Bài tập trường điện từ có lời giải

     
Trường điện từ bài tập trường điên tử Ôn tập trường năng lượng điện tử tài liệu trường điện từ Vậy liệu điện kỹ thuật điện

Bạn đang xem: Bài tập trường điện từ có lời giải

*
pdf

bài bác giảng nghệ thuật điện: Chương 10 - ĐH Bách Khoa thành phố hồ chí minh


*
pdf

Đề thi cuối học kỳ I năm học 2018-2019 môn năng lượng tái sản xuất - ĐH Bách khoa thành phố hồ chí minh


Xem thêm: Dù Bị Mẹ Bỏ Rơi Suốt 10 Năm, Con Vẫn Tha Thứ Cho Mẹ!, Xem Phim Bạch Mã Hoàng Tử Vtv3 Tập 14

*
pdf

bài xích giảng Trường điện từ: Lecture 7 - è cổ Quang Việt


Nội dung

CHAPTER 11.1. Given the vectors M = −10ax + 4ay − 8az & N = 8ax + 7ay − 2az , find:a) a unit vector in the direction of −M + 2N.−M + 2N = 10ax − 4ay + 8az + 16ax + 14ay − 4az = (26, 10, 4)Thusa=(26, 10, 4)= (0.92, 0.36, 0.14)|(26, 10, 4)|b) the magnitude of 5ax + N − 3M:(5, 0, 0) + (8, 7, −2) − (−30, 12, −24) = (43, −5, 22), and |(43, −5, 22)| = 48.6.c) |M||2N|(M + N):|(−10, 4, −8)||(16, 14, −4)|(−2, 11, −10) = (13.4)(21.6)(−2, 11, −10)= (−580.5, 3193, −2902)1.2. Given three points, A(4, 3, 2), B(−2, 0, 5), & C(7, −2, 1):a) Specify the vector A extending from the origin to lớn the point A.A = (4, 3, 2) = 4ax + 3ay + 2azb) Give a unit vector extending from the origin khổng lồ the midpoint of line AB.The vector from the origin khổng lồ the midpoint is given byM = (1/2)(A + B) = (1/2)(4 − 2, 3 + 0, 2 + 5) = (1, 1.5, 3.5)The unit vector will bem=(1, 1.5, 3.5)= (0.25, 0.38, 0.89)|(1, 1.5, 3.5)|c) Calculate the length of the perimeter of triangle ABC:Begin with AB = (−6, −3, 3), BC = (9, −2, −4), CA = (3, −5, −1).Then|AB| + |BC| + |CA| = 7.35 + 10.05 + 5.91 = 23.321.3. The vector from the origin lớn the point A is given as (6, −2, −4), and the unit vector directed from theorigin toward point B is (2, −2, 1)/3. If points A and B are ten units apart, find the coordinates of pointB.With A = (6, −2, −4) & B = 13 B(2, −2, 1), we use the fact that |B − A| = 10, or|(6 − 23 B)ax − (2 − 23 B)ay − (4 + 13 B)az | = 10Expanding, obtain36 − 8B + 49 B 2 + 4 − 83 B + 49 B 2 + 16 + 83 B + 19 B 2 = 100or B 2 − 8B − 44 = 0. Thus B =B=√8± 64−1762= 11.75 (taking positive option) and so212(11.75)ax − (11.75)ay + (11.75)az = 7.83ax − 7.83ay + 3.92az3331 1.4. Given points A(8, −5, 4) and B(−2, 3, 2), find:a) the distance from A khổng lồ B.|B − A| = |(−10, 8, −2)| = 12.96b) a unit vector directed from A towards B. This is found throughaAB =B−A= (−0.77, 0.62, −0.15)|B − A|c) a unit vector directed from the origin lớn the midpoint of the line AB.a0M =(3, −1, 3)(A + B)/2= √= (0.69, −0.23, 0.69)|(A + B)/2|19d) the coordinates of the point on the line connecting A khổng lồ B at which the line intersects the plane z = 3.Note that the midpoint, (3, −1, 3), as determined from part c happens khổng lồ have z coordinate of 3. Thisis the point we are looking for.1.5. A vector field is specified as G = 24xyax + 12(x 2 + 2)ay + 18z2 az . Given two points, p. (1, 2, −1) andQ(−2, 1, 3), find:a) G at phường : G(1, 2, −1) = (48, 36, 18)b) a unit vector in the direction of G at Q: G(−2, 1, 3) = (−48, 72, 162), soaG =(−48, 72, 162)= (−0.26, 0.39, 0.88)|(−48, 72, 162)|c) a unit vector directed from Q toward p :aQP =(3, −1, 4)P−Q= √= (0.59, 0.20, −0.78)|P − Q|26d) the equation of the surface on which |G| = 60: We write 60 = |(24xy, 12(x 2 + 2), 18z2 )|, or10 = |(4xy, 2x 2 + 4, 3z2 )|, so the equation is100 = 16x 2 y 2 + 4x 4 + 16x 2 + 16 + 9z42 1.6. For the G field in Problem 1.5, make sketches of Gx , Gy , Gz & |G| along the line y = 1, z = 1, for0 ≤ x ≤ 2. We find√G(x, 1, 1) = (24x, 12x 2 + 24, 18), from which Gx = 24x, Gy = 12x 2 + 24,Gz = 18, and |G| = 6 4x 4 + 32x 2 + 25. Plots are shown below.1.7. Given the vector field E = 4zy 2 cos 2xax + 2zy sin 2xay + y 2 sin 2xaz for the region |x|, |y|, and |z| lessthan 2, find:a) the surfaces on which Ey = 0. With Ey = 2zy sin 2x = 0, the surfaces are 1) the plane z = 0, with|x|
Đồ án giỏi nghiệp Cách dạy trẻ Đơn xin việc Bài đái luận Kỹ năng Ôn thi Đề thi Violympic Mẫu tờ trình Đơn xin ngủ việc Trắc nghiệm Mẫu giấy ủy quyền