao yếu cạnh miếng khu đất 32m. Hỏi diện tích s ao cá bằng bao nhiêu?

Giải:

Phần diện tích s còn lại 1280m2 sau khi đào ao ta chia thành 3 phần như hình vẽ: hình chữ nhật 1, hình chữ nhật 2, hình vuông.

Hình vuông bao gồm cạnh bởi 32 yêu cầu có diện tích s bằng:

32 x 32 = 1024 (m2)

Tổng diện tích của hình 1 và hình 2.

1280 – 1024 = 256 (m2)

Ta bao gồm hình 1 và hình 2 đầy đủ là hình chữ nhật bao gồm chiều dài cân nhau (32m) chiều rộng cân nhau (bằng cạnh của ao) bắt buộc có diện tích bằng nhau.

Mỗi hình có diện tích bằng:

256 : 2 = 128 (m2)

Cạnh của ao có độ lâu năm bằng:

128 : 32 = 4 (m)

Diện tích của ao bằng:

4 x 4 = 16 (m2)

Đáp số: 16m2

BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

Bài 1.

a) Một hình chữ nhật tất cả chu vi vội 3 lần chiều dài. Biết chiều rộng là 8m. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

b) Một hình chữ nhật có chu vi gấp 6 lần chiều rộng. Biết chiều dài là 14dm. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

c) Một hình chữ nhật tất cả chu vi gấp 5 lần chiều rộng. Biết chiều lâu năm là 18cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 2. Một hình chữ nhật bao gồm chu vi 20cm. Giả dụ chiều dài đạt thêm 5cm cùng chiều rộng thêm 9cm thì được hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 3. Một hình chữ nhật bao gồm chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Giả dụ chiều dài giảm 7cm với chiều rộng thêm 11cm thì được hình vuông. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

Bài 4. Vào công viên hình vuông vắn được để một tượng đài gồm bệ hình vuông (xem hình vẽ). Mỗi cạnh của bệ đều biện pháp cạnh của khu dã ngoại công viên là 45m. Diện tích còn lại của công viên là 9900m2. Tính diện tích bệ của tượng đài.

*

Bài 5. Một khu đất hình chữ nhật bao gồm chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Nếu chiều dài giảm bớt 4m và chiều rộng lớn tăng 4m thì diện tích khu khu đất tăng 32m2. Tính diện tích lúc đầu của quần thể đất.