Bài tập so sánh kép trong tiếng anh

     

So sánh kép – Double Comparisonlà dạng bài so sánh dùng để biểu đạt sự việc ngày càng cải cách và phát triển về số lượng, chất lượng. So sánh kép là phần thí sinh dễ dàng mắc lỗi trong những bài thi tiếng Anh. Bởi vậy, trong nội dung bài viết này racingbananas.com sẽ mang đến những bài tập đối chiếu kép trong tiếng Anh giúp cho bạn luyện tập, thực hành nâng cao kiến thức về mảng đối chiếu này.

Bạn đang xem: Bài tập so sánh kép trong tiếng anh


1. Lý thuyết So sánh kép (Double comparison)

1.1. Khái niệm đối chiếu kép

So sánh kép (Double comparison)là một dạng đối chiếu gồm gồm hai mệnh đề thực hiện khi muốn biểu đạt về bạn hoặc đồ dùng nào để có sự đổi khác và ảnh hưởng tới bạn hoặc vật khác. Nó được hình thành bởi vì tính từ với trạng từ.


*
*
*
Bài tập ứng dụng so sánh kép

Dưới đây là những bài tập ứng dụng kết cấu so sánh kép vì chưng racingbananas.com đang tổng hợp cùng có đi kèm đáp án để các bạn kiểm tra lại bài bác làm của mình.

Bài tập 1

Viết lại các câu sau theo gợi ý

1. He works much. He feels tired.

-> The more …………………………………………………

2. The apartment is big. The rent is high.

-> The bigger ………………………………………………….

3. The joke is good. The laughter is loud.

-> The better ……………………………………………….……..

4. She gets fat. She feels tired.

-> The fatter ……………………………………………….………

5. The children are excited with the difficult games.

-> The more ……………………………………………….………

6. If you read many books, you will have much knowledge.

→ The more …………………………………………………………………….

7. He speaks too much and people feel bored.

→ The more …………………………………………………………………….

8. The growth in the economy makes people’s living condition better.

→ The more …………………………………………………………………….

9. He learned a lot of things as he traveled far.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chơi Marvel Contest Of Champions ", Thủ Thuật Chơi Game Marvel: Contest Of Champions

→ The farther……………………………………………………………………

Bài tập 2

Tìm lỗi không đúng (nếu có) cùng sửa lại

The more she study, the smarter she will become.The more I looks into your eyes, the more I love you.The bigger the apartment is, the high the rent is.The more difficult the games are, the excited the children areThe more money he has, the most he wants to spend

Bài tập 3

Viết lại các câu

The shorter, the better The closer to the Earth’s pole, the greater the gravitational force The bigger they are, the faster they fall The sooner you take your medicine, the better you will feel

Bài tập 4

Điền dạng đúng của động từ vào ngoặc

The weather gets __________________. (cold)Bob is getting ____________________. (fat)Jim’s situation became _____________. (difficult)__________ my grandparents get, _____________ they are. (old – happy)__________ it is, ___________ Hoa is. (hot – weak)The company expended rapidly. It grew ______________ all the priod. (big)Life got __________ for Viet as the company became __________. (good – successful)____________ we eat, _____________ we get. (many – fat)As Microsoft grew, Bill Gates got _________________. (rich)Her job gets _________________ every year. (hard)

Bài tập 5

Chọn giải đáp đúng nhất

1._______ I study for these exams, _______ I will do.

a. The harder / the better

b. The more / the much

c. The hardest / the best

d. The more hard / the more good

2. My younger brother is ________________.

a. More & more naughty

b. Much và much naughty

c. Most & most naughty

d. Naughtier and naughtier

3. Hill is becoming ________________.

a. More & more tall

b. Taller and taller

c. Tall & tall

d. Much và much tall

4. _____________ the demo is,_____________her score is.

a. Harder / lower

b. The harder / the lower

c. Hard / low

d. The more hard / the more low

5. _____________ my father is,____________ I feel.

a. Angrier / worse

b. The more angrier / the more worse

c. Angry / bad

d. The angrier / the worse

6. _____________ she thinks of, ____________ she makes.

a. Idea / post

b. Ideas / posts

c. The more ideas / the moreposts

d. The ideas / the posts

7. ____________ babies cry, _______________ my aunt feeds them.

a. Theharder / the more quickly

b. Hard / quickly

c. The more harder/the morequickly

d. Harder / quicklier

8. Many students think that ______ they graduate from university, ____ chance they have to lớn find a good job.

a. Thesooner / the better

b. Soon / good

c. The soon / the good

d. The more soon / the more good

9. Women’s employment rate is getting ____________.

a. High and high

b. Higher and the highest

c. High và higher

d.higher và higher

10. _____________ the kiểm tra is, _______________ it is khổng lồ succeed.

a. The more difficult / the sweeter

b. Difficult / sweet

b. More difficult / sweeter

d.The more difficult / the more sweeter

Bài tập 6

Viết lại câu sử dụng kết cấu so sánh kép

The apartment is small. The rent is cheap.Tung spends much money & time with his girlfriend, he becomes happy.The joke is talented. The laughter is loud.She goes to bed late. She feels tired.As her father gets older, he wants to lớn travel less.As this road gets busy, it becomes dangerous.They are young, they learn easily.The hotel is cheap, the services are bad.He uses much electricity, his bill will be high.When công nghệ is modern, the world’s environment becomes worse & worse.

Đáp án bài tập ứng dụng

Đáp án bài tập 1The more he works, the more tired he feels.The bigger the apartment is, the higher the rent is.The better the joke is, the louder the laughter is.The fatter she gets, the more tired she feels.The more difficult the games are, the more excited the children are.The more books you read, the more knowledge you will have.The more he speaks, the more bored people feel.The more the economy grows, the better people’s living condition is.The farther he traveled, the more he learned.Đáp án bài xích tập 2Sai: study -> Sửa: studiesSai: looks -> Sửa: lookSai: high -> Sửa: higherSai: the excited -> Sửa: the more excitedSai: the most -> Sửa: the moreĐáp án bài xích tập 3-> It is short. It is best-> The Earth’s pole is close. The gravitational force is great-> They are big. They fall fast.-> You take your medicine soon. You will fell well.Đáp án bài xích tập 4colder và colderfatter and fattermore and more difficultThe older – the happierThe less hot – the less weakbigger & biggerbetter & better – more and more successfulThe more – the fatterricher and richerharder and harderĐáp án bài bác tập 5Chọn a. The harder / the betterChọn a. More and more naughtyChọn b. Taller & tallerChọn b. The harder / the lowerChọn d. The angrier/the worseChọn c. The more ideas / the more postsChọn a. The harder / the more quicklyChọn a. The sooner / the betterChọn d.higher và higherChọn a. The more difficult / the sweeterĐáp án bài bác tập 6The smaller the apartment is, the cheaper the rent is.The more money & time Tung spends with his girlfriend, the happier he becomes.The more talented the joke is, the louder the laughter is.The later she goes to lớn bed, the more tired she feels.The older her father gets, the less he want to travel.The busier this road gets, the more dangerous it becomes.The younger they are, the more easily they learn.The cheaper the khách sạn is, the worse the services are.The more electricity he uses, the higher his bill will be.The more modern công nghệ is, the worse the world’s environment becomes.

Bài viết đã hỗ trợ kiến thức tổng quan của mẫucâu đối chiếu képtrong giờ Anh. Đi kèm cùng với córacingbananas.comcòn tổng đúng theo bài tập ứng dụng so sánh kép có kèm câu trả lời để bạn luyện tập sau khi học kỹ năng mới. Mong muốn những loài kiến thức có lợi này đã giúp các bạn trong học tập tập.